Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Solen fortsätter locka företag till Hangö – Fortum utreder ännu större solpark än Better Energy

En anläggning för solenergi i Spanien
Bildtext Det är oklart hur solkraftverket i Sandö skulle se ut ifall Fortums utredningar leder till ett bygge. Den här bilden är från en solpark i Spanien.
Bild: Sunny Celeste/imageBROKER/Shutterstock/All Over Press

”Hanko Santala Solar” är än så länge endast är en av Fortums många solkraftsutredningar i Finland. Om projektet blir verklighet, förvandlas 80 hektar ekonomiskog till en solpark.

Möjligheterna att bygga stora solkraftsanläggningar fortsätter locka hugade företag till Hangö.

Som bäst filar staden på ett markarrendeavtal med danska Better Energy som vill bygga solpaneler på ett 50 hektar stort område i östra industriområdet.

Samtidigt utreder också delvis statsägda energibolaget Fortum om det är möjligt att få igång en solenergiproduktion som skulle täcka över 80 hektar mark med solpaneler.

Området där Fortums kolkraftverk tidigare fanns.
Bildtext Klimatkrisen och energiomställningen har tvingat gamla energibolag att tänka om. I Ingå hade Fortum tidigare ett kolkraftverk men nu hoppas bolaget att norska Blastr ska bygga en fabrik för fossilfattigt stål på området.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Området som Fortum är intresserat av ligger ungefär åtta kilometer från Hangö centrum på Sandöområdet, mellan riksväg 25 och Hangöbanan, ungefär där som vindmöllorna nu finns men på andra, södra sidan av vägen.

Årsproduktionen skulle landa på 110 gigawattimmar. Från området skulle Fortum enligt planerna bygga också en elstation. Från solkraftverket behövs också en tre kilometer lång 110 kilowatts jordkabel till nätbolaget Carunas elstation i Lappvik.

Solpaneler i långa rader i ett höstligt landskap med gula lövträd runt omkring. En sjö och bebyggelse skymtar också på bilden. Soligt väder.
Bildtext Solparker planeras på flera håll i Västnyland och en del planer är redan långt hunna. Till exempel vid Lojo sjö i Gerknäs i Lojo vill Helsingfors stads energibolag Helen bygga en sådan här solpark. Panelerna skulle täcka ungefär elva hektar.
Bild: Helen / Lojo stad

Projektet är ännu i sin linda och utgör endast ett av många som bolaget utreder i Finland. Bolaget vill därför ännu inte kommentera projektet, uppger man på Fortum.

Projektet går under namnet Hanko Santala Solar.

Fortum bad i början av året den statliga närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland granska om deras Hangöprojekt skulle kräva en så kallad mkb-process, det vill säga att miljökonsekvenserna av projektet utreds grundligt. NTM-centralen har konstaterat att det i normala fall enligt lagen inte behövs en miljökonsekvensprocess för solkraftverk.

Ekonomiskog försvinner

Området är i dag mest vanlig ekonomiskog. För solparken måste all skog fällas. Det blir också den största miljökonsekvensen eftersom det största problemet för artmångfalden i södra Finlands skogar är att skogsområdena är så splittrade.

Ett område som kalavverkats för några år sedan. Det växer gräs och några små trädplantor skymtar.
Bildtext För solparken borde stora arealer av ekonomiskog avverkas så att skogens kolsänka och kollager försvinner. Splittrade skogsområden ett dessutom problem för naturens mångfald. I andra vågskålen finns möjligheten att producera el utan betydande utsläpp. Bilden är inte från Sandö.
Bild: Yle / Pia Santonen

NTM-centralen noterar att fridlysta arter som flygekorre och sandnejlika har observerats på området som dessutom är grundvattenområde. De här måste tryggas om planerna blir verklighet.

Det kommer troligen att ske i samband med den nya plan som Fortum enligt NTM-centralen har för avsikt att låta göra upp. I den nuvarande planen är området reserverat för jord- och skogsbruk, inte energiproduktion.

Finlands frikyrka vill bygga liten solpark

Ifall Fortums planer för Hanko Santala Solar blir verklighet, blir den stora solparken granne med en liten.

Finlands Frikyrka vill nämligen bygga en solpark på sina marker i Hangö. Frikyrkan vill bygga solpaneler på ett drygt fem hektar stort område på samma plats invid riksväg 25 men norr om vägen.

Ett bildmontage som visar hur Finlands frikyrkas solpark norr om riksväg 25 i Hangö skulle se ut från sydväst mot nordost. Asfaltväg, busshållplats, bilar, trafikmärken, skog, solpaneler.
Bildtext Ett bildmontage som visar hur frikyrkans lilla solpark norr om riksväg 25 kunde se ut, här sedd från sydväst mot nordost. Panelerna skymtar till höger på bilden.
Bild: Finlands frikyrka / Hangö stad

För det här har frikyrkan redan hunnit ansöka om ett undantagstillstånd av Hangö stad eftersom området i delgeneralplanen för Sandö inte är reserverat för solkraft utan för jord- och skogsbruk.

Betydande byggande som påverkar naturen - ny plan behövs

Men den statliga närings-, trafik- och miljöcentralen har också här fått ge ett utlåtande till frikyrkans planer.

I utlåtandet anser myndigheten att undantagslov inte är det rätta sättet att besluta om solparken utan ärendet måste i stället avgöras med hjälp av en ny plan där båda projektens sammanlagda konsekvenser kan bedömas.

Kravet motiverar myndigheten alltså med att det som Fortum nu utreder söder om riksvägen. Tillsammans innebär det lilla och det stora solkraftsprojektet betydande byggande som kan påverka naturen på ett negativt sätt, anser NTM-centralen. Fortum verkar nu vara på samma linje: det behövs en ny plan.

Myndigheten noterar också att att varken Fortum eller frikyrkan har låtit utvärdera klimateffekterna av sina solkraftsprojekt och påpekar också att naturinventeringarna som gjordes för Sandö delgeneralplan är föråldrade eftersom listan över hotade arter har uppdaterats sedan dess.

Får inte byggas fast i riksväg 25

Vad trafiken och avståndet till riksvägen beträffar kräver NTM-centralen endast att avståndet till vägen är tillräckligt om frikyrkan bygger sitt solkraftverk. Det får inte byggas något som är närmare än 30 meter från riksvägens mitt. Dessutom ska frikyrkan se till att panelerna inte orsakar reflektioner som kan störa vägtrafiken

Hangö stad har också bett försvaret om ett utlåtande till frikyrkans anhållan om undantagslov. Försvarsmakten har inget att invända.

Det lilla solkraftverket skulle ha en kapacitet på totalt 1,9 megawatt (MWac) och den årliga elproduktionen kunde bli cirka fyra gigawatt. Avståndet till det närmaste huset är ett par kilometer. Det går en 110 kilovolts kraftledning söder om det tilltänkta projektområdet och solkraftsproduktionen ska anslutas till den med en jordkabel.

Miljönämnden i Hangö har behandlat frikyrkans anhållan om undantagstillstånd (20.4). Nämnden tog inte ställning till NTM-centralens krav på en ny plan utan nöjde sig med att remittera frågan så att naturinventeringarna kan uppdateras.

Diskussion om artikeln