Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny landskapsplan kan komma att tillåta massiv vindkraftspark i Purmo

Uppdaterad 27.09.2023 14:17.
Tuuliturbiineja. Solarigo Systems Oy:n aurinkopuisto Kalajoella Pohjois-Pohjanmaalla.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Ville Honkonen / Yle

Det finns en hel del att anmärka på gällande den planerade vindkraftsparken i Purmo. Inte minst att den inte följer Österbottens nuvarande landskapsplan. Men det kan det bli ändring på.

NTM-centralen har gett ut sin slutsats om ABO Wind Ab:s miljökonsekvensbedömning. Bolaget planerar en park med högst 43 kraftverk i Purmo i Pedersöre.

Och det finns mycket att påpeka.

Ny landskapsplan kan förändra läget

Det är tre olika alternativ som har utretts (plus alternativet att inget alls byggs). Alternativ ett med 43 kraftverk, alternativ två med 37 och alternativ tre med 9 kraftverk.

Alternativ ett och två strider mot Österbottens nu ikraftvarande landskapsplan. I landskapsplanen har inget område för vindkraftsproduktion reserverats i projektområdet.

Kontaktmyndigheten (NTM-centralen) anser därför att alternativen inte går att genomföra.

Men Österbottens landskapsplan 2050 är redan under arbete och i utkastet har man ritat in ett område för vindkraftsprojektet i Purmo.

– Enligt utredningar är området lämpligt för vindkraftsproduktion av regional betydelse. Förutsatt att inga väsentliga ändringar sker under landskapsplanprocessen kan vindkraftsprojektets delgeneralplan godkännas efter att Österbottens landskapsplan 2050 trätt i kraft, säger landskapsdirektör Mats Brandt.

Och i och med det skulle ett stort hinder för projektet undanröjas.

Ingenting är ändå hugget i sten och Mats Brandt påpekar att det som NTM-centralen anmärker på givetvis tas i beaktande när landskapsplanen utarbetas.

Målet är att den nya landskapsplanen godkänns i slutet av år 2024.

Stora konsekvenser

Bland utlåtandena och expertkommentarerna konstateras att projektets lanskapskonsekvenser är stora på sina håll, i synnerhet i Purmo ådal och på Kyrkbacken. Detta bör beaktas i den fortsatta planeringen genom att ta bort eller flytta de kraftverk som påverkar landskapet mest.

Utredningarna om områdets naturförhållanden och naturvärden anses bristfälliga. Samma sak gäller bullerutredningarna.

Däremot anser man att utredningarna om flyttfågelbeståndet är tillräckliga, samma gäller trafikkonsekvenserna.

Ser man på inkomna åsikter anses den invånarenkät som gjordes i området vara mycket bristfällig. Enligt åsikterna borde enkäten ha skickats till alla som bor på minst 5 kilometers avstånd från ett kraftverk.

Negativ inverkan på levnadsförhållandena

I NTM-centralens slutsats av det hela konstateras att projektet ger upphov till betydande negativa konsekvenser för landskapet och kulturmiljön, människornas levnadsförhållanden och trivsel.

Måttligt negativa konsekvenser riktas till det häckande fågelbeståndet, djurlivet, viltet, samt jakten och trafiken. Till övriga delar har projektets konsekvenser uppskattats vara obetydliga eller positiva.

Man konstaterar också att motståndet är stort bland lokalbefolkningen. Detta utgående från åsikterna som lämnats in och från invånarenkäten. Enligt enkäten anser 58 procent av alla svarspersoner och 52 procent av personerna som bor i närområdet att projektet inte bör genomföras.

Däremot överskrids inte bullerriktvärdena vid de närmaste bostads- eller fritidsfastigheterna . Bedömningen av bullerkonsekvenser har enligt NTM-centralen gjorts med en lämplig metod och med beaktande av tillgängliga anvisningar.

NTM-centralen förutsätter att responsen som lämnats in beaktas i den fortsatta planeringen av projektet.

Artikeln uppdaterad 27.9 kl. 14.17. Rubriken och vissa delar av texten gav en förenklad bild av att den nya landskapsplanen kommer att tillåta vindkraft på området i Purmo. Planen är fortfarande under arbete och det som NTM-centralen anmärker på beaktas i arbetet.

Artikeln uppdaterad kl. 17.52 med informationen att den nya landskapsplanen sannolikt kommer att tillåta vindkraft på området.