Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

NTM-centralen överklagar: Romu Keinänens miljölov i Horsbäck tillåter för mycket buller

Industrihallar och byggmaterial på ett stort område. Stora stenblock, containrar, maskiner, stora ljusgrå hallar. Skog skymtar i bakgrunden.
Bildtext I slutet av mars var arbetena på Romu Keinänens stora område i Horsbäck fortfarande i gång.
Bild: Pia Santonen / Yle

Skrotbolaget Romu Keinänens nya stora anläggning i Horsbäck kan orsaka för mycket buller i omgivningen. Det här trots att de skulle följa sitt färska miljötillstånd.

Villkoren i miljötillståndet som Keinänen fick av regionförvaltningsverket i februari borde vara strängare. Det anser den övervakande statliga närings-, trafik- och miljöcentralen.

NTM-centralen framförde sin kritik redan i ett tidigare skede men eftersom den inte noterades i miljölovet, har NTM-centralen nu överklagat lovbeslutet.

Två män med ryggen till på en markbyggnadsarbetsplats.

Modern skrotanläggning på väg till Horsbäck: Företaget intygar att verksamheten inte kommer att störa, men grannarna är skeptiska

Företaget Romu Keinänen lägger grunden för en ny tekniskt avancerad anläggning i Horsbäck. Den ska hantera nästan 100 000 ton metallskrot om året. Det skrämmer grannarna.

”Flummiga formuleringar”

NTM-centralen tycker till exempel att definieringen av bullret är flummig då de i lovet står att ”bullret som orsakas av verksamheten tillsammans med annat buller” inte får överskrida de givna gränserna. NTM-centralen konstaterar i sitt besvär att det kan vara svårt att övervaka ”sammanlagt buller” om det inte är klart vem som ska skrida till åtgärder om det gemensamma bullret överskrider gränsen.

NTM-centralen föreslår därför att bullergränserna sänks och att de sedan ska gälla Romu Keinänen och ingen annan. Gränserna för buller som dagtid (klockan 7–22) kan höras på gårdsområden till bostadshus borde sänkas från 55 till 50 desibel och nattetid (klockan 22–7) borde sänkas från 50 till 45 desibel.

Industrihallar och byggmaterial på ett stort område. Stora stenblock, containrar, maskiner, stora ljusgrå hallar. Skog skymtar i bakgrunden.
Bildtext Området där Romu Keinänen ska hantera skrot är stort. Båda hallarna på bilden hör till företaget som i dagsläge har verksamhet bland annat i Bäljars i Karis.
Bild: Pia Santonen / Yle
Två män i arbetskläder framför en jobb-barack.
Bildtext Yle Västnyland träffade produktionschef Ralf Björklund och vd Toni Keinänen i Horsbäck hösten 2022.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

NTM-centralen anser också att det är problematiskt att Romu Keinänen får ha igång vissa verksamheter inomhus dygnet runt sju dagar i veckan fast man inte vet om de här funktionerna också kräver att avfall flyttas utomhus nattetid, vilket kunde orsaka störande buller.

NTM-centralen kräver också preciseringar i kraven på hur Romu Keinänens utsläpp i luften mäts.

Granne överklagade också

Också en av grannarna till Keinänens anläggning i Horsbäck har överklagat miljötillståndet till Vasa förvaltningsdomstol. De kräver att miljökonsekvenserna utreds grundligare, med hjälp av en offentlig miljökonsekvensbedömning.

Medan NTM-centralen hoppas att bullervillkoren skärps och mätningssättet av luftutsläpp preciserad, anser grannen att anläggningen inte alls kan finnas på den plats den nu är.

Vattenfilteringsbassäng på Romu Keinänens industritomt på Horsbäck industriområde, Raseborg.
Bildtext Företaget har bland annat byggt konstruktioner för ytvattenfiltering.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Grannen tycker att det finns problem på flera punkter i miljötillståndet: grannar har inte haft möjlighet att påverka planen för platsen när den gjordes upp, Keinänens verksamhet hotar bland annat vattendragen och den övriga omgivande naturen, olycksriskerna har inte kartlagts tillräckligt, villkoren i lovet är otydliga.

Överklaganden innebär att det 138 sidor långa miljölovet inte har vunnit laga kraft förrän domstolen har behandlat besvären. Romu Keinänen kan enligt lovet inleda en del av verksamheten trots eventuella överklaganden.

Romu Keinänens ansökning om miljölov, olika dokument som hör till processen och beslutet från regionförvaltningsverket i februari 2023 finns här tills saken slutligen har avgjorts och vunnit laga kraft.

Diskussion om artikeln