Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fortsatt långa köer till vårdavdelningar på Borgå sjukhus – välfärdsområdet ser ljus i horisonten

Ingång till vit, låg byggnad som det står "Borgå sjukhus" på.
Bildtext Personalbrist råder vid Borgå sjukhus, och det är en orsak till de långa köerna.
Bild: Linnea de la Chapelle

Bristen på bäddplatser vid Borgå sjukhus har lett till att patienter flyttas till andra sjukhus. Läget har förvärrats när avdelningar stängts på grund av personalbrist. Inom välfärdsområdet planeras åtgärder för att motverka köerna.

Ett stort behov av bäddplatser för specialsjukvården samt brist på sjukskötare och läkare vid Borgå sjukhus har bidragit till att köerna från jouren till vårdavdelningar fortfarande är långa. Det är ett problem som pågått en längre tid och som inte verkar få en snabb lösning.

Anna Meuronen, överläkare vid jouren på Borgå sjukhus beskriver läget som dåligt, då patienter i behov av akut vård anländer i rask takt.

– Jag vet inte hur det är nu på onsdag morgon, men det var mycket dåligt på kvällen och under natten så jag tror att det är samma nu. Vi har fört patienter till andra sjukhus på HUS område eftersom det inte finns plats på invärtesmedicinska avdelningen, säger Meuronen.

Vid Borgå sjukhus har man just nu väldigt många patienter i behov av specialsjukvård som tar upp merparten av bäddplatserna. Samtidigt är avdelningar stängda på grund av personalbrist.

Därför har man bland annat tvingats flytta patienter från jouren till andra sjukhus och flyttat fram vissa operationer.

En rad tomma sjukhussängar på en öppen plats i ett sjukhus.
Bildtext Antalet bäddplatser har minskat efter att Borgå sjukhus stängt avdelningar. Arkivbild.
Bild: Leo Gammals / Yle

Enligt Meuronen var situationen som värst under coronapandemin våren 2021, men lättade sedan fram till slutet av 2022 då en influensaepidemi bröt ut som i första hand drabbade äldre personer.

Köerna till fortsatt vård på vårdavdelningar växte och problemet har fortsatt under vårvintern, trots att regionen inte längre är utsatt för en motsvarande epidemi.

Patienter med covid-19 som kräver sjukhusvård finns fortfarande men inte i samma utsträckning som under tidigare år.

– Det finns flera orsaker till att sjukhuset inte har så många bäddplatser öppna, en är att det inte finns tillräckligt med sjukskötare och läkare, säger Meuronen.

Personalbrist råder vid Borgå sjukhus, men också inom hela Östra Nylands välfärdsområde. Meuronen upplever att läget kraftigt försämrats efter årsskiftet.

– Patienter flyttas rätt bra vidare från jouren, men svårigheten ligger i att hitta sjukhus för fortsatt vård.

HUS bötfäller åter för patienter

Samtidigt har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) återinfört påföljder för Östra Nylands välfärdsområde för patienter från vårdcentraler som väntar på en bäddplats och inte omfattas av specialsjukvården. Bötessumman är 1 250 euro per patient och dag.

Överläkare Anna Meuronen bekräftar att påföljden inte är en nyhet.

– Den har funnits i många år och hotas man inte med böter så flyttas inte patienten vidare, det vet vi från avdelningen. Det såg vi tydligt när man sedan tog bort den, för den fungerade inte, säger Meuronen.

Förutom den akuta personalbristen nämner Meuronen också förändringar inom HUS som inverkar på välfärdsområdenas arbete och i längden sjukhusens verksamhet.

– Det är ett större problem och alla vet att det inte finns någon snabb lösning på det, säger Meuronen.

Ljusning inom välfärdsområdet

Det svåra läget vid Borgå sjukhus är känt för Carita Schröder, ansvarsområdesdirektör för hälsotjänster vid Östra Nylands välfärdsområde.

– De har brist på personal och har därför varit tvungna att minska på antalet bäddplatser, säger Schröder.

Schröder uppger att man inom välfärdsområdet fortfarande lyckats hålla vårdavdelningarna öppna och antalet bäddplatser intakt, trots att det också råder en viss personalbrist.

– Vi har tagit emot så många patienter som möjligt, också överbeläggningar.

Välfärdsområdet tar varje dag in nya patienter från Borgå sjukhus i den ordningen som det hemförlovas patienter från områdets egna avdelningar. Patienter som väntar på plats varierar från dag till dag. En morgon kan det vara 20 som väntar på plats till våra avdelningar och följande dag bara en.

Med överbeläggning menas att man tar in patienter till avdelningen över den officiella patientmängden. Alla platser på hälsocentralens avdelningar är meningen att vara kortvariga platser.

En kvinna står i en korridor på en rådgivning och tittar in i kameran.
Bildtext Carita Schröder ansvarar för välfärdsområdets hälsotjänster.
Bild: Malin Valtonen / Yle

– Situationen är den, att akut- och rehabiliteringsavdelningen i Sibbo är i exil i Mäntsälä och det finns inga möjligheter att ta fler patienter till överbeläggning. Och vi har tagit emot så många som ryms till Lovisa och Borgå, säger Schröder.

