Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den traditionella könsfördelningen vid högskolorna sitter hårt åt – se läget i Svenskfinland

Tre personer i röda halare går bort från kameran.
Bildtext Många kvinnor börjar studera hälsovård men också kreativa branscher i höst. Bild på studerande vid Arcada.
Bild: Andrea Wiklund / Yle

Män dominerar klart bland nya studerande i tekniska utbildningar, studier i databehandling och matematik i Svenskfinland, medan kvinnor har tagit emot flest studieplatser inom hälsovård, pedagogik och biovetenskaper.

En kartläggning som Svenska Yle har gjort av könsfördelningen bland studerande som antagits till svensk- och tvåspråkiga utbildningar i Finland i höst visar att kvinnor och män fortfarande gör väldigt traditionella studieval.

Männen är i klar majoritet bland nya studerande när det gäller teknik både vid yrkeshögskolor och universitet, samt inom databehandling och matematik. Också när det gäller studier i handel och administration vid Hanken och Arcada dominerar männen i höst.

En graf som visar andelen nya manliga studerande på de svenskspråkiga utbildningarna 2023

Kvinnor har tagit emot nästan 90 procent av studieplatserna i kategorin hälsovård vid Novia och Arcada samt vid Åbo Akademi (ÅA), samt över 80 procent av platserna inom pedagogik vid ÅA och Helsingfors universitet (HU). Inom biovetenskaper och biologi står kvinnor för 73 procent av antagna studerande vid HU.

Kvinnor söker sig också till de olika konstnärliga utbildningarna som erbjuds.

Stapeldiagram som visar andelen nya kvinnliga studerande till de svensk- och tvåspråkiga studieinriktningarna 2023

Fler kvinnor väljer mansdominerad bransch

En motsvarande, mera omfattande kartläggning av finska Yles nyhetsredaktion visar att finländska kvinnor och män, liksom finlandssvenskarna, fortfarande i stor utsträckning söker sig till studier i traditionellt kvinnodominerade respektive mansdominerade branscher.

Utifrån siffror från 2015–2023 över antagna studieplatser kan man i vissa branscher ändå skönja en långsam, liten förändring mot en jämnare fördelning.

Inom informationsbehandling och telekommunikation har kvinnornas andel i hela landet ökat från 20 till 30 procent. Inom de tekniska inriktningarna har andelen kvinnor ökat både vid hög- och yrkeshögskolorna till 34 respektive 24 procent.

Siffrorna över Svenskfinland visar att kvinnor tog emot 31 procent av de nya studieplatserna i teknik både vid ÅA och vid Aaltouniversitetet. Inom databehandling vid Novia och Aaltouniversitetet stod kvinnor för 32 respektive 35 procent av de nyantagna.

I motsatt riktning, det vill säga att allt fler män i samma utsträckning skulle söka sig till studier i till exempel service- eller vårdbranschen, sker däremot ingen liknande utveckling.

Seglivade stereotypier styr studieval

Unga i Finland väljer ofta en i den här bemärkelsen traditionell studie- och karriärbana. Enligt uppgifter från Statistikcentralen jobbar färre än tio procent av befolkningen i branscher med en jämn könsfördelning.

Mia Teräsaho vid Institutet för hälsa och välfärd förklarar mönstret med seglivade stereotypiska uppfattningar om vad som kan anses passa vem.

– Forskning visar att unga gör yrkesval utifrån rätt ytliga uppfattningar, säger Teräsaho till Yle Uutiset.

Den offentliga diskussionen om vårdbranschen betonar ofta de dåliga lönerna och anställningsförhållandena, vilket inte heller lockar fler män till branschen.

En avveckling av den ojämna könsfördelningen i arbetslivet skulle ändå minska löneklyftan mellan kvinnor och män och främja jämställdheten mellan könen.

Enligt Teräsaho visar forskning att organisationer med mångfald ofta är innovativare än andra. Mångfald gynnar också företagens lönsamhet, produktivitet och personalens välmående.

Diskussion om artikeln