Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Katarinaskolan ska få en stor tillbyggnad på andra sidan gatan – handbollen ryms in men det räcker inte för BK-46

Katarinaskolan i Karis.
Bildtext Katarinaskolan i Karis. Den nyaste beslutet skulle placera en stor tillbyggnad på andra sidan av Nabogatan, i skogsområdet som skymtar till höger på bilden. Eleverna flyttar tillfälligt ut ur skolhuset när renoveringen i höst börjar.
Bild: Marica Hildén / Yle

Katarinaskolans renoveringsplaner har stöpts om flera gånger under det gångna året och nu har det skett igen. Renoveringen av den befintliga skolbyggnaden ska ändå börja i höst.

Det nyaste beslutet om Katarinaskolan tog stadsstyrelsen på måndagen (23.1) och det innebär ytterligare förändringar. Katarinaskolan är den svenska skolan för de lägre klasserna i Karis centrum.

Så sent som för en vecka sedan var det tal om en ny, stor tillbyggnad där också handbollen och andra bollsporter ska få plats. Tillbyggnaden var tre gånger större än i de tidigare planerna, men den skulle byggas på Katarinaskolans tomt.

En 1950-talsskola i Karis, grå, rappad, skymning. Lite snö på marken. Belysning i en del av byggnaden.
Bildtext Katarinaskolan en januarikväll 2023. Många politiker ville riva tillbyggnaden till vänster. Men den planen slopades på grund av det arkitektoniska värdet som bygger på Hilding Ekelunds roll för stadsbilden i Karis.
Bild: Pia Santonen / Yle
Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är A-huset.
Bildtext Hilding Ekelund har ritat många av skolorna i Karis. Karjaan Yhteiskoulus och lukios byggnader i Kila användes tidigare av svenskspråkiga elever.
Bild: Marica Hildén / Yle

Raseborgs museum hade i sitt utlåtande undrat över hur en så stor tillbyggnad skulle kunna placeras på gårdsplanen utan att helheten rubbas. Katarinaskolans byggnader och skolgården är ritade av den erkända och för Karis stadsbild viktiga arkitekten Hilding Ekelund. Ekelunds arkitektur i Karis uppskattas inte enbart lokalt utan den är officiellt klassad som kulturhistoriskt värdefull på riksnivå.

Så när stadsstyrelsen (16.1) fick förslaget om en ny jättebyggnad på skoltomten, beslutade de enhälligt på förslag att SDP:s Camilla Grundström att bordlägga ärendet, alltså återkomma till saken.

Tillbyggnaden blir av men på annan plats

Nu har stadsstyrelsen behandlat saken och fattat beslut. Beslutet (23.1) blev att det nog ska byggas en stor tillbyggnad.

Men den byggs inte på Katarinaskolans gårdsplan utan på andra sidan av Nabogatan som löper norr om skolan. Staden äger mark där. En tillbyggnad på ny plats kräver att stadsplanen ändras och det arbetet inleds också nu.

Som en konsekvens av det hela föreslås också att Nabogatan ska stängas för trafik så att skolbarnen kan röra sig tryggt till och från nya gymnastik- och slöjdsalsbyggnaden.

Pris: Sju miljoner för tillbyggnad?

Projekt Katarinaskolan är ingen liten utgift för Raseborgs stad.

Kostnaderna för den befintliga Katarinaskolans sanering har beräknats till elva miljoner euro. Av det ska fyra miljoner användas redan i år.

För den nya stora tillbyggnadens del är kostnaderna ännu inte klara. Det heter det att kostnadskalkyler ska tas fram och preciseras ”under fortsatt planering”.

Staden ska i första hand utreda kostnaderna för en stor tillbyggnad med en gymnastiksal på cirka 1 000 kvadratmeter. Som jämförelse utreds kostnaderna för en tillbyggnad med en gymnastiksal på 500–600 kvadratmeter.

En skiss över en existerande skola och en planerad stor tillbyggnad. De olika byggnaderna har olika färger.
Bildtext Så här såg skisserna ut för en vecka sedan. Den gulgröna fyrkanten visar var man tänkte bygga en stor tillbyggnad till Katarinaskolan, den svenskspråkiga centrumskolan i Karis för åk 1-6. De existerande byggnaderna i blått och orange är ritade av den kända och uppskattade arkitekten Hilding Ekelund.
Bild: Raseborgs stad / Arkkitehtitoimisto Küttner
Ritning över en skolas fasader, svartvit bild där byggnaderna ses från två olika håll.
Bildtext Så här stor skulle tillbyggnaden vara, här ännu i det nu förkastade alternativet att bygga på skolans gårdsplan. Övre vyn sedd från Bulevarden, nedre från John Gardbergs gata.
Bild: Raseborgs stad / Arkkitehtitoimisto Küttner

För en vecka sedan, när det ännu var aktuellt med en stor tillbyggnad på skolans egen gårdsplan, var uppskattningen att kostnaderna för tillbyggnaden skulle landa på över sju miljoner euro. Med en sådan siffra uppskattades hela projektet kosta uppemot 18 miljoner euro.

