Hoppa till huvudinnehåll

Yles synpunkter

Merja Ylä-Anttila: På Yle ansvarar alltid människan för artificiell intelligens – de nya principerna för ansvarsfull artificiell intelligens stöder vårt utvecklingsarbete

Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila ser in i kameran och ler.
Bild: Johanna Kannasmaa / Yle

Artificiell intelligens omfattar möjligheter som ligger i kärnan av public service, skriver Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

På ett sätt skiljer sig artificiell intelligens inte alls från mänsklighetens övriga uppfinningar: den går att använda på gott och på ont. De samhälleliga effekterna av den artificiella intelligensen beror på vilka mål man driver med den och utifrån vilka principer den utvecklas.

På Yle har vi idag publicerat våra principer för ansvarsfull användning av artificiell intelligens. Med hjälp av principerna kan vi både komma överens om gemensamma spelregler inom Yle och berätta för allmänheten enligt vilka principer vi utnyttjar artificiell intelligens, vilka utmaningar vi ser i den och hur vi med hjälp av den förbättrar vår verksamhet till nytta för det finländska samhället. Vi vill vara så transparenta och öppna som möjligt.

Princip nummer ett är att Yle alltid ansvarar för beslut som gäller artificiell intelligens och för den artificiella intelligensens alster.

Vi vet att artificiell intelligens i sig inte är objektiv eller neutral. Även om en robot skriver en artikel där fakta är rätt, kan det perspektiv som valts och de nyanser som hör ihop med ordvalen föra artikeln i många olika riktningar.

På Yle utför artificiell intelligens aldrig sitt arbete utan att vi kontinuerligt kontrollerar dess resultat. När resultatet inte är tillfredsställande reparerar vi maskinen. Och reparatören är en person som förstår Yles värden. Dessa är pålitlighet, oberoende och människovärde.

Yle utvecklar artificiell intelligens i samarbete till nytta för hela samhället

Artificiell intelligens omfattar möjligheter som fördjupar sig i kärnan i public service. Yles uppgift är att betjäna alla i Finland på ett mångsidigt och heltäckande sätt. Med hjälp av artificiell intelligens kan vi bättre än tidigare identifiera människors behov och önskemål. Vi kan mäta vårt innehåll med ny precision och bedöma deras flerstämmighet. Utifrån denna information kan vi erbjuda allt mångsidigare innehåll med bättre träffsäkerhet till rätt personer.

För att lyckas med detta måste vi själva målmedvetet utveckla artificiell intelligens med tanke på public service. Medan algoritmen som byggts för att betjäna de sociala mediernas vinsttlogik tillspetsar och irriterar, erbjuder algoritmen för public service innehåll åt sina användare som förutom att bilda även underhåller och utmanar till att tänka.

Vi fick en lektion om detta när vi testade hur Netflix algoritm skulle fungera på Yle Arenan. Vår observation var att algoritmen utmärkt rekommenderade underhållning och drama, men betydligt mindre nyheter, dokumentärer och aktualitetsprogram.

Som en ansvarsfull aktör inom public service kan vi inte ta i bruk en färdig artificiell intelligens som utvecklats på annat håll och vars motor vi inte kan komma åt, utan vi måste själva utveckla vår artificiella intelligens.

Vi samarbetar intensivt med inhemska partner, företag och forskare med utvecklingen av den artificiella intelligensen. På så sätt betjänar vårt arbete på bred front hela det finländska samhället genom att vi delar med oss av lärdomar och resurser. Genom att utveckla artificiell intelligens med tanke på ansvarsfull public service bidrar vi till att den inte bara betjänar globala plattformsjättar utan stöder inhemska medier så bra som möjligt. Och därigenom demokrati och förståelse mellan människor.

Den personliga användarupplevelsen motsvarar dagens förväntningar

När Yle Arenan öppnades sommaren 2007 var till exempel YouTubes historia först i sin linda och streamingtjänsterna var ännu inte alls ett fenomen på mediemarknaden. Yle Arenan banade väg för kommersiella mediers streamingtjänster i Finland, som har blivit en del av människornas vardag och som har mångdubblat mängden innehåll som erbjuds.

Idag är den artificiella intelligensens rekommendationsalgoritmer en direkt förutsättning för att man ska kunna hitta det egna. Enligt utredningarna tar det allt mer tid att för människor söka efter innehåll. Dokumentären kan bli osedd och potentiella lyssnare kan missa podden, eftersom det är svårt att hitta den.

Därför förutsätter även Yle att de som använder Yle Arenas mobilapplikation loggar in för att göra innehållet lättare att hitta. En personlig användarupplevelse är ett sätt att erbjuda innehåll som producerats med skattemedel på ett träffande sätt till olika människor.

Vi är medvetna om hur viktigt det är att våra algoritmer bildar en mångsidig bild av världen för alla när algoritmerna utarbetar rekommendationer och inte leder människor till att leva i bubblor. Även för detta behöver vi gemensamma ansvarsprinciper för hela bolaget.

Vi granskar principerna regelbundet

På Yle är artificiell intelligens närvarande i hela bolaget. De ansvarsprinciper som vi publicerat idag täcker hela vår verksamhet. De fungerar som utgångspunkt för noggrannare anvisningar och hanteringsmodellen. Vi på Yle upplever att vår roll som public service är att stå i främsta linjen när det gäller att utveckla artificiell intelligens och att uppmuntra andra organisationer att se artificiell intelligens ur ett tillräckligt brett perspektiv. Det handlar inte bara om enskilda manicker, utan också om etik och framtiden.

Vi uppdaterar våra principer efter behov och kontrollerar att de är vattentäta med cirka ett halvt års mellanrum.

Grundprincipen kommer dock att förbli densamma. Maskinen arbetar, men människan svarar på frågor som börjar med vad, varför och hur.

Merja Ylä-Anttila,
Yles verkställande direktör

På andra språk