Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kullo- och Boxbor vill veta hur bygget av gång- och cykelleden längs landsväg 170 och 148 inverkar på vatten och vägar

En grupp människor studerar en planeringskarta.
Bildtext Presentationen av gång- och cykelleden samlade många kring planeringskartorna i Kullo bildningscentrum.
Bild: Leo Gammals / Yle

Den sista sträckan av gång- och cykelleden mellan Box och Kullo är efterlängtad av ortsborna som ser fram emot att tryggare kunna promenera och cykla också i höstmörkret.

Planeringen av gång- och cykelvägen mellan Box och Kullo tog ett steg framåt när projektet presenterades för bybor och markägare i Kullo bildningscentrum torsdagen den 2 mars.

Det handlar om den sista sträckan längs landsväg 170 som fullbordar gång- och cykelleden mellan Helsingfors och Borgå och en sträcka längs Oljevägen.

Gång- och cykelvägen välkomnas av invånarna eftersom den ökar tryggheten för folk i alla åldrar – skolbarn, cykelturister och pensionärer som rastar sina hundar.

– Det är mycket bra att den kommer, jag har väntat i 40 år på att den skulle komma. Det känns otryggt att gå där och ännu mera om jag cyklar för jag är över 80 år. Vägrenen som de har lämnat för cyklister är en meter bred och räcker inte alltid till för cyklister och dikeskanten är brant. Det är livsfarligt för mig att cykla där, säger invånaren Terttu Hansson.

2021 var den genomsnittliga trafikmängden längs landsväg 170 mellan 1 500 och 3 500 fordon och 3 500–4 500 fordon längs landsväg 148.

– Nog är det bra grejer det här, men det borde ju ha gjorts lite tidigare, säger Kullobon Sune Antell.

Vägkorsning mellan två landsvägar i sydvästra Borgå.
Bildtext Knappa två kilometer gång- och cykelväg byggs på östra sidan av Oljevägen mot Nickby.
Bild: Leo Gammals / Yle

Antell är speciellt nöjd över att det byggs en bit gång- och cykelled längs Oljevägen upp mot Nickby.

– Det har varit en viss påtryckning om att Oljevägen är farlig. Den var inte klassificerad som farlig tidigare, utan det var tryggt för skolbarnen att gå där när långtradarna susade förbi. Kommunens representanter har sedan tittat på den och så har man fått genom att den är farlig, säger Antell.

Vägplanen presenterades av projektchef Kirsi Pätsi från Nylands NTM-central och planeringskonsult Mikko Erjo från Finnmap Infra. De gav fakta om projektet och gjorde anteckningar på planeringskartorna på basis av kommentarer.

Projektet omfattar en 6,5 kilometer lång gång- och cykelväg mellan Box och Kullo längs landsväg 170 (Nya Borgåvägen och Helsingforsvägen).

Från korsningen av landsväg 170 och landsväg 148 (Oljevägen) fortsätter sedan en 1,7 kilometer lång gång- och cykelväg längs Oljevägen mot Nickby.

Avsikten är slutföra planeringen under 2023 och 2024, och börja bygga leden 2025. Den uppskattade kostnaden ligger mellan 3 och 3,5 miljoner euro.

I korsningen av Oljevägen och Helsingforsvägen planeras trafikljus. I vägplanen nämns också att vägdiken renoveras och den nuvarande belysningen ersätts med led-belysning längs hela sträckan.

Flera människor studerar en planeringskarta.
Bildtext Kulloborna hittade sina tomter till vänster och Boxborna till höger på planeringskartan.
Bild: Leo Gammals / Yle

Markägaren Björn Eklund har satt fingret vid infarten till Yrjäsvägen och funderar på en krumelur på planeringskartan.

– De som ska ut med de stora lavettbilarna, de har ju lagat någon konstig kurva här på kartan. Det är sådana där 20 meter långa bilar som man kör storä grävmaskiner med, säger Eklund.

I övrigt är han väldigt nöjd med att det byggs en gång- och cykelväg här.

– Det blir nog bra. Det är hemskt för fotgängare på hösten och våren för de blir så smutsiga från dom där stora långtradarna som kör med full fart, säger Eklund.

