Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Golfbana i Pickala vill ta sötvatten från Sjundeå å – måste beakta miljön bättre

Störsvik naturskyddsområde för fåglar i Sjundeå invid Pickala ås mynning, det sk Slussen området.
Bildtext Pickala å mynnar ut i Störsviken på det så kallade Slussenområdet, ett populärt och värdefullt rekreationsområde i Sjundeå. Om företagaren bakom den nya golfbanan Rock får sin ansökan beviljad kommer här att grävas ner ett bevattningsrör.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Bolaget Rock Course i Sjundeå vill ta sötvatten från Pickala å för att vattna sin nya golfbana med. Både kommunen och ortens miljöförening sätter tummen upp för planerna, förutsatt att bolaget tar hänsyn till den känsliga närmiljön.

– Naturen är viktig, vi gillar ju den. Inte är vi ute efter att med flit förstöra den.

Det säger Rock Courses ägare Kari Karvinen apropå att Sjundeå kommun starkt tar ställning för de olika naturvärden som finns på den 17 hektar stora fastighet där golfbanan byggs.

Tanken är att banan ska stå spelklar våren 2025 och för tillället är bolaget i färd med att lösa bevattningsfrågan.

Rock, som den nya banan heter, blir en par 3 niohålsbana i sluttande och kuperad terräng. Banan ligger inkilad mellan Pickala golfs tre fullstora adertonhålsbanor som omger Rockbanan.

– Upplägget är onekligen lite speciellt, åtminstone kan jag på rak arm inte komma på ett motsvarande exempel där två bolag är så nära grannar, säger Kari Karvinen och visar hur det andra bolagets banor snuddar vid Rocks gränser.

En man i keps på en vintrig golfbana.
Bildtext Kari Karvinen är en hängiven golfare som bygger en egen golfbana i Pickala i Sjundeå. Han säger att det inte är med dollartecken framför ögonen, men att han är glad om det ändå kan ge något till kommunen. Om det sedan genererar ett litet överskott till honom är det bara ett plus i ekvationen.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Karvinen berättar att planerna på en egen bana föddes då kollegan Jussi Nurmio insåg att det fanns ett stort område skog som inte utnyttjats för golf inkilat mellan Pickala golfs banor.

– Men juridiskt är vi ett eget bolag.

Arbetet med att bygga banan startade för två år sedan och det hänger samman med ett annat projekt som handlar om att sälja tomter i närheten. Den verksamheten sköts via ett annat bolag. Tanken är att med intänkterna av tomtförsäljningen finansiera golfbanebygget.

– Vårt mål med helheten är att genom att erbjuda attraktivt boende med fina rekreationsmöjligheter locka nya invånare och skattebetalare till kommunen, säger Karvinen. Vårt projekt kommer också att direkt och indirekt ge en hel del nya arbetstillfällen.

Kommunen anser att miljön inte beaktas tillräckligt

I mitten av november behandlade miljö- och byggnadsnämnden kommunens utlåtande över bolagets vattenlovsansökan till Regionförvaltningsverket i södra Finland (RFV). Den statliga myndigheten är den instans som beviljar vattenlovet och dikterar hur det ser ut i praktiken.

Sjundeå kommun ger en känga åt Rock Course för att inte tillräckligt noga beakta miljöns mångfald i sin ansökan om att leda sötvatten från Sjundeå/Pickala å för att vattna den nya golfbanan med under spelsäsongen. Sista sträckan av Sjundeå å som rinner ut i Pickalaviken kallas ofta Pickala å.

Golfbanor behöver mycket vatten

”Sjundeå miljöskyddsmyndighets syn är att ansökan är bristfällig för utredningarnas och planernas del”, konstateras i inledningen till det ändrade förslag som nämnden godkände.

I beslutet listar nämnden en hel rad med åtgärder i anslutning till miljön eller de olika planer som styr vad som får finnas och byggas på området.

Planerna styr vad som får göras

Samtidigt som Rock Course anhåller om lov för tagande av vatten är bolaget Pickala Rock i färd med att göra upp en detaljplan för området där de nya tomterna och golfbanan finns. Ärendet behandlades parallellt med vattenlovsansökan i miljö- och byggnadsnämnden och beslutet var att planen läggs till påseende.

Miljöförening vill freda fåglarnas häckningstid

Ingå-Sjundeå miljöförening är inne på samma linje som kommunen, men snäppet starkare. Föreningens ordförande Vappu Heikkinen har en klar hälsning åt Rock Course.

– Ni måste ta hänsyn till fåglarnas häckningstid och fiskarnas lektid!

Föreningen har lämnat in ett utlåtande över bolagets ansökan och i det föreslår man att inga byggarbeten ska få utföras under fåglarnas häckningstid.

– Birdlife Suomi, Tringa och vi tycker att man ska inte göra någontings alls här från februari till slutet av juli.

En kvinna med schal runt huvudet framför en vik en eftermiddag i november.
Bildtext Vappu Heikkinen, ordförande för Ingå-Sjundeå miljöförening, värnar om bukten i Störsvik som är känt för sitt rika fågelliv.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Det här tycker Kari Karvinen att låter ganska tajt och säger att det nog kommer att innebära en hel del pusslande från bolagets sida om man vill få Rock golf öppen att spela på till maj 2025.

Projektets tidtabell har redan skjutits fram med ett år.

