Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ett mord preskriberas aldrig och nu vill justitieminister Meri att det samma ska gälla för dråp

Justitieminister Leena Meri i närbild.
Bildtext Justitieminister Leena Meri anser att det att åtalsrätten förfaller inte ska hindra att personer som begått avsiktliga brott mot liv kan ställas till svars. Bild: Silja Viitala / Yle
Bild: Silja Viitala / Yle

Justitieminister Leena Meri säger att regeringen förutom att slopa preskriptionstiden för dråp ska utreda möjligheten att förlänga giltighetstiden för åtal vid sexualbrott som riktar sig mot barn.

Justitieminister Leena Meri (Sannf) säger sig vara redo att slopa preskriptionstiden för dråp. Meri säger till Yle att regeringen ämnar utreda möjligheten att göra så, alternativt förlänga giltighetstiden för att väcka åtal.

– Om ett så här allvarligt brott kan utredas genom ny bevisning eller med hjälp av mer utvecklad teknologi så borde inte giltighetstiden utgöra ett hinder för att åtal väcks eller att gärningsmannen ställs till svars, säger Meri.

För närvarande preskriberas dråp efter 20 år. Av det som går under benämningen brott mot liv är det endast mord som aldrig preskriberas.

Grovt betecknat är dråp oftast ett brott mot liv som utförs i stundens ingivelse medan mord är ett brott som utförs med berått mod, alternativt på särskilt rått eller grymt sätt.

Meri påpekar att det också vid dråp är frågan om ett avsiktligt brott mot liv som orsakat en annan persons död, trots att omständigheterna inte vittnar om att personen exempelvis planerat dådet.

Meri anser att det ur de anhörigas synvinkel är outhärdligt om brottet förblir ouppklarat på grund av preskription då man kunde få klarhet i saken, eller exempelvis få ett erkännande av gärningsmannen.

– Personligen är jag av de tidigare nämnda skälen redo att övergå till att ett dråp aldrig preskriberas.

Också sexualbrott riktat mot barn synas

Målsättningen nämns också i regeringsprogrammet. Där står att man ska utreda förlängandet eller slopandet av preskriptionstiden vid avsiktliga brott mot liv och vid sexualbrott mot barn, samt vidta de åtgärder som behövs.

Vad gäller sexualbrott begångna mot barn har preskriptionstiderna redan tidigare förlängts.

I och med lagändringen 2006 preskriberas åtalsrätten i de allvarligaste fallen tidigast då offret fyller 28 år.

Det som enligt Meri talar för längre preskriptionstider är att dylika brott kan komma till dagen först många år efter att de begåtts.

– Ju yngre barn det är frågan om desto mer klandervärt är dådet, säger Meri.

Viktigt samhälleligt budskap

Justitieministern säger att en ändring i preskriptionstider vid nämnda brott är viktig såväl som ett samhälleligt budskap som ur offrens rättsliga synvinkel.

Stödet för att slopa preskriptionstiden vid dråp har tidigare fått stort stöd i riksdagen.

År 2016 lämnade Samlingspartiets riksdagsledamöter Pauli Kiuru och Arto Satonen in en motion om att ett dråp aldrig ska preskriberas. Det stöddes av hela 162 riksdagsledamöter.

Lagutskottet begärde utlåtande om saken av Justitieministeriet. Motionen framskred därefter inte.

Som det är nu kan endast brott som kan resultera i fängelsestraff på livstid preskriberas.

Tidigare har Justitieministeriet nämnt som en orsak till att andra brott mot liv preskriberas att det bör finnas en klar skiljelinje mellan dråp och mord, det för att brotten är olika till sin klandervärdhet.

Meri säger att man ändå – av vägande skäl – kan avvika från praxis. Som exempel nämner hon just förlängningen av preskriptionstiden gällande sexualbrott mot barn.

Om dråp blev ett brott som aldrig preskriberas skulle det inte gynna utredningen av dråp som förblivit outredda.

– Jag utredde saken med Justitieministeriets tjänstemän och utifrån det svar jag fick så har man tolkat att de brottsrättsliga principerna förutsätter att dylika lagändringar kan tillämpas endast på dåd som begåtts efter att ändringen har trätt i kraft, säger Meri.

I praktiken betyder det att effekterna märks först om 20 år om man nu slopar preskriptionstiden för dråp, eller att det förlängs till över 20 år.

– Men man ska ändå inte låta bli att göra ändringen. Annars skulle det ju aldrig börja gälla, säger Meri som också uppger att det ännu är oklart med vilken tidtabell och på vilket sätt saken framskrider.

Texten är en bearbetad version av Yle Uutisets artikel Murha ei vanhene koskaan, ja perussuomalainen oikeusministeri haluaa, ettei tappokaan av Jesse Mäntysalo.