Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Slam i mängder rann från vägbygget ner i skyddad fågelsjö – vattenfrågan fortsätter utmana nya korsningen i Läpp i Karis

Uppdaterad 26.02.2023 13:36.
Ett vägarbete sätt från luften
Bildtext Vägbygget var stort. Riksväg 25 löper på bilden nerifrån uppåt mot Ekenäs och Hangö. Bilden togs i slutet av maj 2022. Några dagar senare började problemen när stora mängder vatten rann genom vägbygget och ner i Läppträsket som syns uppe till vänster.
Bild: Linus Westerlund / YLE

Byggarna överraskades i somras då det kom fram att stora mängder smältvatten rinner genom korsningsbygget vid riksväg 25 i Läpp. Vattnet drog med sig stora mängder jord ner i det skyddade Läppträsket.

Byggarna var inte beredda på vattenmassorna utan tog till åtgärder först när olyckan var framme. Stadens miljöinspektör anser att åtgärderna hela vägen har varit underdimensionerade. Det mest akuta skedet är nu över men vattnet fortsätter utmana byggarna.

– Visst kan man efterklokt säga att vi borde ha planerat bättre. Jag kan inte säga varför det inte gjordes. Så kommenterar projektchefen på Trafikledsverket vattenproblemen i den nya korsningen vid riksväg 25.

I sommar ska alla problem vara över. Gräs ska då växa på korsningens slänter och hindra erosionen och allt det medför.

Det tror Antti Koski på Trafikledsverket. Han var och är projektchef för korsningsbygget som nu är klart. Koski tog över som projektchef när planerna redan var gjorda och arbetena i gång.

I sommar har ett år gått av korsningens garantitid på två år.

Korsningen ligger bara ett stenkast från den värdefulla och skyddade fågelsjön Läppträsket. Avståndet från korsningen till sjön är drygt 500 meter.

Projektchefen Antti Koski tror inte att allt vatten som runnit genom bygget har skadat Läppträsket.

Ansiktsbild av en medelålders vit man, tittar mot kameran och ler lite.
Bildtext Antti Koski vid Trafikledsverket har varit projektchef för korsningsbygget i Läpp. Han kom med när planerna redan var gjorda och bygget var i gång.
Bild: Trafikledsverket Väylä

Frågan om vattenhantering på både stora och små byggen kommer bli allt viktigare då extrema väderförhållanden blir vanligare. Det i sin tur beror på klimatförändringen.

De utmaningar som drabbat korsningsbygget i Läpp är ett exempel på hur det kan gå.

Detta hände: Vatten från Bäljars rinner ner till korsningsbygget

I juni 2022 var korsningsbygget vid riksväg 25 i Läpp i Karis i full gång. Om några månader skulle den nya korsningen tas i bruk.

Då märkte man att stora mängder vatten rinner genom bygget och ner i Läppträsket, som är ett naturskyddsområde.

Saken kom fram när en anställd vid Närings-, trafik- och miljöcentralen tittade på satellitbilder och lade märke till att det det syns något avvikande i Läppträsket.

En satellitbild som visar Läppträsket i början av sommaren 2021. Sjön syns som en brun oval, omkring den grönska och ljusare åkerområden samt vägar och hus.
En satellitbild som visar hur slam runnit Läppträsket i Karis. Sjön är mörbrun och slammet syns som stora ljusbruna områden på stränderna. På bilden syns också gröns områden och ljusare åkrar samt vägar och hus.
Jämförelse av två bilder: Till vänster Läppträsket på satellitbild i början av juni 2021, alltså innan vägbygget. Du kan jämföra bilderna genom att svepa sidlänges. Bilden till höger visar läget 4.6.2022 när stora mängder ljusbrunt slam runnit från korsningsbygget ner i Läppträsket. Riksväg 25 syns norr om vägen. Korsningsbygget i Läpp ligger ungefär mitt på bilden.
Bilder: Contains modified Copernicus Sentinel Data, Syke (9.6.2021) (vänster), Contains modified Copernicus Sentinel Data, Syke (4.6.2022) (höger)

Det rann helt enkelt så stora mängder vatten genom och från området. Mest då genom

Monica Österblad, miljöinspektör vid Raseborgs stad


Med vattnet rann slam ner i Läppträsket där slammet kan försämra livsvillkoren för arterna i träsket. Slammet bestod av jord, partiklar från bygget och annat finfördelat material från området.


Vattenproblemet berodde inte på någon läcka, berättar miljöinspektör Monica Österblad vid Raseborgs stad. Hon har följt med läget sedan problemen började.

”Det rann helt enkelt så stora mängder vatten genom och från området, mest då genom.”

Troligen hade vårens smältvatten från närbelägna Bäljars bostads- eller industriområde fyllt upp en underjordisk sänka någonstans i Bäljars. Sänkan svalde till slut inte mer vatten utan det så att säga rann över och ner till vägbygget.