Schröder beklagar att antalet lediga bäddplatser är för få, men att läget trots det har blivit något bättre.

I januari väntade ett tjugotal patienter ett fåtal dagar på bäddplats vid Borgå sjukhus, medan antalet var nio på måndagen 27 mars och åtta följande dag.

– Problemet är att rätt många väntar på en plats vid ett serviceboende för äldre med heldygnsomsorg. I måndags var de 18 stycken och vi har sammanlagt 127 platser, säger Schröder.

Snöbollseffekt försvårar läget i regionen

Carita Schröder pratar om en snöbollseffekt som främst påverkas av personalbristen. Den leder till att de som befinner sig på välfärdsområdets vårdavdelningar inte kommer vidare till serviceboenden, som i sin tur skulle öppna för fler platser på sjukhusen.

– Det här har varit i stort problem i synnerhet i Sibbo.

Schröder har svårt att uppskatta hur länge man behöver vänta på en bäddplats eftersom patienter kommer från flera olika håll inom välfärdsområdet.

– Vi får klienter från andra ställen än bara specialsjukvården, bland annat vårdavdelningar i Mejlans. De flesta kommer från Borgå sjukhus, men i till exempel måndags fanns nio väntande men också fyra andra från specialsjukvården. Det kommer patienter från Kotka till Lovisa och Sibboborna vårdas också i huvudstadsregionen.

Rum på en sjukvårdsavdelning.
Bildtext Bäddplats i ett eget rum uppskattas av både klienter och personalen. Arkivbild.
Bild: Leo Gammals / Yle

Schröder betonar att de med bäddplats har så att säga tak över huvud och därför prioriteras patienter från sjukhusens akutmottagningar så att de inte blir kvar vid jouren.

– Men vi tar också emot klienter från hemsjukhusen och från hemvården som förs rakt till vårdavdelningarna och från våra egna akutmottagningar. Alla resurser är i användning och vi tar överbeläggningar, säger Schröder.

Vårdkoordinator ska underlätta jobbet

Inom välfärdsområdet gör primärvården det de kan för att patienter ska kunna skrivas ut från avdelningarna så fort som möjligt, men begränsningen ligger i antalet som är i behov av långtidsvård.

– Vi har relativt korta väntetider inom området för att få en plats vid långtidsvård. Den är i medeltal en månad, då lagen kräver vård inom tre månader. Men antalet platser är dessvärre inte tillräckligt många inom välfärdsområdet, säger Schröder.

Det kan visserligen bli en ledig plats inom långtidsvården i Lovisa som till exempel erbjuds en patient från Sibbo. Men vårdformen innebär i praktiken en permanent flytt till en ny ort.

– Vi kan inte tvinga någon att flytta och byta hemkommun.

Det är därför aktuellt med en ny vårdkoordinator som ska sköta kontakten mellan serviceproducenten och sjukhusen.

Rullstolar och rullatorer och redskap för rehabilitering.
Bildtext Rehabilitering är viktigt för att senare klara sig vid serviceboendet.
Bild: Leo Gammals / Yle

Vårdavdelningarna inom välfärdsområdet kommer att hanteras som en gemensam resurs och avsikten är att det ska bli enklare att placera patienter över kommungränserna.

– Det gäller inte klienter inom långtidsvården eftersom vi då pratar om en människas hem. Vi kan inte tvinga en Askolabo att flytta till Sibbo mot sin vilja.

Välfärdsområdet ska också anställa en överläkare med ansvar över bland annat rehabilitering på vårdavdelningarna.

Schröder betonar behovet av rehabilitering för patienter som har för avsikt att flytta över till serviceboenden. Därför utreds nu också möjligheten till rehabilitering utanför vårdcentralernas avdelningar för att frigöra platser.

Böter hör till vardagen

Ansvarsområdeschef Carita Schröder beskriver samarbetet med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) som bra.

– Vi träffas regelbundet och går genom situationen på båda håll. Specialsjukvården har lättare att ta kontakt med HUS eftersom de fortfarande fungerar som separata avdelningar, en i Sibbo, tre i Borgå och två i Lovisa, säger Schröder.

Bötessumman på 1 250 euro per patient och dag som HUS kräver för vårdcentralpatienter som väntar på en bäddplats skrämmer inte Schröder. Bötessumman börjar rulla först efter cirka tre dygn, efter att patienten har lagts i kö till avdelningarna.

– Systemet med böter har funnits förut och då gick räkningen till kommunerna. Nu skickas de till välfärdsområdet men de har höjt bötesavgiften. Vi har liksom händerna bundna, för om vi inte får våra egna kunder vidare så får vi böter.

Enligt Schröder fick kommunerna rätt ofta betala böter och det fortsätter nu dessvärre inom välfärdsområdet. Däremot kan hon inte säga om de nuvarande avgifterna är högre än vad kommunerna betalade förut.