Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna ska promenera och cykla mer – och minska på antalet korta bilresor

Uppdaterad 14.02.2023 17:18.
En kvinna cyklar förbi byggnader i betong och glas på en väg med ett tunt lager snö. Himlen är ljusblå och klar.
Bildtext I Uleåborg görs 18 procent av resorna med cykel, jämfört med bara 7 procent i Helsingforsregionen och nationellt.
Bild: Risto Degerman / Yle

I dag görs över 60 procent av finländarnas resor med bil. Nästan var fjärde resa med bil är under tre kilometer lång.

Till år 2030 borde finländarna promenera och cykla 30 procent mer än de gjorde 2016. Det säger Trafik– och kommunikationsverkets (Traficoms) program för att främja gång och cykling.

– Trafiksektorns utsläpp ska minska med hälften fram till 2030, påminde kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) i dag på forumet Finland går och cyklar.

Han talade om regeringens färdplan för fossilfria transporter och andra sätt att främja hållbara transportsätt i Finland. Att elektrifiera personbilarna och utveckla distributionsnätet för alternativa bränslen är ett stort jobb, men det räcker inte.

– För att uppnå klimatmålen är det viktigt att vi också satsar på gång- och cykeltrafiken, sa Harakka.

61 procent av resorna i Finland görs i dag med bil.
Bildtext Resvaneundersökningen för 2021 påverkas av pandemin, och antalet resor per person var lägre än under jämförelseåret 2016. Men någon förändring i hur resorna fördelas per transportsätt syntes inte. Totalt 61 procent av resorna görs med bil.

Fördelarna med att fler finländare promenerar och cyklar är ändå fler än att utsläppen minskar. Samtidigt minskar antalet olyckor och dödsfall i trafiken och folkhälsan höjs överlag. Det här kunde spara samhället flera miljoner euro, enligt programmet för att främja gång och cykling.

I dag görs de flesta resor i Finland med bil, vilket bland annat OECD kritiserar. Transportsektorn står för en femtedel av landets utsläpp.

Var fjärde bilresa är under 3 kilometer lång

Enligt programmet för att främja gång och cykling är det särskilt de korta resorna med personbil som borde ersättas med gång och cykling.

– Personbil används till en stor del av alla vardagsresor kortare än tre kilometer. Det vill vi göra något åt, säger Jarno Ilme, direktör för Traficoms nätverk Hållbar och ren miljö.

Andelen bilresor som är under 5 kilometer långa är 37%.
Bildtext Totalt är 37% av resorna som görs med bil under 5 kilometer långa.

Nästan en fjärdedel av alla bilresor är idag under 3 kilometer, enligt Traficoms senaste undersökning om resvanor.

Resestatistiken som publicerades i januari gäller 2021 då trafikvanorna påverkades av pandemin och bland annat distansarbete.

Antalet resor per dygn sjönk det året för finländare överlag. Men valen för olika former av transporter ligger på ungefär samma nivå som när undersökningen gjordes föregående gång, 2016.

Stor skillnad i trafikvanor mellan olika finländare

En hel del av arbetet för att främja gång och cykling sker i kommunerna. Under den här regeringsperioden har staten beviljat kommuner och allmännyttiga organisationer över 70 miljoner euro i understöd för att främja gång- och cykeltrafik.

Finland är ett land med långa avstånd och det finns förstås stora skillnader i hur stor andel av resorna som görs med bil i städer jämfört med glesbygd. Men det finns också skillnader mellan olika städer.

En stad som är känd för att ha lyckats bra med att främja cyklandet är Uleåborg: där görs 18 procent av resorna i dag med cykel, jämfört med 7 procent både nationellt och i huvudstadsregionen.

I Uleåborgsregionen görs hela 18 procent av resorna med cykel, jämfört med bara 7 procent i Helsingforsregionen.

Men trafikvanorna ligger djupare än att de bara beror på var finländarna bor. Det finns fortfarande stora skillnader i hur män och kvinnor rör sig i samhället. Kvinnor är i medeltal mycket aktivare med att både promenera och cykla, och den största skillnaden syns inte i den arbetsföra åldern utan i pensionsåldern.

En oro är också att barn och unga inte promenerar och cyklar i tillräckligt hög grad. På grund av de särskilda omständigheter som rådde under pandemin är det svårt att dra några slutsatser om den saken utgående från resvaneundersökningen.

Antalet resor per dag minskade för hela befolkningen under 2021 jämfört med 2016, men de minskade i mindre grad för barn och unga som till exempel inte hade skola på distans under 2021.