Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Färsk beräkning bekräftar: Regeringens elstöd går främst till de rika hushållen

Kraftledningar i Ingå den 5 januari 2023
Bildtext Av stödformerna är till exempel elavdraget riktat till hushåll med stora elutgifter bland annat på grund av eluppvärmda egnahemshus.
Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Statens ekonomiska forskningscentral Vatts rapport visar att regeringens olika elstöd lyckades hjälpa de som har överstora elräkningar, men lämnade många fattiga utanför.

Forskningscentralen Vatt och den ekonomiska forskningsenheten Helsinki GSE har låtit sin datagrupp Datahuone under ledning av Lassi Ahlvik, biträdande professor vid Helsingfors universitet, gå igenom de fyra olika elstöden till konsumenterna som regeringen beslutat om.

Trots att det är svårt att få exakta siffror är det huvudsakliga resultatet ändå klart: Av de nästan 700 miljoner euro som regeringen beslutat om i olika elstöd, kommer den överlägset största summan att gå till de rikaste hushållen.

Samtidigt faller flera låginkomsttagarhushåll helt utanför. I praktiken har de inte rätt till något av de tre direkta stöden.

Överlag minskar ändå stödpolitiken hushållens elräkningsbekymmer. Man lyckas halvera antalet hushåll vars elräkning överstiger 10 procent av inkomsterna.

Datahuones rapport delar in de finländska hushållen i inkomstdeciler – alltså tiondelar med lika många individer i var och en. I den lägsta decilen finns hushåll som tjänar under 15 424 euro i året netto, i den näst lägsta mellan 15 424 och 22 734 euro.

Så går trappan uppåt så att den nionde decilen består av inkomster på 68 702 till 84 899 euro, och den tionde decilen har allt över det.

Inkomstdecilernas övre gränser i Finland

Hittills har regeringen beslutat om att tillfälligt sänka momsen på el, att låta hushållen dra av elkostnader i beskattningen, att erbjuda ett tillfälligt elstöd via FPA och att återbetala vintermånadernas höga elräkningar till hushållen.

henkilökuvassa Lassi Ahlvik, ympäristöekonomian apulaisprofessori Helsingin yliopistosta.
Bildtext Lassi Ahlvik, biträdande professor vid Helsingfors universitet.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

FPA-stöd för höga elräkningar – för storkonsumenterna

I princip kunde man tänka sig att många skulle dra nytta av FPA-stödet. Självrisken är ändå ställd på en så hög nivå att få väntas söka stödet.

Endast de hushåll vars elkostnader överstiger 400 euro i månaden kan ansöka om stödet. Bland hushåll med låga inkomster är det ett fåtal procent som överstiger tröskeln. Bland de rikare hushållen är andelen lite större.

Om man ser på hur stor effekt stödet har på de hushåll som får det är det ändå hushållen i den fattigaste decilen som drar mest nytta. Effekten är ändå inte stor, stödet utgör i medeltal 0,2 procent av deras inkomster.

Elavdraget – de rika tackar och tar emot

Om elen kostar mer än 500 euro i månaden i medeltal under januari–april har hushållet rätt att dra av de överstigande kostnaderna, med en 100 euros självrisk, i inkomstbeskattningen. Summans tak ligger på 2 400 euro.

Det säger sig självt att elavdraget inte är riktat till låginkomsttagarna, utan till hushåll med stora elutgifter bland annat på grund av eluppvärmda egnahemshus.

Resultatet är att lejondelen, cirka 40 procent av de drygt 70 miljoner som elavdraget väntas kosta, går till den rikaste decilen.

Tillfälliga sänkningen av momsen på el – klirr i kassan för hög som låg

Det här stödet väntas kosta mer än dubbelt så mycket för staten som de två tidigare stöden kombinerat. Slutsumman kommer att ligga på 240 miljoner euro, lyder rapportens prognos.

Nyttan av moms-stödet är ganska jämt fördelad mellan inkomstdecilerna. Pengarna utgör ungefär 0,5 procent av hushållens inkomster, i den fattigaste decilen något högre. Det här förutsätter naturligtvis att elbolagen sänker priserna i samma förhållande som skattesänkningen.

