Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Malax och Korsnäs investerar och siktar på plusresultat

Mikko Ollikainen är riksdagsledamot. Han står utanför Lilla parlamentet i Helsingfors, med riksdagshuset i bakgrunden.
Bildtext Mikko Ollikainen, fullmäktigeordförande i Malax.
Bild: Anna Savonius / Yle

Malax tar lån för att bygga ett dagis på Söderfjärdsbacken. I Korsnäs har man en hel del investeringar på gång. Bägge fullmäktigeförsamlingar slog fast budgeten på måndag kväll.

Ett litet plusresultat på cirka 35 000 euro är vad Malax siktar på nästa år. Fullmäktigeordförande Mikko Ollikainen (SFP) beskriver läget i Malax som ”helt okej”. I år kommer man att landa på plus.

– Vi fortsätter enligt mig med en hög nivå på service och utbildning. Och så satsar vi på att bygga dagiset på Söderfjärdsbacken.

För det bygget beslöt man ta lån på kring en miljon euro. Ollikainen ser det som en nödvändig satsning.

– Vi har i dagsläget flera små enheter som inte är ändamålsenliga. Det här är en framtidsinvestering.

De kommande åren kan dock vara utmanande. Ekonomiplanen visar minus.

Det finns flera orsaker till det, som Ollikainen ser det.

– Statens ekonomi, inflationen, räntehöjningar och lönehöjningar, listar han.

Men i Malax är man ändå i den lyckliga situationen att sysselsättningsläget är gott och att det rullar på för företagen.

– Utgångsläget är bra, säger Ollikainen.

Men det där med sysselsättningsläget är en faktor som man inte kan räkna med i all framtid. Befolkningspyramiden bådar inte gott ur ett ekonomiskt perspektiv.

– År för år blir det färre människor som är kvar i arbetslivet och det syns förstås i skatteinkomsterna, säger Ollikainen.

Fullmäktige beslöt avrunda inkomstskattesatsen uppåt från 8,84 till 8,9.

Korsnäs tar lån för kommande investeringar

Korsnäs fullmäktige diskuterade budgeten för 2024 under måndag kväll. Enligt ordförande Camilla Ribacka (SFP) förväntas ett plusresultat, trots omfattande investeringar.

– Det som bekymrade fullmäktige mest var den höga investeringstakten som vi har haft de senaste åren. Vi har också i framtiden större investeringar på väg. För en liten kommun som Korsnäs kan investeringar vara betungande.

Ingång till kommungård med en träskylt där det står Korsnäs kommun.
Bild: Markus Bergfors / Yle

Bland annat har kommunen införskaffat ett större markområde i Molpe där en planering av området skett. I Tavastland, som området kallas, kommer det investeras i kommunalteknik inom de närmaste åren.

Man investerar även i underhåll av byggnader och då speciellt skolorna och bildningsväsendets byggnader. Bland annat ska Taklax skola få ett nytt tak och utrymmesbristen i Korsnäs Kyrkoby skola får en summa i investeringsbudgeten.

Molpe skola är i behov av en ny gymnastiksal och det har funnits planeringsanslag för en ny, fristående byggnad för gymnastiksalen. Där valde ändå fullmäktige efter omröstning att flytta fram både investeringsanslagen och planeringen av gymnastiksalen.

Ribacka poängterar att investeringarna innebär att kommunen blir tvungen att uppta lån.

– Men vi har fortfarande en lånebörda per kommuninvånare som ligger under Finlands medeltal.

Inkomstskattesatsen sänktes från 9,36 procent till 9,3 procent medan fastighetsskatten för markområden höjdes från 1,0 procent till 1,3 procent.

– De förändringar i fastighetsskatteprocenterna som fanns med var den som regeringen har satt. Några egna höjningar på fastighetsskatten gjorde vi inte, utan vi bibehåller våra fastighetsskatteprocenter.

Diskussion om artikeln