Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Naturinventerare söker värdefulla naturtyper i Nyland i sommar

Hirvien polku suolla.
Bildtext Myrtypen rikkärr är hem för många krävande arter. Men många rikkärr har dikats till åker och för skogsbruk. Nu vill man veta vilka som finns kvar i Nyland.
Bild: Marko Melto / Yle

Hälften av Finlands naturtyper är hotade. För att kunna göra något, måste man allra först veta var de finns.

Under sommaren och hösten kan du på olika håll i Nyland stöta på en naturinventerare som kollar upp platser där det kan finnas värdefulla naturtyper.

En naturtyp är en miljö med likadant växt- och djurliv. Ett exempel på riktigt grov indelning i olika naturtyper kunde vara hav och sjö när det gäller vattenmiljöer eller regnskog och savann när det gäller markområden.

Men ofta handlar det om mer detaljer än så. Till exempel här i Finland kan man, beroende lite på hur man räknar, komma upp till tiotals olika typer av myrmarker.

Hälften av naturtyperna är hotade

I Finland har man bedömt att ungefär hälften av våra 400 naturtyper är hotade.

Vill vi ha dem kvar, gäller det att veta var de finns och se till att förhållandena för dem inte försämras, snarare tvärtom. Att skydda naturtyper kan vara lika viktigt eller viktigare än att skydda olika hotade djur- och växtarter.

Rikkärren har nästan försvunnit i södra Finland – varför är det skäl att bry sig?

De naturtyper som i sommar inventeras i Nyland är rikkär samt sådana naturtyper som räknas upp i naturvårdslagen. Arbetet sker i regi av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Lettosuota Pohjois-Pohjanmaalla.
Bildtext Så här kan det se ut på ett rikkärr. Bilden är inte från Nyland.
Bild: Anna Isotalo

Rikkärren är en av många naturtyper som kallas myrar.

Rikkärren är akut hotade. I södra Finland finns väldigt lite av dem kvar. Det här beror till stor del på att rikkärrens jord är frodig och de har genom tiderna tagits i bruk som åkrar eller dikats för skogsbruk.

Dikning och annan markanvändning också i närheten av ett rikkärr ändrar på vattenhushållningen i ett större område. Då torkar rikkärret ut och blir kargt trots att det inte är dikat. Och då lider också arterna som lever där.

De rikkärr som finns kvar är små och mår ofta inte så bra.

Rikkärren är en skattkammare

De rikkärr (på finska letot) som finns kvar borde skyddas eftersom de är en viktig livsmiljö för en mångfald av krävande arter. Nästan hälften av de myrarter som är hotade lever främst i rikkärr.

I rikkärr trivs till exempel sällsynta orkidéer och krävande mossarter. I den svenska videon nedan kan man se hurdant ett rikkärr kan vara.

Inventeringarna började redan i fjol. I praktiken handlar det om att gå igenom kända och potentiella rikkärr i Nyland, att kolla platser där man vet att det finns så kallade indikatorarter, alltså arter som är typiska för rikkärr.

Förutom rikkärr inventeras också sådana naturtyper som nämns i natursvårdslagen eftersom de är extra utsatta. Det kan då handla till exempel om hassellundar, lundar med ädla lövträd, klibbalskärr eller sandstränder.

Luonnonsuojelualueen merkki lehdossa. Taustalla pähkinäpensas.
Bildtext Hassel på ett naturskyddsområde. Under sommarens inventeringar söker man hotade naturtyper som finns utanför skyddsområden.
Bild: Marko Melto / Yle

Janne Sormunen vid NTM-centralen berättar att det till exempel i Lojotrakten och övriga västra Nyland finns lundar och frodiga marker som kan inventeras.

Skydda, vårda, dela information

Målet är helt enkelt att få en bättre bild av läget så att man sedan kan planera vad som borde göras: är det möjligt att skydda områden, finns det områden som borde skötas på något vis och så vidare? Lundar med ädla lövträd kan till exempel behöva skötas så att granen inte tar över undervegetationen.

Inventeringen gäller områden som inte är skyddade. Om det blir aktuellt att diskutera skyddandet, kontaktas markägaren och eventuella skyddsbeslut tas sedan på frivillig grund. Markägaren får då ersättning för skyddet. Om det blir frågan om skötselåtgärder, kan staten betala dem.

Ett annat mål med inventeringen är också att öka öppet tillgänglig information om naturobjekt.

Inventeringarna utgör en del av Miljöministeriets Helmi-program. Syftet med Helmi är att stärka Finlands biologiska mångfald och förbättra livsmiljöernas tillstånd. Rikkärrsinventeringen koordineras av Finlands miljöcentral.

Diskussion om artikeln