Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

”Glädjen och motivationen är borta” – oro att Ingås hemvård blev sämre efter flytten till välfärdsområdet

En kvinna sitter vid en vas med orangegula tulpaner. Hon vilar hakan i händerna och ser ut genom fönstret
Bildtext Hemvårdare Margita Björklöf önskar att välfärdsområdet skulle ta mera modell av Ingå.
Bild: Nicole Hjelt / Yle Västnyland

Hemvården i Ingå har fått beröm för sin goda kvalitet och personalen vittnar om god trivsel på jobbet. Nu finns det ändå en oro över att inte kunna ta hand om klienterna som förut, det vill säga med låg tröskel och stor flexibilitet.

Oklara direktiv, byråkrati och mindre flexibilitet är några saker som välfärdsområdet fört med sig, anser Margita Björklöf som jobbat inom Ingås hemvård i 10 år och vården i 30 år.

– I stora drag har vi fått jobba som tidigare, men det kommer hela tiden förändringar smygande. Nu märker man redan att det som varit den lilla kommunens styrka faller bort, konstaterar hon.

Så sent som i höstas visade en enkät gjort av Institutet för hälsa och välfärd, THL, att Ingås hemvård fick högst betyg i området.

Björklöf säger att kommunens styrka varit att de kunnat skapa egna lösningar som passar deras team och jobbat med fokus på klienten och beviljat vård med låg tröskel.

Nu upplever Björklöf att arbetet begränsas av att fokus istället läggs på minuter som ägnas åt klienterna. Hon är också orolig över att det kommer att bli svårare att beviljas hemvård då behovet bedöms på annat håll än inom den egna enheten som tidigare.

Vi har haft tid att ta dem ut på en promenad som är minst lika viktigt som mat och sömn

Margita Björklöf, hemvårdare

– Vi har kunnat komma in med en dusch- eller medicinhjälp en gång i veckan och det har varit värdefullt för då har vi i ett tidigt skede kunnat kartlägga till exempel begynnande minnessjukdomar och sociala olägenheter, förklarar hon.

Kriterier för att få regelbunden hemvård

På Västra Nylands välfärdsområdes webbplats listas följande steg för att få regelbunden hemvård:

  • Servicen beviljas på basis av en bedömning som görs av en yrkesutbildad person.

  • I bedömningen av funktionsförmågan används bedömningsverktyget RAI. Vid behov används andra mätare.

  • Endast en mätares resultat är inte ett kriterium för att få hjälp, stöd eller service.

  • Med hjälp av kriterierna riktas regelbunden hemvård till de personer vars nedsatta funktionsförmåga kräver mest stöd för att klara sig hemma.

  • Servicebehovet ska vara kontinuerligt (återkomma veckovis eller dagligen) och vara i minst två månader.

  • Utöver regelbunden hemvård finns även stödtjänster så som till exempel butikstjänst, städtjänst och trygghetsservice. Det går också att få tillfällig hemvård.

    Källa: Västra Nylands välfärdsområde

Björklöf är också bekymrad över att det kommer att inverka på personalens trivsel. Under sin tid inom hemvården kommer hon inte ihåg att någon av de fast anställda slutat på enheten och menar att det vittnar om en god arbetsgemenskap och ledning.

Trots att Björklöf gläds över att ha fått hålla kvar sin närmaste chef menar hon att övergången till välfärdsområdets regi inverkat negativt på arbetsivern.

– Den där riktiga glädjen och motivationen är borta på något sätt.

Sade upp sig: ”Jag pallar inte att jobba så här”

För Annika Wide försvann glädjen till den grad att hon valde att säga upp sig. Wide skötte förr om seniorrådgivningen och kartläggande hembesök i Ingå. Från och med årsskiftet hör hon till välfärdsområdets enhet för rådgivning och servicehänvisning.

Hon skräder inte på orden när hon beskriver övergången av social- och hälsovården till välfärdsområdets regi.

– Jag förstår på riktigt inte hur det kan vara så här, jag fattar inte. Det finns jättemånga chefer på chefer och man diskuterar olika saker. I grunden kanske den som bestämmer inte ens riktigt vet vad arbetet innebär på gräsrotsnivå.

Informationen överlag kring den här enheten har varit väldigt bristfällig. Vi har fått läsa e-post och tillsammans med tiotals andra höra på Teams-möten vad vårt arbete ska vara

Annika Wide

Wide skötte om de kartläggande besöken hos äldre i Ingå, något som det var meningen att hon skulle fortsätta med också efter reformen.

– Jag har gjort ett bra jobb tidigare och fått positiv respons från kunder och kommunen, och vi har åtminstone till en del hållit vårdkostnaderna nere tack vare det jobb jag har gjort. Vi har i ett tidigt skede lagt märke till människor som behöver stödtjänster och annan hjälp i vardagen för att klara av att bo hemma och ha ett värdigt liv, beskriver hon.

