Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Larsmo växer på bekostnad av Pedersöre och Jakobstad

Larsmo kommun tar över en del av Pedersöre och en del av Jakobstad.

Förslaget kommer från Lantmäteriverket. Målet är att överföra fristående områden från en kommun till en annan. Det gäller alltså mark som ligger avskilt från en kommuns huvudsakliga område, så kallade enklaver. Tanken är att områdena ska överföras till den kommun som omringar dem.

För Larsmos del innebär det här att 14 hektar överförs från Pedersöre kommun till Larsmo och knappt fem hektar överförs från Jakobstad.

Kommuner och markägare har rätt att göra skriftliga anmärkningar mot överföringsförslaget senast 21 juni. Efter det fattar lantmäteriverket beslut om överföringen.

Kommunstyrelsen i Larsmo har inget att anmärka på förslaget.

- Man kan skämtsamt säga att vi är en växande kommun så mer mark tar vi gärna emot, säger styrelseordförande Robin Sundelin (KD) i Larsmo.

Relaterat

I Korsholm och Larsmo är arbetsförmågan bra

Korsholm och Larsmo återfinns i topp tio av de kommuner i landet där arbetsförmågan är som bäst, detta enligt Folkpensionsanstaltens och THL:s siffror.

Arbetsförmågan är som bäst i Södra Finland och bäst är den i Grankulla, Esbo och Sibbo. Med i toppen finns också två österbottniska kommuner; Korsholm och Larsmo.

Mest arbetsoförmögna finns i Östra och i Norra Finland. Sämst är den i Rautavaara, Tuusniemi och Kaavi i Norra Savolax.

Indexet för arbetsoförmåga beskriver regionala skillnader i fråga om sjukpension, sjukdagpenning och yrkesinriktad rehabilitering.

De stora skillnaderna mellan kommunerna beror bland annat på befolkningens levnadsvanor, åldersfördelningen, sysselsättningssituationen och inkomstnivån.

Ännu inget beslut om fler parkeringsplatser vid Bennäs tågstation

Pedersöre föreslår att det byggs en ny parkeringsplats för mellan 70 till 90 fordon vid tågstationen i Bennäs.

Kostnaderna skulle delas mellan Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Igår måndag tog stadsstyrelsen i Jakobstad ställning till förslaget och beslöt enhälligt återremittera ärendet.

– Beredningen var aningen kort. Vi ska kontrollera hur kostnaderna har fördelats tidigare, säger stadsdirektör Anne Ekstrand.

Enligt förslaget skulle Jakobstad stå för cirka 107 000 euro av de totala kostnaderna på ungefär 250 000.

Stenar vid havet

Pedersöre och Larsmo oense om holme i Larsmo skärgård

Pedersöre och Larsmo strider om planläggningen av en holme i Larsmo skärgård. Den 17 hektar stora holmen är trots sitt läge en del av Pedersöre kommun.

Brandman och stor eldslåga.

360 brandstationer höll öppet hus – i Larsmo fick besökarna se både fettbrand och räddningshundar

Evenemanget ett sätt att visa upp brandkårernas verksamhet.

Larsmo bygger ungdomsgård och gör nästan en nollbudget 2024

Nästa års budget i Larsmo visar minus 40 000 euro.

Enligt fullmäktiges ordförande Andreas Hjulfors (KD) var det mycket utmanande att få ihop en budget. Orsakerna är bland annat stigande räntekostnader, löner och att verksamheten växer.

Larsmoborna blir enligt prognoserna 120 fler i år, nästa år väntas ökningen vara 80 personer.

Larsmo investerar nästa år 5,2 miljoner, bland annat i Storströmmens daghem och ett nytt ungdomshus i centrum. Det ska ersätta det så kallade Larsmohuset som finns i anslutning till idrottsparken.

- Vi fick en budget där vi egentligen inte har prutat på någon service och lägger fokus på barn och unga.

Larsmo beslöt tidigare att höja inkomstskatten från 7,36 till 8,3 procent.

- Det torde fortfarande vara lägst i Österbotten men skillnaden är marginell, säger Hjulfors.

Karleby kan förse sina grannkommuner med vatten

Invånare i Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Larsmo kan få sitt vatten från Karleby i framtiden. Det är tanken med ett regionalt samarbetsprojekt som är under planering.

Fram till den sista november kan kommuner söka statsunderstöd för projekt som förbättrar säkerheten inom vattenförsörjning och samarbetet mellan olika vattenverk.

Direktionen för Karleby Vatten godkände i slutet av oktober att staden kan fungera som ledare för ett regionalt projekt. Nu har man fört diskussioner med de övriga kommunerna.

För Jakobstads del skulle samarbetet innebära att man övergår från att använda ytvatten ur Esse å till att använda grundvatten ur täkter i Karleby. Vattenkvaliteten i Esse å har varit dålig en längre tid.

Direktionen för Jakobstads Vatten behandlar ärendet på sitt möte på torsdag.