Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Infjärden får inte fyllas med muddermassor – stadsstyrelsen svarade på Kemiras besvär

Infjärden i vasa, fotad från luften.
Bild: Jussi Itämäki / Yle

Regionförvaltningsverket gav ett nytt tillstånd för restaurering av Infjärden i Vasa, men både Vasa stad och Kemira har överklagat beslutet. Parternas ståndpunkter ligger långt ifrån varandra.

Vasa stad har svarat på Kemiras besvär angående restaureringen av Infjärden.

Kemira överklagade i januari Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut och kompletterade i mars sitt överklagande med ett yttrande från försvarsmakten.

Staden har som ägare av vattenområdet inte gett tillstånd att fylla den så kallade Bastuviken med muddringsmassor. Samtidigt skulle arean på vattenspegeln, det vill säga sjön Infjärden, minska avsevärt.

Staden anser att en utfyllnad av vattenområdet inte behövs för de nödvändiga konstruktionerna, utan det förorenade bottensedimentet skulle kunna placeras någon annanstans inom fabriksområdet.

I stadens svar står det att det redan finns en deponi för industriavfall i området, där slutförvaras redan samma skadliga ämnen som finns i de muddrade sedimenten.

Att fylla Bastuviken med muddermassor skulle öka strandens yta från 3 060 kvadratmeter till 21 200 kvadratmeter. Strandområdet skulle dock inte kunna bebyggas.

Parternas åsikter skiljer sig mycket åt

I sitt svar skriver Vasa stad att Kemira inte anser att projektet längre motsvarar tillståndet som man ursprungligen sökte.

Enligt stadens uppfattning löser inte saneringsprojektet, som Kemira presenterat, problemet med föroreningen av vattenområdet, oberoende om det genomförs i enlighet med RFV:s beslut eller inte.

Som svar på försvarsmaktens utlåtande, som Kemira inhämtat, uppger Vasa stad att den vita fosforn eller militärmateriel inte är hinder för en korrekt utförd muddring.

Staden motiverar sin ståndpunkt med att det eventuella restaureringsarbetet av vit fosfor, enligt en expert från försvarsmakten, är jämförbart med normalt restaureringsarbete av ett förorenat område.

Dessutom hänvisar staden till muddringsprojektet i Karlebys hamnkanal, där muddringen har varit genomförbar trots sprängämnena.

Som helhet anser Vasa stad att hela projektet har definierats otillräckligt redan i Kemiras ansökan.

Enligt staden har de principer och tillståndsbeslut som gjorts i samband med Regionförvaltningsverkets beslut bidragit till att saneringen av området som helhet inte förverkligas.

Stadsfullmäktige godkände vid sitt förra möte att svaret skickas till förvaltningsdomstolen.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Pohjanmaas artikel Pukinjärveä ei saa täyttää läjitysmassoilla – kaupunginhallitus hyväksyi vastineen Kemiran valitukselle skriven av Sebastian Björklund. Översättning av Anna Ruda.

Diskussion om artikeln