Efter övergången upplever hon ändå arbetsbilden oklar och informationen bristfällig.

Hon säger att budet var att fortsätta arbeta som tidigare men att det var otryggt att inte veta vad exakt hon ska jobba med. Wide är inte ens riktigt säker på vad hennes titel är, säger hon halv roat halvt uppgivet.

– Rådgivning och servicehänvisning heter enheten. Informationen överlag kring den här enheten har varit väldigt bristfällig. Vi har fått läsa e-post och tillsammans med tiotals andra höra på Teams-möten vad vårt arbete ska vara.

Klarade inte av ovissheten

Till sist mådde Wide så dåligt på grund av ovissheten att hon valde att säga upp sig. Den 27 februari börjar hon som ansvarig sjukskötare vid serviceboendet Lönneberga i Ingå.

– Jag klarade inte av att leva med ovissheten och vilken dag jag får ett meddelande att jag ska göra något helt annat eller flytta helt till en annan kommun och jobba. Det blev för mycket. Det gick inte längre.

Annika Wide (SFP) satt även med i den politiska övervakningsgruppen i den temporära förvaltningen för välfärdsområdet inför social- och hälsovårdsreformen i fjol.

– Då redan började tanken gro i min hjärna kring vad det ska bli – att det inte kommer att vara som förut, berättar hon.

Wide menar att det gör henne ledsen att välfärdsområdet inte verkar värdera hur väl Ingås hemvård fungerade.

– Det är fruktansvärt sorgligt. Varför analyserar man inte vad vi har gjort bra och gör efter oss, istället för att vi ska byta våra system till sådana som vi sett att inte har fungerat i andra kommuner.

Klienter från andra kommuner

Hemvårdare Margita Björklöf upplever också den myckna information som strömmat in som problematisk. En annan utmaning efter övergången är att tekniken strulat.

– Förra veckoslutet kom jag inte in i patientdatasystemet som tidigare har fungerat felfritt för mig. Som tur var fanns det kolleger som kom in och kunde hjälpa, för det är livsviktigt att komma åt uppgifterna och medicineringslistorna, berättar hon.

I och med social- och hälsovårdsreformen så faller tio kommuner numera inom ett område. Det betyder också att vården kan vara gränsöverskridande mellan kommunerna, något som inte är alldeles oproblematiskt enligt Björklöf.

En kvinna sitter vid ett köksbord med blå vaxduk och en vas med orangegula tulpaner. Hon vilar hakan i händerna och ser ut genom fönstret.
Bildtext Hemvårdare Margita Björklöf är rädd att förändringarna inverkar på personalens trivsel.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

– Vi har fått ett par klienter från Raseborg. Jag antar att de räknar och ser att vi i Ingå har beredskap för det, att vi är flera och läget är bättre än i grannkommunen, berättar hon.

Hon påminner ändå om att Ingå är en väldigt vidsträckt kommun trots att den har en relativt liten befolkningsmängd.

– En kvällstur kör jag lätt 120–150 kilometer. När man räknar den förverkligade tiden hos klienterna, som ska vara 60 procent av arbetsdagen, så får jag känslan att man helt och hållet glömmer bort alla administrativa uppgifter som vi ska göra vid datorn i kansliet plus tiden det tar att köra, förklarar Björklöf.

Hennes farhåga är att det i och med förändringarna i framtiden inte längre kommer att vara möjligt att erbjuda de äldre den guldkant i vardagen som de hittills kunnat.

– Vi har haft tid att ta dem ut på en promenad som är minst lika viktigt som mat och sömn, konstaterar hon.

En del av kritiken som Margita Björklöf kommer med är att enheterna inte kan samarbeta som tidigare. Hemvården och närståendevården har till exempel haft tätt samarbete tidigare. Hon upplever det även dåligt att seniorrådgivningen inte längre är i kommunens regi.

Hemvårdschef: ”Förstår personalens oro”

Margita Björklöfs närmaste chef är Camilla Biström som är chef för tjänster som tillhandahålls hemma i Ingå. Hon förstår mycket väl personalens oro.

Biström säger att även om målet är att erbjuda stödåtgärder på samma sätt som förut så kommer ändå en del av hjälpen att se annorlunda ut. Där hemvården tidigare kunnat rycka in med låg tröskel så är tanken att prova andra metoder med till exempel videosamtal eller robotar. De börjar med att erbjuda dem som tilläggstjänster men efterhand kommer de också att ersätta besök.