Summan på 18 miljoner kan jämföras med de tidigare kalkylerna på knappt 14 miljoner euro för en renovering och en mindre tillbyggnad.

Vad kvadratmetrarna beträffar innebär den nya stora tillbyggnaden att skolans nuvarande yta kan öka markant, från drygt 4 000 till över 6 000 kvadratmeter.

Vad hände?

Raseborgs stad har funderat på Katarinaskolans framtid i flera år och satt ner en hel del arbete på planen att renovera och bygga till:


”En arbetsgrupp bestående av utbildningsdirektör, teknisk direktör, undervisningschef, chef för småbarnspedagogik, stadsarkitekt och utrymmesförvaltningschef har arbetat med materialet till projektplan. En utvidgad arbetsgrupp med politiker från bildningsnämnden har mötts upp under år 2021”, står det i beredningstexten till tekniska nämnden där en projektplan godkändes våren 2022.

Den 32 sidor långa projektplanen producerades med andra ord av en arbetsgrupp med tjänstemän från stadens olika sektorer. Dessutom involverades konsulter samt en arbetsgrupp med politiker från bildningsnämnden.

Karis vattentorn sett ur luften. Dis och sol, tidig marsmorgon.
Bildtext Också det nyligen renoverade vattentornet är ritat av Hilding Ekelund.


Det fanns fyra alternativa modeller för renoveringen av Katarinaskolan. Valet föll på det alternativ där ingenting på skolans område ska rivas men där man bygger en 450 kvadratmeter stor tillbyggnad.

Det torde ha varit ett noggrant utrett och välmotiverat förslag som både tekniska nämnden (maj 2022) och stadsstyrelsen (juni 2022) godkänner.

Utgående från projektplanen konkurrensutsattes och valdes sedan bland annat arkitektbyrå och konstruktionsplanerare.

Men sedan drog stadsstyrelsen i handbromsen och beslutade att staden nog ändå borde riva den nuvarande gympasalsbyggnaden och i stället bygga en tre gånger större tillbyggnad. Både rivningen och en tre gånger större gymnastiksal var helt nya förslag.

Mikael Nylund är projektledare vid folkhögskolan i Hangö
Bildtext Mikael Nylund (SFP) säger att goda idéer ibland mognar sent.
Bild: Yle/Monica Slotte

Det var SFP:s Mikael Nylund som först kom med förslaget; det skedde i november när stadsstyrelsen förberedde budgetförslaget för fullmäktige. Styrelsen godkände Nylunds förslag enhälligt.

Stadsfullmäktige beslutade sedan i december: ”Den nuvarande gymnastiksalen rivs om möjligt i samband med saneringen. En ny gymnastiksal byggs som är tillräckligt stor för utövande av olika bollsporter och andra idrottsaktiviteter. Hallen bör ha ett innermått om minst 23 x 43 m. Projektkostnaden preciseras under den fortsatta planeringen.”

Mikael Nylund motiverar förslaget med att det är vettigt ur ett helhetsperspektiv trots att skolan inte behöver en så stor gymnastiksal som nu föreslås.

Varför förändringsförslaget kom i ett så sent skede, månader efter att han och resten av stadsstyrelsen hade godkänt projektplanen motiverar Nylund med att så sker ibland.

– Det är klart att det är problematiskt att i ett sent skede komma med förändringar men ibland klarnar saker först under projektets gång.

BK-46 Handboll: Bra med träningshall men det räcker inte för oss

Handbollen är viktig i Karis. Marknadsföringschefen Björn Siggberg vid BK-46 Handboll, tidigare långvarig SFP-politiker i Raseborg, sa för en dryg vecka sedan att BK-46 har jobbat för ett beslut att förstora den planerade tillbyggnaden vid Katarinaskolan.

– Vi lobbade en del före fullmäktigemötet. Och stadsfullmäktige tog med en skrivelse om att hallen ska ha innermått på 23 gånger 43 meter. De måtten uppfyller kraven på att det går att ha en fullstor träningshall för handboll.

Samtidigt blir det möjligt att spela innebandy och till exempel spela volleyboll på två planer samtidigt, påminner Siggberg.

Sebastian Säkkinen skjuter ett hoppskott.
Bildtext Bollhallen i Karis är för liten, anser ortens stolthet, BK-46 Handboll. En stor gymnastiksal vid Katarinaskolan underlättar trycket på träningstider men löser inte hela problemet. Arkivbild från en handbollsmatch mellan BK-46 och norska Nærbø i december 2022.
Bild: Patric Westerlund / Yle

Men en ny stor gympasal i Katarinaskolan räcker inte för BK-46, som tidigare gick ut med en plan för en helt ny hall där man kunde få in betydligt mer publik än i den nuvarande bollhallen vid idrottsplanen i Karis. De planerna drivs ändå inte vidare just nu.

Men Katarinaskolans tillbyggnad är ingen slutlig lösning. Den underlättar enbart träningsmöjligheterna för BK, säger ordföranden för BK-46 Handboll, Roger Roos.

– Det underlättar våra träningsmöjligheter. Men för att överlag utveckla idrotten i Raseborg behöver vi en större hall med mera möjligheter.

Diskussion om artikeln