Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Staden tar itu med Karisvägens trafiksäkerhet – också rondeller diskuteras nu

En tom, rak gata i Karis. Några gatulampor lyser. Det är tidig morgon, allt går i blått innan solen stiger upp. Vått och grått.
Bildtext Karisvägen är en lång rak gata och den kortaste rutten för bilister från Karis till Pojo. Fortkörning är vardag här. Invånarna har länge varit oroade och önskat att staden färbättrar trafiksäkerheten.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Raseborgs stad har nu beslutat att trafiksäkerheten på Karisvägen ska förbättras stegvis. Mycket kommer inte att hända i år – men på sikt kan det till och med bli aktuellt med en eller två rondeller vid den omdiskuterade vägen.

Staden räknar upp tre olika förbättringssteg som ska göra trafiken på Karisvägen tryggare.

Det är tekniska nämnden i Raseborg som nu har beslutat (21.2) hur staden ska gå tillväga med den bulevardlika gatan där bilister ofta kör mer än tillåtna 40 kilometer i timmen. Invånarna vid Karisvägen har länge väntat på förbättringar i trafiksäkerheten.

Sträckan före bron i Landsbro ska göras tryggare

Den första åtgärden blir att ”förbättra trafiksäkerheten mellan Landsbro bron och Landsbrovägens korsning” – det här ska ske redan i år eftersom staden har reserverat pengar i budgeten för att förbättra bron. Sträckan från Landsbrovägen till bron är endast cirka 100 meter. Vilka åtgärder det handlar om nämns inte i tekniska nämndens färska beslut.

Stadens tekniska direktör Jan Gröndahl förklarar att inga beslut ännu är fattade men olika alternativ för bättre trafiksäkerhet på sträckan diskuteras.

– Det kan handla om förhöjda övergångsställen eller övergångar med refug, det vill säga en upp­höjning mitt i gatan.

En man står vid ett vägbygge. Bakom sig har han plaststaket i gult och rött. Han håller papper i handen. Sommar och soligt. Karis, Läpp.
Bildtext Jan Gröndahl är teknisk direktör i Raseborg. Här står han vid korsningsbygget i Läpp. Gröndahl tror att den nya smidigare korsningen mellan Västra omfartsvägen och riksväg 25 kan locka den tunga trafiken bort från Karisvägen.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Gröndahl tillägger att staden till och med funderat på om det finns plats för en rondell i korsningen Karisvägen–Landsbrogatan–Kyrkogatan. Men allt är ännu öppet, betonar han.

Entreprenören gör först upp planen för bron i Landsbro där brolocket ska förnyas. I framtiden ska man kunna mötas på bron som sedan inte längre ska ha någon viktbegränsning. När broplanen är klar, kan staden ta itu med gatuplanen för sträckan före bron.

Två bilar möts vid en bro, vinterlandskap. Trafikmärken.
Bildtext Den här sträckan strax före bron i Landsbro ska åtgärdas redan i år då bron också förbättras. Övergångsställena för gång- och cykeltrafiken kan byggas om för att göra trafiken tryggare.
Bild: Pia Santonen / Yle

Fasta konstruktioner när vattenverket gräver upp gatorna

Den andra åtgärden blir fasta konstruktioner. De ska byggas samtidigt som Raseborgs vatten sanerar vatten- och avloppsnätet på gatan. Det sker enligt preliminära planer under åren 2024–2025.

Vilka fasta konstruktioner det handlar om nämns inte i beslutet. Staden har senast för fem år sedan behandlat en gatuplan där det ingår farthinder eller avsmalningar av körbanan, en ny gång- och cykelväg samt övergångsställen med refuge. Men den planen har aldrig godkänts och därmed heller inte verkställts.

Gröndahl berättar att han och några andra tjänstemän har varit på plats och tittat på gatan.

I övre ändan, vid korsningen Karisvägen–Centralgatan–Lärkkullavägen, har rondell också diskuterats.

– Där skulle det i alla fall finnas plats för en rondell.

Korsningen mellan Karisvägen och Centralgatan ska få bättre sikt.
Bildtext En rondell kanske i framtiden byggs i korsningen mellan Karisvägen som den svarta bilen kör längs, Centralgatan i bakgrunden och Lärkkullavägen i förgrunden. Till höger på den här arkivbilden skymtar träden som kantar Karisvägen.
Bild: yle/Robin Lindberg

Han lyfter också fram de nuvarande gångbanorna på båda sidorna av vägen.

– Trottoarerna är jättesmala och vi måste fundera om vi framöver ska ha dem på ena eller båda sidorna av vägen.

