Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

En skyddad skog i planen är en skyddad skog – Raseborg säger tvärt nej till markägare som vill gallra och plantera nytt i sin skog

Ett träd som fallit över en stig i en skog.
Bildtext Skog som skyddats i en delgenralplan har viktiga naturvärden att bevara. Men det är inte alltid markägare och myndigheter är av samma åsikt om vilka de är. Bilden har inget samband med fallet i artikel.
Bild: Toni Pitkänen / Yle

I Raseborg har staden och en privat markägare olika åsikter om vad som får göras på ett skyddat skogsområde. Det är delgeneralplanen som i sista hand avgör.

Det berörda området är i Svartådalens delgeneralplan utmärkt som ett naturskyddsområde.

Det innebär att ägaren inte får vidta några som helst miljöåtgärder utan tillstånd, som till exempel avverkning, gallring eller plantering.

Ägaren har dock en egen avverkningsplan för området som Södra Skogsreviret gjort upp.

I slutet av januari satte parkchefen i Raseborg stopp för planerna på att gallra och plantera nytt på en del av området genom ett tjänstemannabeslut.

Nu har markägaren i sin tur bett Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd att ompröva det beslutet.

Delgeneralplanen bestämmer

Stadens miljöchef Maria Eriksson som fört ärendet till nämnden understryker att det är delgeneralplanen som har sista ordet. Är området skyddsmärkt går det över allt annat.

Då spelar det ingen roll att det inte har bildats ett naturskyddsområde inom fem år efter att planen vunnit laga kraft, vilket markägaren använder som ett argument för att få till stånd en ändring. Dessutom saknar markägaren en naturinventering av området.

Miljöchefen godtar inte heller argumentet om att det avverkats skog på området efter att planen trädde i kraft.

Enligt henne handlar det en felaktig avverkning, som inte motiverar fler avverkningar.

Både Nylands Närings- trafik och miljöcentral och Raseborgs stad borde ha fått en anhållan om planerade miljöåtgärder, vilket man inte fick.

Endast Skogscentralen informerades.

Eftersom nämnden beslutar att inte ompröva ärendet, önskar markägaren att i första hand byta mark med staden, i andra hand att få lösa in det.

Enligt miljöchefen är det antingen stadsstyrelsen eller tekniska nämnden som har behörighet att behandla den frågan.

Diskussion om artikeln