Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Tillgången till Yles tjänster har förbättrats, berättar en färsk undersökning

Uppdaterad 27.06.2023 11:14.
Nainen kuuntelee metsässä kuulokkeilla.
Bild: Laura Mainiemi / Yle

Yles enkätundersökning visar att utvecklingen av tillgänglighetstjänsterna har gett resultat. Yle är också det mest betydelsefulla mediet för dem som använder tjänsterna.

Yle utredde tillgängligheten till sina tjänster genom en enkätundersökning våren 2023 och resultaten visar att tillgängligheten har förbättrats under de senaste två åren. En motsvarande enkätundersökning riktad till syn- och hörselskadade genomfördes våren 2021.

I undersökningen deltog sammanlagt 170 respondenter som nåddes via de finsk- och svenskspråkiga Hörsel-, döv-, dövblinda och Synskadades förbund. I undersökningen granskades tillgängligheten till Yles tjänster för var tjänst. De listade tjänsterna var webbplatsen Yle.fi, Yles mobilapplikation, Yle Arenans tekniska tillgänglighet, Yle Arenans innehåll och Yles tv-sändningar. Generellt sett hade cirka hälften av respondenterna observerat att tillgängligheten till Yles tjänster förbättrats under det senaste året.

Yle tolkar till exempel en del av sina barnprogram till finskspråkigt och finlandssvenskt teckenspråk, och man har också gjort fler tolkningar av nyhets- och aktualitetsinnehåll än tidigare. Andra tecknade innehåll är till exempel Fest på slottet, som har tolkats till både finskt och finlandssvenskt teckenspråk samt UMK. I samband med UMK testade man för första gången referat och tolkning av sångframträdandena till teckenspråk.

I undersökningen utvärderades syn- och hörselskadades upplevelse av Yles personliga betydelse, och medeltalet 8 (på skalan 1–10) var klart högre än för andra inhemska mediehus. Respondenterna bedömde också Yles betydelse i samhället och dess medeltal var 8,6.

Yle når varje vecka 97 procent av dem som svarade på enkäten. Flest når Yles tv-kanaler (veckotäckning 76 % av respondenterna), men Yles webbtjänster såsom Yle.fi och Yle Arenan närmar sig samma nivå. Ungefär hälften av dem som svarade på undersökningen använder varje vecka videoinnehåll och drygt en tredjedel audioinnehåll på Yle Arenan. Av Yles radiokanaler är Yle Radio Suomi den medietjänst som ligger på femte plats när det är fråga om att nå ut till blinda och synskadade.

Tillgången till innehåll och tjänster är en central del av Yles uppdrag. Yle erbjuder medieinnehåll på de inhemska språken för specialgrupper som inte betjänas av andra medier.

”För att Yle på bästa möjliga sätt ska lyckas i sitt public service-uppdrag är det viktigt att få aktuell information och förståelse om hur Yle kan göra sina tjänster ännu bättre och mer tillgängliga. Enligt undersökningsresultaten är Yle på rätt väg när det gäller att betjäna specialgrupper och främja tillgängligheten, men det finns fortfarande mycket att göra. Observationerna och svaren i enkäten är värdefulla och kommer att användas för att vidareutveckla Yles tillgänglighet”, konstaterar Yles tillgänglighetsansvariga Minna Pöntys.

Undersökningen genomfördes av IROResearch Oy på uppdrag av Yle i månadsskiftet mars-april 2023. Enkäten (med eller utan skärmläsningsprogram) var öppen för respondenterna 23.3–14.4.2023. Undersökningen besvarades av 170 personer och åldersfördelningen var från 17 till 87 år.

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att så många som möjligt kan använda tjänsterna så enkelt som möjligt. Tillgänglighet innebär att man tar hänsyn till personers olikheter och mångfald när man planerar och förverkligar tjänster. På Yle främjar vi tillgängligheten på många sätt. Till exempel textas finsk- och svenskspråkiga program till finska och svenska, vi gör innehåll på teckenspråk, det tolkas till teckenspråk och syntolkas, och det finns ljudtextning till program på främmande språk.

Olika tjänster som främjar innehållets tillgänglighet produceras på finska och svenska och erbjuds både i tv-sändningar och på Arenan. Man fäster också allt större uppmärksamhet vid webbtjänsternas tillgänglighet.

På andra språk