Ett kännetecknande karaktärsdrag för Karisvägen, förutom småhusen i Hilding Ekelunds anda på båda sidorna av vägen, är träden som kantar körbanan.

Kommer de att ryka ifall gång- och cykelbanorna byggs om?

– Nej, strävan är nog att bevara träden som gör gatan så vacker, säger Gröndahl.

Uppfräschad gatuplan

Tekniska nämnden beslutade att också resten av gatuplanen för Karisvägen uppdateras med start i år.

Det här gäller sträckan mellan Centralgatan och Landsbrovägen, i praktiken alltså hela vägen utom de sista hundra metrarna fram till bron över Svartån i Landsbro som ska åtgärdas redan i år. Den uppdaterade gatuplanen ska kunna godkännas nästa år.

– Planen ska vara klar när Raseborgs vatten börjar sanera ledningarna under gatan.

Tanken är då att gatuarbetena för bättre trafiksäkerhet kan göras parallelt med ledningsarbetena.

En karta som visar Karisvägen och andra vägar och gator i Karis.
Bild: @Mapcreator.io | OMS.org, Pia Santonen / Yle

Staden har funderat tidigare men ingenting har hänt

I bakgrunden för behandlingen i tekniska nämnden finns en ny skrivelse med knappt 50 namn av invånare som har väntat på förbättringar i över tio år. Frågorna behandlades redan under Karis stads tid, det vill säga före 2009, och de har också funderats på under den tid som Raseborgs stad har funnits.

Staden behandlade en gatuplan med bland annat fartdämpande åtgärder för över tio år sedan och på nytt 2018. Men den planen har staden aldrig officiellt godkänt och verkställt, säger Gröndahl. Både viljan och pengarna har saknats, tror Gröndahl.

Att förbättra trafiksäkerheten kräver rikligt med anslag, formulerar Gröndahl.

Blir det nej till ny hastighetsbegränsning, fasta kameror och genomfartsförbud?

Invånarna är oroade över trafiksäkerheten och trafikbuller. Hastighetsbegränsningen på Karisvägen är 40 kilometer i timmen men invånarna önskar en sänkning till 30. Det lovar staden inte, i alla fall inte nu.

– Det är just sådana saker som avgörs i gatuplanen, poängterar Jan Gröndahl.

Invånarna vill också att genomfartstrafiken mot Pojo styrs bort från Karisvägen till omfartsvägen. Rutten via Karisvägen till Pojo är kortare än om man kör längs omfartsvägen.

En bil kör över en bro. Vintrigt ålandskap.
Bildtext Bron över Svartån i Landsbro ska få nytt bredare lock och invånarna befarar att det ytterligare ökar på körhastigheterna. I dag blir det trångt när två bilar möts här. Bron har också en viktbegränsning som inte längre kommer behövas när bron har förnyats.
Bild: Pia Santonen / Yle

Invånarna vill att staden lägger upp förbudsskylt mot genomfart vid Landsbro. I beredningstexten till tekniska nämnden står det att staden som väghållare inte kan förbjuda användningen av Karisvägen. Men det går att förbjuda till exempel tung trafik på vägen.

– Det kan man göra om det finns vilja, medger Gröndahl.

Staden nöjer sig i stället med att konstatera att en del av den tunga trafiken sannolikt kommer att välja Karis omfartsväg nu när det finns en ny korsning mellan riksväg 25 och Västra omfartsvägen i Läpp. Omfartsvägen löper, som namnet antyder, förbi Karis på västra sidan mot Fiskars och Pojo.

Den nya korsningen gör det mycket lättare för tunga fordon att vända ut från Läpp mot Helsingfors.

Staden upprepar hur som helst också sin ståndpunkt att Karisvägen är viktig för busstrafiken.

Invånarna anser också att staden borde lägga upp fasta hastighetskameror vid Karisvägen. Det har staden inte för avsikt att göra. Staden poängterar att det är fordonets förare som i sista hand alltid ansvarar för körhastigheten.

Staden: Åtgärder inte oproblematiska

Raseborgs stad konstaterar också att en del av de åtgärder som invånarna önskar kan vara problematiska eftersom de i sig kan orsaka köer och buller.

”Om de åtgärder som föreslås i gatuplanen genomförs, minskar sannolikt hastigheterna, men å andra sidan orsakar de tidvis köbildning samt inbromsning och acceleration och försvårar vinterunderhållet. Farthinder på gatan kan orsaka olägenhet till exempel för den tunga trafiken. Farthinder kan under vissa omständigheter också orsaka vibrationer i byggnaderna i närområdet. Ljud som orsakas av inbromsning och acceleration av fordon orsakar buller i närområdet”, står det i beredningstexten till tekniska nämnden.