En slänt nedanför en väg som syns uppe till höger. Jord i slänten har eroderat och runnit ner. Ingen växtlighet i slänten.
Bildtext Läget var fortfarande inte perfekt i februari 2023. Jord i stora mängder har runnit ner från korsningens branter.
Bild: Pia Santonen / Yle
I förgrunden gräs som börjat växa vid en slänt som hör till en korsning, i bakgrunden syns en bro och en väg som går under bron.
Bildtext Men gräs har såtts vid slänterna. En del av gräset har också spolats bort av de myckna vattnen. Men redan i sommar ska gräset få erosionen att upphöra.
Bild: Pia Santonen / Yle

”Det här vattnet var från början rent. Men det drog sedan med sig slam från bygget.”

Det är i och för sig inte ovanligt att att vatten om våren stiger upp till markytan i sådana mängder och med sådan kraft att man kan missta det för en rörläcka.


Det här gjordes

Nu blev det blev bråttom att stoppa vattnet som förde med sig slam i Läppträsket.

Diken från bygget ner mot sjön bekläddes med grovt stenmaterial.

Ett dike med stora krosstensbitar på kanterna. Sommar.
Bildtext Grovt stenmaterial vid dikesrenarna skulle hindra jordmånen från att komma i kontakt med vattnet. Bilden är från september 2022.
Bild: Pia Santonen / Yle

Byggarna anlade också en liten sedimenteringsbassäng vid ett dike ungefär 200 meter nedanför korsningen mot Läppträsket. Bassängen skulle sakta ner vattenflödet så att slampartiklarna kan sjunka till botten i stället för att strömma vidare ner mot sjön. I ändan av bassängen byggdes sedan en liten damm som ytterligare skulle hjälpa till genom att filtrera vattnet som rinner ner mot Läppträsket.

En liten byggd bassäng i åkerlandskap. Bassängen är kantad med stora mörka stenar. I förgrunden syns stora rör genom vilka vatten från diken rinner i den här sedimenteringsbassängen. I andra ändan av bassången syns en liten damm byggd av grus.
Bildtext Den lilla sedimenteringsbassängen syns i förgrunden och den lilla dammen av grus i andra ändan av bassängen. Efter dammen fortsätter diket ner mot Läppträsket som skymtar längst borta. Fotat senare på hösten 2022.
Bild: Antti Koski

Men det blev inte bra

Åtgärderna var ändå inte tillräckliga.

Under hösten (2022) märkte stadens miljöexperter att problemen inte var över.

”Branterna eroderar fortfarande kraftigt och det gamla slammet rör fortfarande på sig”, berättar Monica Österblad på stadens miljöbyrå om situationen på hösten.

Belastningen var inte längre lika stor som under byggskedet. Och en del av vattnet från Bäljars leddes nu runt området.

Men läget var inte som det borde vara. Åtgärderna hade varit underdimensionerade, menar Monica Österblad. Dels sattes åtgärder in för sent, när skadan redan var skedd. Och dels var både bassängen och dammen för små eftersom problemen fortsatte.

Kvinna med ljust kort hår och glasögon blickar åt sidan.
Bildtext Miljöinspektören Monica Österblad vid Raseborgs stad tycker att räddningsåtgärderna inte har varit tillräckliga.
Bild: Nicole hjelt / Yle

Under hösten ordnades därför ett möte mellan Trafikledsverket, Raseborgs stad, NTM-centralen och andra involverade.

Vissa förbättringar gjordes efter mötet men det fanns fortfarande problem, berättar Österblad som senast besökte platsen i månadsskiftet januari - februari.

Den pågående vintern har bjudit på fortsatta utmaningar.

”Den förbättrade grusvallen med finare grus, som lades i diket efter vår uppmaning för att bromsa och filtrera vattnet, har delvis spolats bort.”

Dammen vid sedimenteringsbassängen hade med andra ord delvis gått sönder. Den reparerades i början av februari.

Bilderna och videorna nedan visar läget en dag i början av februari vid sedimenteringsbassängen och dammen som skulle hindra slammet från att rinna i Läppträsket:

Så här mycket slam fanns i början av februari 2023 i ett dike strax nedanför den nya korsningen, före sedimenteringsbassängen och dammen. - Spela upp på Arenan
En damm byggd av sten och bakom den en liten bassäng. I bakgrunden syns stora elledningsstolpar och en väg, åker, flervåningshus.
Bildtext Så här såg sedimenteringsbassängen och dammen ut i början av februari 2023. Dammen i förgrunden hade byggarna då redan varit tvungna att reparera eftersom den hade gått sönder.
Bild: Pia Santonen / Yle
Ett lågt dike med gräs och säv som växer på sidorna. Dikets botten och kanter är täckt av ljusbrunt slam, det vill säga jord som runnit någonstans ifrån ner i diket och sedan strömmat vidare med vattnet. Också på dikets kant syns torkat ljusbrunt slam från när diket har svämmat över.
Bildtext Den här bilden visar läget på ett ställe riktigt nära Läppträsket, efter sedimenteringsbassängen och dammen. Det finns fortfarande mycket slam både i och bredvid diket, trots bassängen och dammen som skulle filtrera slammet och partiklarna.
Bild: Pia Santonen / Yle
Det fanns slam ända nere vid ”deltat” där marken är blöt för att sedan bli själva Läppträsket. - Spela upp på Arenan

