Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny bro kunde byggas nära den nuvarande Skåldöfärjan – se bilder

Uppdaterad 31.03.2023 10:15.
Skåldö färja
Bildtext Färjan till Skåldö kan i framtiden ersättas med en bro.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Bron kunde byggas öster eller väster om färjfästet. Ett tredje alternativ är en elfärja. En enkät som gjordes i november visar att de flesta vill ha en bro.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland utarbetar en vägplan där färjan till Skåldö ersätts med en bro.

Nu kan NTM-centralen presentera tre alternativ för framtiden, och vilka fördelar och nackdelar de för med sig.

Bro eller elektrisk färja

Alternativ 1: En bro öster om den nuvarande färjan

Alternativ 2: En bro väster om den nuvarande färjan

Alternativ 3: En ny eldriven färja

En flygbild över Skåldö med två broalternativ inritade
Bildtext De två olika sträckningarna för bron på en flygbild över dagens läge.
Bild: WSP Finland Oy

Planeringen inleddes hösten 2022. Två invånarträffar har ordnats, den första i november 2022 och den andra träffen ordnades 30 mars 2023.

På invånarmötet 1.11 var många för en bro i stället för färja. Efter mötet lät NTM-centralen göra en enkät som cirka 270 personer svarade på.

Hälften av dem som svarade på enkäten förhåller sig mycket negativt till att behålla den nuvarande färjförbindelsen. 69 procent förhåller sig mycket positivt till att bygga en bro.

32 procent förhåller sig mycket negativt till en elektrifierad färja.

De flesta vill ha en bro

Av dem som svarade på enkäten bor 27 procent ute på Skärlandet eller Torsö, 20 procent på annat håll i Raseborg och 53 procent av dem som svarade är skrivna i andra kommuner.

Två alternativ för en bro

NTM-centralen i Nyland har låtit utreda vilka för- och nackdelarna är med de olika alternativen.

Fördelarna med en bro är att det blir lättare att ta sig ut till skärgården. Broförbindelsen förbättrar invånarnas liv då de inte behöver vänta på färjan, de kan också känna sig tryggare då det blir lättare att nå ön i nödsituationer.

En broförbindelse skulle ha en positiv inverkan på områdets turism och näringsliv.

En bild som föreställer hur en bro skulle se ut.
Bildtext Så här skulle det se ut om bron byggdes öster om det nuvarande färjfästet.
Bild: WSP Finland Oy

De negativa sidorna med en bro skulle vara att det eventuellt finns ett behov för bullerskydd på fastlandet. Det nya vägområdet kommer att kräva inlösning på några hektar, beroende på var den byggs.

Bron kommer att sticka ut i landskapet. Bron stiger till en höjd på 22 meter och brovallarnas höjd är som högst 10 meter.

Den nya vägen kommer att ligga inom ett grundvattenområde. Väglinjen kommer också att gå genom värdefulla livsmiljöer med gammal skog och murkna träd. Brobygget kan ha en inverkan på djur som talltita, tofsmes och fladdermus.

bild på broplan
Bildtext En skiss över hur en bro väster om färjan skulle se ut.
Bild: WSP Finland Oy

Elektrifierad färja är det tredje alternativet

En elfärja skulle minska på bullret och utsläppen jämfört med den nuvarande färjan.

Men många av de nuvarande nackdelarna skulle finnas kvar. Också en elfärja skulle innebära väntetider och risk för att färjan inte fungerar på grund av tekniska störningar eller väderförhållande.

I slutet av 2023 ska en utredningsplan godkännas. Efter det blir det dags att göra en vägplan och ett investeringsbeslut. Byggstart för bron blir det tidigast år 2025.

Du kan ge respons på planerna och ställa frågor fram till 16.4 via en blankett på Trafikledsverkets hemsidor. Där finns också mera information om projektet.

Källa: NTM-centralen i Nyland delade med sig sitt material för invånarträffen 30.3

Tillägg 31.2 kl. 10.15: Länk till Trafikledsverket

Diskussion om artikeln