Det betyder samtidigt att i absoluta summor är det höginkomsttagarna som igen får den största delen av potten. Den rikaste tiondelen får en femtedel av hela stödet, medan den fattigaste får en dryg tiondedel.

Elpriskompensationen – dyr affär för staten, snopet för låginkomsthushåll

Det allra senaste regeringsbeslutet är att i efterskott betala stöd till alla hushåll vars elräkning överstiger 90 euro i månaden. Kompensationen betalas i efterskott för november till februari utifrån hur mycket el man konsumerade i november och december. Maxsumman för stödet är 700 euro i månaden.

Även här faller ett antal hushåll bort från stödtagarna, nämligen de som inte kommer över självrisken på 90 euro. De hushållen finns främst bland de lägsta inkomstdecilerna.

Det betyder att den största delen av den beräknade totalsumman än en gång går till de rikaste hushållen. Den rikaste decilen höstar in cirka 20 procent av de 350 miljoner som stödet beräknas kosta för staten. Den totala summan har minskat något på grund av att prognosen för elpriset sjunkit mer än väntat.

Ser man till hur stor effekt stödet har för hushållen är det lite ojämnt. I de rikare inkomstdecilerna 7, 8 och 9 utgör stödet över en procent av inkomsterna. Också de allra fattigaste hushållen når upp till en procent, ifall de tar sig över självrisken.

Däremot kan det finnas fler snopna låginkomsttagare bland de två nästfattigaste decilerna med inkomster på mellan 15 000 och 30 000 i året. Det stöd man får utgör bara cirka 0,75 procent av de disponibla inkomsterna, främst på grund av självrisken på 90 euro.

Vad ville regeringen med sin stödpolitik?

Elstöd kan betalas ut till konsumenter av flera orsaker. Om man vill att de som har jätteräkningar på grund av att de konsumerar så mycket el behöver hjälp, träffar regeringens stödpolitik enligt rapporten rätt bra – maxsummorna sätter visserligen en övre gräns.

Om man vill att elstödet ska gå till de fattigaste, eller om man vill att elstödet ska utjämna inkomstklyftor så har stödpolitiken gått fatalt fel.

Datahuones rapport visar att de hushåll som inte har rätt till stöd i regel finns bland låginkomsttagarna. Främst beror det på de höga självriskkostnaderna, momssänkningen är undantaget eftersom den gynnar alla.

Ser man till de hushåll som är berättigade till stöd blir effekten ojämn. Stödens andel av hushållets inkomster är störst inom den allra fattigaste decilen och inom de fyra rikaste decilerna. För de fattigastes del beror det på att inkomsterna är så låga att också en liten stödsumma gör skillnad, i deras fall gäller det främst momssänkningen.

I de rika hushållen är den absoluta stödsumman å andra sidan så stor, upp till 700 euro i månaden för elkompensationen plus FPA-stöd på 680 euro och skatteavdrag på 2400 euro i månaden. Till viss del är stöden överlappande, vilket betyder att den totala summan inte kan erhållas.

De som faller emellan sett till inkomstklasserna är låginkomsttagarna i de lägre decilerna. Många hushåll kommer inte över självrisken, och de som gör det får inte stora stödsummor.

Datahuones rapport jämför också hur mycket hushållen betalar för sin el i förhållande till inkomsterna, med hur mycket de kan få i stöd. Utifrån rapportens material stiger stödens andel i takt med inkomsterna. De rikaste decilerna får avgjort mer stöd i förhållande till elutgifterna än de fattigaste, med undantag för den allra fattigaste decilen som kommer upp i en högre stödnivå.

Datahuones forskare påpekar ändå att de hushåll som använder en mycket stor del av sina inkomster på elräkningen finns bland de lägre inkomstklasserna. Här lyckas stödpolitiken minska antalet hushåll som använder över 25 procent av sina inkomster på elräkningen. Visserligen handlar det om endast cirka fyra procent av befolkningen.

Avslutningsvis konstaterar Datahuone i sin rapport att exakta siffror på effekterna av elstöden kan fås först efteråt, när vi vet hur prisutvecklingen sett ut och hur många som verkligen sökt elstöd.

Klicka här för att läsa rapporten och se tabellgrafiken i sin helhet

Diskussion om artikeln