Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Ekonomie doktor: “Använd juridiken för att få ner elpriserna, lagstiftningen finns till för att utnyttjas!”

Uppdaterad 11.03.2023 16:31.
Brita Kristina Gyllenbögel läser en bunt med papper.
Bildtext Ekonomie doktor Brita Kristina Gyllenbögel menar att man med juridikens hjälp kan uppnå skäliga elpriser.
Bild: Evert Rönnqvist/Yle

För 30 år sedan godkände EU ett direktiv om “oskäliga villkor i konsumentavtal”. Vår egen lagstiftning bygger långt på det. Ta juridiken till hjälp för att undvika oskäliga elpriser, uppmanar ekonomie doktor Brita Kristina Gyllenbögel.

Nyckelordet i debatten om de skenande elpriserna är skälig. Eller om vi ska vara nogräknade, oskälig.

- Visst är elpriserna överlag oskäliga, säger Brita Kristina Gyllenbögel med emfas.

Gyllenbögel har på senare tid profilerat sig som en förkämpe för sänkta elpriser i allmänhet och sänkta elpriser i hemstaden Vasa i synnerhet.

Prishöjningar på hundratals procent

I vissa fall har det rört sig om prishöjningar på hundratals procent. Med tanke på det kommer Brita Kristina Gyllenbögel med en något överraskande åsikt.

- Egentligen har konsumenten en stark ställning i Finland, det är utgångspunkten.

Man skulle kanske inte tro det just nu?

- Just det, det skulle gälla att flera lagkunniga kommer till tals, det finns nämligen lagstiftning som verkligen skyddar konsumenten.

Gyllenbögel menar att det talas alldeles för litet om den lagstiftning som finns för att skydda konsumenten.

- Det är närmast diplomingenjörer från elbolagen och myndigheterna som uttalar sig, suckar hon.

Så vad är det enligt Brita Kristina Gyllenbögel som saknas i den debatt som nu förs om våra fluktuerande elpriser?

Konsumentskyddslagen

Jo, för det första har vi en konsumentskyddslag som står som grund för det hela, närmare bestämt tredje kapitlet, första paragrafen, första momentet:

Näringsidkare får ej vid utbud av konsumtionsnyttigheter använda avtalsvillkor, som med beaktande av priset för konsumtionsnyttighet och av övriga på saken verkande omständigheter bör anses som oskäligt mot konsumenterna.

Den paragrafen talas det alltför sällan om, anser Gyllenbögel.

Marknadsdomstolen kom i alla fall år 2017 fram till att en höjning på 16-76 procent inte var förenlig med elmarknadslagen. Konsumentskyddslagen och elmarknadslagen går enligt Gyllenbögel hand i hand i det här fallet.

- Den gången hänvisade bolaget till marknadspriset och andra grunder, men det avgörande är de faktiska anskaffningskostnaderna, det är kärnan, anser Gyllenbögel med många års erfarenhet av handelsrätt vid Vasa universitet.

Kan man alltså säga att det finns prejudikat i frågan?

- Jo, här tolkade marknadsdomstolen lagen så att oskälighetsgränsen går vid en prisförhöjning på 16-76 procent när man har anskaffningskostnader på bara några cent per kilowattimme.

”Oskälighetsdirektivet”

Det finns mera lagstiftning att luta sig tillbaka mot.

Ett EU-direktiv från 1993 ringar in vad som kan anses vara oskäliga villkor i konsumentavtal:

Ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling skall anses vara oskäligt om det i strid med kravet på god sed medför en betydande obalans i parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till nackdel för konsumenten.

Det här “oskälighetsdirektivet” som Brita Kristina Gyllenbögel kallar det gäller alltså ensidig beslutsmakt.

- Det är alltså förbjudet att bara ena parten har beslutsmakt när det gäller en prisförhöjning som nu har skett med elpriserna, anser Gyllenbögel bestämt.

Hon anser dessutom att när vi i Finland harmoniserade vår konsumentskyddslag med Europeiska unionen så gick vi litet längre än direktivet.

- I Finland tog vi fasta på att det alltid bör vara så att den ena parten inte ensam kan ta beslutet.

Dessutom krävs det enligt Gyllenbögel hos oss en konkret händelse som grund för prisförhöjningar, den händelsen man hänvisat till är kriget i Ukraina.

- Här har vi många av de stora bolagen som är så gott som självförsörjande och får el till självkostnadspris via Mankala-principen. Inte har vind, vatten och kärnkraft stigit i pris på grund av det.

