Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad nöjd med Epsilons planer för anodfabriken

Stadsstyrelsen i Vasa gav på måndagen sitt utlåtande om Epsilons planer på en anodfabrik på Giga Vasa-området.

I stort kan man konstatera att staden är nöjd med bolagets miljökonsekvensbedömningsprogram.

Men man konstaterar att Molnträsket, som finns på cirka fyra kilometers avstånd, också bör beaktas i konsekvensbedömningen.

Molnträsket fungerar som ett mellanlager av råvatten, varifrån det sedan pumpas via vattenreningsverket till hela Vasaområdet som hushållsvatten.

Vad gäller utsläppen i luften konstateras att de polyaromatiska kolväteföreningarna är de mest problematiska.

Målet är en fabrik som producerar som mest 50 000 ton grafitbaserat anodmaterial. Som biprodukt framställs även finmaterial av naturgrafit och koks samt beckolja.

Enligt den preliminära tidsplanen byggs den första fasen av fabriken åren 2024–2026.

Relaterat

Fabrik.

NTM-centralen vill utreda konsekvenser av Umicores fabriksplaner i Karleby

Man anser att konsekvenserna för avloppsvatten utreds.

Umicors fabriksplaner i Karleby får kritik

Nu har flera myndigheter och föreningar gett sina åsikter om Umicore Finlands planer på en utvidgning i Karleby.

Umicore tillverkar batterimaterial och finns redan i dag på storindustriområdet i Karleby.

Man är rädd för att en utvidgning skulle inverka negativt på speciellt havsmiljön och luftkvaliteten. NTM-centralen lyfter i sin miljökonsekvensbedömning främst upp fabrikens avloppsvatten.

Efter en eventuell utvidgning skulle uppemot 125 000 ton sulfat släppas ut i Bottenviken. Därför måste man enligt NTM-centralen utreda hur sulfatet ska kunna renas ur fabrikens avloppsvatten.

Enligt planen skulle Unicores utvidgning betyda investeringar på över en miljard euro i Karleby.

Westenergys planer på metanproduktion går vidare

NTM-centralen gillar Westenergys plan på tillverkning av syntetisk metan i Korsholm.

Myndigheten har nu gett sin slutsats om Westenergys miljökonsekvensbeskrivning. Och det är trevlig läsning för Westenergy.

Projektet anses ha en stor positiv inverkan på klimatet. Projektet har sannolikt inte några betydande skadliga konsekvenser, men konsekvenserna för det närliggande Naturaområdet Vedahugget är måttliga, bland annat på grund av att belysningen och bullret ökar.

Konsekvenserna under projektets byggtid är mer betydande än under själva driften. Men konsekvenserna är ändå rätt kortvariga, förutsägbara och möjliga att lindra.

Syntetisk metan kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken. Anläggningen planeras tas i bruk under år 2025.

Korsholm tar ställning till Epsilons miljökonsekvensbedömning

Kommunstyrelsen i Korsholm ska ge kommunens utlåtande angående Epsilons planerade anodfabrik på Giga Vasa-området.

Mer specifikt handlar det om företagets miljökonsekvensbedömning.

I förslaget till utlåtande lyfts bland annat påverkan på Toby å. Korsholm anser att den fortsatta utredningen bör sätta stor vikt vid att säkerställa i vilken omfattning ytvattnet kommer att belasta ån.

Trafiken kommer att bestå av tunga fordon med farliga kemikalier. På grund av olycksriskerna understryker Korsholm att rutterna måste planeras så att de undviker till exempel skolor och grundvattenområden.

Styrelsen godkände utlåtandet på måndag kväll den 29.5.

För någon vecka sedan gav Vasa sitt utlåtande om Epsilons planer och var i stort nöjd med planeringen.