Det var omfattande åtgärder som vi tog till

Antti Koski, projektchef för korsningsbygget

Projektchef Antti Koski på Trafikledsverket tycker trots allt att de förbättringar som gjorts har varit betydande.

– Det var omfattande åtgärder som vi tog till.

Antti Koski uppger också att parterna kommit överens om vattenprover som ska tas före och efter dammen. De ska visa om konstruktionerna gör sitt jobb, det vill säga renar vattnet innan det rinner ut i Läppträsket.

Hur ofta tas det prover?

– Det tas en tillräcklig mängd prover, svarar Koski.

Hur kunde det överraska byggarna?

Markundersökningar visade redan 2019 att underlaget i Läpp kommer bjuda på utmaningar. Det finns tio meter lera innan man kommer ner till berg, hade undersökningarna då visat.

Jordarten i Läpp kallas silt. Det är ingen lätt jordart för vägbyggare: Partiklarna, kornen, i siltjord är så små att de inte kan urskiljas med ögat. Till saken hör att de eroderas, spolas, lätt bort av till exempel vatten.

Siltjorden suger också snabbt upp vatten och håller det kvar. En vattenmättad siltjord kan bli flytande om den utsätts för rörelser och vibrationer.

Det här visste man.

Det verkar ändå ha kommit som en överraskning att den leraktiga marken lätt rör på sig och kan få vattenmassor att strömma på oönskade sätt.

– Vi borde ha kunnat förutse se det. Jag vet inte varför det gick så här, svarar projektchef Antti Koski på Trafikledsverket.

Hur allvarligt ser du på det som hänt i en fågelsjö som hör till nätverket Natura?

– Det är beklagligt och jag vill inte tona ner det skedda, säger Antti Koski på Trafikledsverket.

Han betonar ändå att det inte var frågan om någon katastrof.

– Det var inga gifter som rann ut i Läppträsket utan finfördelat material, en naturprodukt. Jag anser att natur inte har förstörts.

En somrig bild över Läppträsket i Karis.
Bildtext Läppträsket är viktigt för flyttfåglar som brukar samlas här om våren. Stora mängder fåglar häckar också vid träsket. Arkivbild.
Bild: Pia Santonen / Yle

Iida Kämäri jobbar med miljöfrågor på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Läppträskets tillstånd är inte det bästa och Iida Kämäri påminner om att inget borde få försämra det ytterligare.

Sjön är på flera ställen omgiven av åkrar som kan bidra till eutrofieringen, det vill säga att näringsämnen hamnar i den grunda sjön.

Läppträsket - fåglarnas paradis

”Det blir bättre”

I sommar ska alla vattenproblem hur som helst vara ett minne blott. Det menar Trafikledsverkets Antti Koski. Erosionen och vattenproblemen tar slut när gräset som såtts slår rot korsningens slänter och branter och hindrar partiklar i vattnet från att ta sig till Läppträsket.

Också Läpp kan få en våtmark

Korsningsbygget var ett gemensamt projekt för Trafikledsverket och Raseborgs stad. Korsningen blev klar i augusti. På grund av den tvååriga garantin är det staden och Trafikledsverket som tillsammans ansvarar för de problem som uppstår.

Stadens nya chef för samhällsteknik, Fredrik Bäcklund, konstaterar också han att första året alltid är kritiskt. När växtligheten slagit rot och börjar göra sitt jobb, lättar situationen.

Våtmark, horsbäck
Bildtext Det är pop att anlägga våtmarker och det har också varit möjligt att få extern finansiering för dem. Den här våtmarken finns i Horsbäck och ska hjälpa rena vattnet som rinner ut i Dragsviksfjärden.

Bäcklund tillägger att staden som bäst utreder om det kunde anläggas en våtmark med sedimenteringsbassäng också i Läpp.
Men det har inget med korsningsbyggets vatten att göra.

– Det kommer jättemycket vatten från åsen i Karis och det vattnet rinner söderut.

För att bromsa upp vattnets framfart skulle en våtmark inte vara helt fel, säger Fredrik Bäcklund.

Också i Horsbäck och Kärrby har staden anlagt våtmarker i samma syfte, för att bromsa upp vattnets framfart och få partiklarna att stanna i bassängen innan vattnet rinner vidare ner mot havet.