Man gör anteckningar på en planeringskarta över gång- och cykelvägsprojekt.
Bildtext Konsulten Mikko Erjo antecknade ny information på kartan.
Bild: Leo Gammals / Yle

Hur bred en gång- och cykelled blir då den byggs beror bland annat på vilka hastighetsbegränsningar som råder på vägsträckan. I det här fallet tillåts 80, 60 och 50 kilometer i timmen. Vid lägre hastigheter bygger leden ut cirka åtta meter från landsvägen, vid högre hastigheter är området cirka tolv meter.

Det som intresserar markägarna och invånarna mest är hur utbyggnaden påverkar avlopp, infarter, busshållplatser samt möjliga ingrepp på den egna marken ytterom själva leden.

Busshållplats och snöfylld vägren, dären röd träbyggnad skymtar mellan träden.
Bildtext Byggnader som ligger för nära de planerade vägarbetena kan behöva rivas och markägaren ersätts.
Bild: Leo Gammals / Yle

Krister Westermark har tomt med bebyggelse 500 meter från Oljevägens och Helsingforsvägens korsning. Gång- och cykelvägen ska passera på tryggt avstånd från tomten, men nya vattenledningar kan ställa till det.

– Min ladugård och det där lilla huset ska rivas för att de ska ha vattenledningen att gå just där fast det redan finns en befintlig vattenledning på andra sidan huset, men den är bara 75 millimeter och nu lägger de en 160 millimeters ledning, säger Westermark.

Vattenledningen ska bytas ut och dras längre in på tomten. Mikko Erjo ritar ett kryss på kartan och säger att det ska utreda om den nya ledningen kan dras längs diket närmare landsvägen. Det förutsätter att också busshållplatsen vid tomten flyttas.

– Cykelleden är nog bra i sig, men det bara råkar sig att vi hamnar under den. Men det är bara småsaker, man glömmer dem med tiden, säger Westermark.

Westermark hör till de få markägarna där inlöst mark också kan innebära att byggnader måste rivas.

– Och vid följande avtag lite längre fram måste vi kanske flytta dörren, för de kommer nästan inpå. De ska ha ett så stort område, det är vattenledningarna som tar det området, säger Westermark.

Röd träkyrka vid landsväg på vintern.
Bildtext Inga omfattande markarbeten görs vid Kullo bykyrka. Leden dras intill landsvägen.
Bild: Leo Gammals / Yle

Kulloborna har också funderat på vad som händer vid bykyrkan som ligger på ett bergsparti ovanför landsvägen. Eftersom det är väldigt smalt nedanför kyrkan dras leden längs med landsvägen där den sammanfogas med den befintliga gång- och cykelleden.

Ett motsvarande ställe ligger i korsningen av Boxvägen, Spjutsundsvägen och Nya Borgåvägen där leden också dras invid landsväg 170.

Personer studerar en planeringskarta för bygge av gång- och cykelväg.
Bildtext Projektchef Kirsi Pätsi lyssnar på markägarnas synpunkter om den planerade leden.
Bild: Leo Gammals / Yle

Ett tredje vägparti som väckte frågor bland ortsborna är ett detaljplanerat område vid kommungränsen mellan Borgå och Sibbo.

I korsningen av Sköldviksvägen och Nya Borgåvägen är höjdskillnaden stor och dikesrenen väldigt brant. På kartorna har planerarna ritat in ett område som omhändertas under byggfasen, men återlämnas när leden är klar.

Här väcks frågor om hur dagvattnet ska ledas, om pumpstationens omfattning samt huruvida det byggs nya avlopp. Nedanför backen finns också en ökänd svacka som lätt översvämmas vid häftiga regn och när snön smälter.

Händer på en planeringskarta över vägbygge.
Bildtext Markägare diskuterade alternativ för hur infrastrukturen ska ordnas när gång- och cykelvägen byggs.
Bild: Leo Gammals / Yle

Planerarna är medvetna om problematiken och visar på kartan hur vattnet från svackan leds söderut in i terrängen mot motorvägen. NTM-centralen har inga avsikter att ändra dikningen men tar den i beaktande när leden byggs.

– Här är mycket att fundera på vad som händer längs med vägen, hur man kör och hur vattnet far ut, att det inte blir stopp, säger Peter Lindberg som bor längs landsväg 170 i Box.

Diskussion om artikeln