En annan skillnad är att då det tidigare varit kommunens egen enhet som kartlagt vårdbehovet och beviljat hemvård, så har nu det ansvaret flyttat till välfärdsområdets servicelinje för kundrelationer. Det medför en oro att kriterierna för att beviljas hemvård blir strängare.

Den största boven anser hon ändå vara flytten över till välfärdsområdet som varit stapplande. Tjänster har flyttats över och personer har blivit omplacerade utan att det funnits klara lösningar hur uppgifter ska skötas i fortsättningen. Det gör att en hel del saker blivit hängande i luften och har skapat en oro bland dem på fältet kring hur vården ska fungera i framtiden.

"Det är så fruktansvärt sorgligt" – anställda upplever att Ingås hemvård lider av flytten till välfärdsområdet

12:55

Modellen tar ännu form

Tuula Suominen, serviceområdesdirektör för tjänster för äldre i Västra Nylands välfärdsområde, försäkrar att målet är att vården ska hålla samma nivå som tidigare, även om den kan ta andra former.

Vad gäller brådskande vårdbehov så som terminalvård i hemmet och hembesök på natten säger hon att det ska fungera som förut.

– Den typen av brådskande vård ska man aldrig behöva vänta på i tre dagar, försäkrar hon och syftar på den tid det beräknas ta att kartlägga icke brådskande behov av hemvård.

Hon säger också att kriterierna för hemvård ska se lika ut som förut även om det kan finnas små skillnader inom vissa kommuner. Villkoren att beviljas hemvård baserar sig på socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Lagen om hemvård

Medan hemvårdare Margita Björklöf är orolig över att Ingås hemvård ska bli överbelastad om de också tillskrivs klienter från andra kommuner, så ser Tuula Suominen det främst som en möjlighet att kommungränserna suddas ut för att optimera vården.

– Ingå är inte ensam om det, till exempel Högfors har skött om klienter i Lojo, berättar hon.

Hon menar att det viktiga är att försäkra att alla områdets klienter får god vård.

Suominen säger att hemvården i Ingå har många fördelar i likhet med flera andra av områdets kommuner.

Hur det förebyggande arbetet i äldrevården ska se ut i välfärdsområdet är ännu oklart menar Suominen.

Ida-Maria Kauppinen ottaa avaimet avainkaapista.
Bildtext I Ingå har personalen hittills haft tid att till exempel ta ut klienterna på en promenad.
Bild: Silja Viitala / Yle

Hon känner inte till att arbetsbilden hos dem som gjort de kartläggande hembesöken tidigare skulle ha ändrat, utan menar att de i stort sett fortsätter som förut tills man hittar en gemensam riktlinje för hela området.

– Välfärdsområdet måste hitta ett sätt att systematiskt förverkliga de hälsofrämjande hembesöken, säger hon.

Suominen poängterar att det finns många olika sätt som man sköter det i Finland och forskning kring vad som fungerar.

– Vi måste basera välfärdsområdets modell på det, men det är ännu inte riktigt tid för det.

Det är också oklart om hembesöken ska falla under hemvården eller till exempel seniorrådgivningen.

Vill inte flytta på personal

Margita Björklöf och Annika Wide uttrycker även oro för att anställda plötsligt placeras i en annan kommun då gränserna suddas ut. Den oron är vanlig men obefogad, menar Suominen.

– Det har varit den vanligaste frågan hittills – om en läkare i Esbo plötsligt måste jobba i till exempel Hangö, men vi vill driva en god personalpolitik och utgå från frivillighet, säger hon.

Hon vill istället vända på kakan och menar att välfärdsområdet ger fördelen att kunna flytta arbetsplats utan att det inverkar på personalförmånerna.

Henrik Wickström: ”Har gett väldigt många gråa hår”

Lokalpolitiker och medlem i Västra Nylands välfärdsområdes fullmäktige, Henrik Wickström (SFP), säger att han blivit kontaktad av invånare i Ingå, Hangö, Sjundeå och Raseborg angående förändringar i servicen.

– Utgångsläget har varit att försöka flytta tjänsterna så gott som det går på det sätt som de ordnades av kommunerna. Nu när det har gått några veckor i det nya välfärdsområdets regi så har jag och andra beslutsfattare fått meddelande och samtal från anhöriga, personal och klienter att det har skett vissa förändringar och servicen inte fungerar som tidigare.

I Ingå har man bland annat reagerat på att man inte jobbar på samma sätt som tidigare och en del av de förebyggande tjänsterna försvunnit.

– Det är många oklarheter och har för mig som beslutsfattare skapat väldigt många gråa hår eftersom tanken har varit att inte göra strama förändringar. Det är först nu som vi börjar bearbeta välfärdsområdets första servicestrategi.

Han säger att mycket är rörigt och han är orolig över hur saker ska processas vidare.

Fyll i formuläret.

Diskussion om artikeln