Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill ha närservicen kvar: ”Det är för långt från Karis och Hangö till Ekenäs för att ge vård på lika grunder”

En äldre person med ett larm runt handleden, sitter framför en datorskärm.
Bildtext Digitala tjänster ökar i framtiden, konstaterar Sjundeå kommunstyrelse, men vi måste få träffa vårdpersonal även ansikte mot ansikte.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

Sjundeå och Raseborg är inte nöjda med det utkast till servicestrategi som Västra Nylands välfärdsområde presenterar. Båda vill ha kvar närservicen i sina kommuner.

I måndags (11.9) tog styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde ställning till utkastet för servicestrategin.

I den presenterades bland annat olika alternativ för social- och hälsovården: bevara alla hälsovårdscentraler eller skapa stora hälso- och familjecentraler i Ekenäs och Lojo, men att fortfarande bevara lokala serviceställen som komplement eller för det tredje stänga ner alla vårdcentraler i västligaste delen av Västnyland, utom de i Ekenäs och Lojo.

Behovet att spara stora belopp bland annat inom äldrevården lyftes även fram i utkastet.

Strategin ska diskuteras i flera veckor

Styrelsemedlem och riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) från Ingå berättar att de inte diskuterade utkastet i desto större utsträckning i måndags eftersom nästa steg är att förhandlingsdelegationen, där det finns representanter från varje fullmäktigegrupp, börjar förhandla.

Strategin kommer att diskuteras nästa vecka och veckan därpå och målet är att hitta en politisk kompromiss angående servicestrategin. I utkastet står det att strategin ska fungera som en riktlinje för utvecklingen av tjänsterna och verksamheten.

Styrelsen väntar också på kommunernas utlåtande angående utkastet. De har fram till den 18 september att kommentera det. Sjundeå och Raseborgs kommun- och stadsstyrelser behandlade ärendet på måndagskvällen (11.9).

Raseborg: Strategin kan orsaka missförstånd

I utlåtandet från Raseborgs stad ser man att staden inte är särskilt nöjd med utkastet:

”Det kan tyvärr konstateras att Västra Nylands välfärdsområde inte har beaktat kommunerna i särskilt stor grad som en intressegrupp eller samarbetsgrupp i utkastet, eller i processen för att framställa strategin.”

Stadens analys är att strategin är så otydlig att den kan orsaka missförstånd i onödan. Staden anser att strategin, så som den nu är skriven, inte i tillräcklig grad öppnar upp för invånare och kommuner vad som planeras eller hur man ämnar mäta om man nått målsättningarna.

”Regioncentrum kan inte ge tillräckligt med tjänster”

I utlåtandet skriver Raseborgs stad att geografiska förhållanden måste beaktas för att välfärdsområdet ska kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

Därför anser Raseborg att de planerade regioncentrumen inte kan anses ge tillräckligt med tjänster och service för befolkningen på de mera glest befolkade delarna av välfärdsområdet.

”Från till exempel Karis och Hangö är det alltför långt till Ekenäs för att ge vård på lika grunder åt alla invånare. Servicenätstrategins utkast bör definitivt bli tydligare gällande närservice.”

Servicesedlar är kanske inte lämpliga

Staden är inte heller nöjd med förslaget till upphandling för till exempel serviceboende för äldre.

”Det måste vid köpen beaktas att det finns begränsat med privata tjänsteleverantörer i Raseborg. Därför är den föreslagna modellen med servicesedlar inte lämplig för området som sådant. De äldre kan inte förväntas välja ett serviceboende i till exempel Esbo som gör det svårt för närstående att besöka den som bor på serviceboende.”

Risken för att man inte får service på sitt modersmål är även mycket hög i sådana fall, skrivs det också i utlåtandet.

”I alla serviceupphandlingar ska svenskspråkiga kunders rätt att få service på sitt modersmål garanteras.”

Sjundeå vill ha alla hälsocentraler kvar

Sjundeå anser att förslaget där allt fortsätter som förut är bäst, alltså att alla hälsocentraler fortsätter som tidigare. Det garanterar att det finns närservice och att vården ges på jämlika grunder, skriver kommunen i sitt utlåtande som godkändes av kommunstyrelsen den 11 september.

”Vårdlokalerna utgör en så liten del av välfärdsområdets kostnader att alternativet där alla vårdcentraler fortsätter som förut blir det billigaste alternativet.”

I utlåtandet från Sjundeå påpekar man att det inte är en bra idé att minska på antalet vårdcentraler eftersom efterfrågan på vård kommer att öka.

”De digitala tjänsterna kommer att öka i framtiden, men det får inte betyda att man minskar på den personliga kontakten. Den är viktig för dem som är äldre, för dem som behöver hjälp med psykisk ohälsa och olika sorters missbruk och för familjer som behöver hjälp.”

Raseborg: För snäv tidtabell

Raseborgs stad kritiserar också tidtabellen för utlåtandet. Den var alldeles för snäv, anser staden.

”Det visar antingen på att man inte tar utlåtanderundan på allvar eller att man inte förstår kommunalt beslutsfattande. Detta har inneburit en väldigt begränsad möjlighet för kommunerna att hinna bekanta sig ordentligt med materialet.”

Raseborgs stad tycker att en dylik tidtabell ger en känsla av att det handlar om en formalitet mer än ett uppriktigt intresse att ta del av kommunernas åsikter.

Diskussion om artikeln