Helen höjde priserna fyra gånger

Ett av de större elbolagen i vårt land - Helen i Helsingfors - redovisade nyligen ett mycket starkt resultat; vinsten under 2022 steg med hela 75 procent. Bolaget höjde priset på tillsvidare avtal flera gånger i fjol så att det till slut landade på nästan 35 cent.

- Det är ett oskäligt pris. Jag skulle inte ha tagit ett sådant avtal, säger Brita Kristina Gyllenbögel.

Helen bekräftar i ett mejl till Svenska Yle att priserna från maj i fjol fram till december höjdes fyra gånger. Då steg priset per kilowattimme från cirka 11 cent i maj till 34 cent i december, en ökning på över 200 procent under åtta månader.

Men eftersom prishöjningarna skedde etappvis så var de procentuella förhöjningarna 26 procent i maj, 2 procent i juli, 58 procent i oktober och slutligen 42 procent i december då priset var 34,01 cent per kilowattimme.

Från och med april är priserna på Helens basel 16,96 cent per kilowattimme. Men de stiger något i maj när mervärdesskatten - efter några månaders rabatt - höjs från 10 procent till 24.

Huoneistokeskuksen ja SKV.n liiketoiminnanjohtaja Anu-Elina Hintsa espoolaisessa omakotialossa, joka on/oli myytävänä maaliskuussa 2020.
Bildtext Anu-Elina Hintsa är direktör för försäljning och kundservice på elbolaget Helen.
Bild: Toni Määttä / Yle

Om man jämför priset från april 2022 (cirka 11 cent) och det nya som träder i kraft i april 2023 (cirka 17 cent), så har elpriset för konsumenten stigit med drygt 50 procent på ett knappt år. Och före det var priserna betydligt lägre.

”Avsevärt förändrade omständigheter”

Helens direktör för försäljning och kundservice Anu-Elina Hintsa hänvisar till de snabba kasten på marknaden och påpekar att bolaget nu sänker priset rejält med 48 procent i medeltal.

- Vår vinst är 8 procent i relation till omsättningen. Med tanke på helheten är koncernens lönsamhet tillfredsställande.

Hur ser ni på era förhöjningar i relation till det beslut som marknadsdomstolen tog år 2017?

- Helen har i samband med prishöjningarna meddelat att de inte enbart skett utgående från högre anskaffningskostnader, utan på grund av avsevärt förändrade omständigheter.

Hintsa hänvisar till punkt 8.6 i bolagets avtal. Där står det att dylika prisförhöjningar kan göras så länge de inte berör tidsbundna avtal.

Vad gör myndigheterna?

Brita Kristina Gyllenbögel hoppas nu på att våra myndigheter tar sitt ansvar och hjälper konsumenterna med tanke på framtiden. Energimyndigheten har lovat att komma med ett ställningstagande om elprisernas skälighet.

- Jag ser fram emot det och samtidigt anser jag att konsumentombudsmannen måste komma med ett besked om vad som är en skälig procentuell förhöjning.

Men kan Energimyndigheten faktiskt göra något åt saken?

- Jo, Energimyndigheten ska ta till juridiken och slå fast vad som juridiskt är skäligt. Vi har konsumentskyddslagen för det.

Gäller den också elpriserna?

- Den gäller alla varor, tjänster och produkter.

Beslut under våren

Energimyndighetens chef Antti Paananen bekräftar för Svenska Yle att 17 bolags prissättning nu utreds, men han kan inte säga exakt när besluten kommer.

- Enligt nuvarande uppskattning ska vi göra det under våren, svarar Paananen.

Henkilökuva - Antti Paananen, johtaja, markkinat, energiavirasto.
Bildtext Energimyndighetens chef Antti Paananen.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Marknadsdomstolens beslut från 2017 hänger samman med om försäljaren hade tillräckliga skäl att ändra priserna. Elmarknadslagen (93:e paragrafen) och avtalsvillkoren bestämmer hur detaljförsäljaren kan ändra priset.

- Elmarknadslagen begränsar inte hur många procent priset kan ändras på en gång. Energimyndigheten har inte befogenhet att övervaka om detaljförsäljaren har följt avtalsvillkoren, tillägger Paananen.

Kontakta gärna oss på Svenska Yle om du har haft problem med din elräkning eller ditt elbolag. Har du kanske fått oskäligt höga räkningar? Eller har kommunikationen med elförsäljaren varit strulig? Ge gärna konkreta exempel. Skriv till kjell.lindroos@yle.fi

Korrigering 16.30: Brita Kristina Gyllenbögel har arbetat vid Vasa universitet, inte Svenska Handelshögskolan i Vasa.

Diskussion om artikeln