Ån är bästa sötvattenkällan

Rock Course har nu tid till början av december att precisera sin ansökan till RFV på basis av den respons som framkommit under processens växelverkansskede, där olika instanser och privatpersoner fått komma med utlåtanden och anmärkningar på vattenlovsansökan.

Entreprenören förhåller sig optimistisk till processen.

– Vi hoppas att myndigheten fattar ett sakligt och självständigt beslut, säger Karvinen.

Enligt alla de utredningar som bolaget gjort är vattentagning från Sjundeå/Pikkala, det bästa alternativet, säger Karvinen.

– Vårt mål är att bygga Finlands bästa Par 3 niohålsbana och det är inget skämt. Vi har planerat den noga så att den ska passa in i miljön och vi har den senaste tekniken till vårt förfogande för att minimera vårt avtryck i så stor grad som möjligt, säger Karvinen.

En golfbana under byggnation.
Bildtext En golfbana blir till. Förutom vattenhinder på banorna bygger bolaget bassänger för uppsamling av sötvatten för bevattning. En het sommardag är gräsmattorna törstiga.
Bild: Privat/Kari Karvinen

För att leda vatten från vattendraget så anhåller alltså Rock Course om lov att gräva ner ett vattenrör strax norr om åmynningen samt om lov att bygga ett pumphus som ska pumpa vattnet upp till banan.

Rörets längd är cirka 3,5 kilometer långt och det kommer delvis att dras på havsbotten, delvis under marken upp till golfbanans högsta punkt. Där ska vattnet rinna ner i en av fyra bevattningsbassänger som redan är byggda.

På frågan hur företagare ställer sig till kommunens noggranna utlåtande med miljöns bästa för ögonen, säger Karvinen att man försöker ta hänsyn till alla aspekter så att slutresultatet blir bra för alla som vistas och existerar i närmiljön.

– Det är klart att naturen är viktig, det tycker vi också, det gäller bara att planera allt väldigt noga.

Ingen avsikt att slösa med vatten

Kari Karvinen betonar också att Rock Course inte har för avsikt att ”slösa med dyrbart vatten”.

Bassängerna på banan, som ligger på olika nivåhöjd i terrängen och samtidigt är byggda i en naturlig sänka, är sammankopplade och anslutna till en pumpstation. Därfrån fördelas vatttnet jämt över de olika spelplanerna.

Ett bassängsystem på golfbana i vinterskrud.
Bildtext Den översta bassängen ligger vid ettans utslagsplats. Det finns tre bassänger till i ett slags terrassystem. De samlar också upp regn- och avrinningsvatten som används för bevattningen. Just nu ligger de dock under ett tunt istäcke.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Processen styrs digitalt, till exempel så att vattenfördelarna alltid vattnar där det behövs som mest under en specifik tidpunkt.

Man tar inte heller mer vatten från ån än vad man behöver.

– Det har vi inte ens plats för. Vi använder just den mängd vi behöver, konstaterar Karvinen.

Flygekorre, kungsfiskare, havsöring, utter med flera rariteter

Men även om bolaget har tydliga planer för sin vattenanvändning, så är det en fråga som påverkar närmiljön och det är den aspekten kommunen och miljöföreningen utgår i från i sina respektive utlåtanden.

Till exempel finns det i närheten av det planerade pumphuset ett kärnområde för den utrotningshotade flygekorren.

Kommunen betonar i sitt utlåtande att flygekorrens bo- och rastplatser måste tryggas, liksom de naturliga korridorer av växtlighet som den rör sig i. Kommunens påpekande gäller både i fråga om bevattningsproblematiken och detaljplanen för området.

En flygekorre i ett träd-
Bildtext Flygekorren är en utrotningshotad krabat som trivs i urskogar.
Bild: Auri Hiltunen/ Luonnonperintösäätiö

Invid åmynningen vid Störviksbukten finns också flera andra rara arter som inte får störas ifall bolaget får ta vatten från ån. Bland annat häckar den sällsynta fågeln kungsfiskare i strandzonen och den lägger sina ägg i maj.

Sjundeå å är också en av tre åar i Nyland där den utrotningshotade havsöringen leker och där beståndet faktiskt ökar. Havsöringens lektid sträcker sig från september till november.

Andra saker att beakta

Utöver det ingår Störsviksbukten i ett nationellt viktigt fågelområde som på landskapsnivå är ett viktigt uppsamlingsområde för fåglar och på dylika områden får man inte äventyra betydande skyddsvärden.

Kari Karvinen hoppas också att bolaget ska kunna gräva ner vattenledningen utan att behöva fälla ett enda träd.

– Säkert finns det också en sömsmån kring placeringen av vattenröret, funderar han.

Ger sin röst åt naturen

Däremot är miljöföreningen och bolaget överens om att Sjundeå/Pickala å är den bästa källan till bevattning. Vattenmängden torde räcka till och kommunen följer dessutom kontinuerligt med vattennivån så vattendraget inte hotas av att torka ut.

Enligt Vappu Heikkine togs det förra sommare vatten från det skyddade Kvarnträsket som finns i närheten för att vattna de golfbanor som då var i användning på området. Det ledde till att miljöföreningen kontaktades av flera oroliga Sjundeåbor som påpekade att träsket riskerade att torka ut.

Så med tanke på förra sommaren välkomar Vappu Heikkinen planerna på att ta vatten från ån även om miljömänniskan i henne kanske inte är helt övertygad om nödvändigheten av fler golfbanor överlag.

– Alltid då man bygger en golfbana innebär det ingrepp i den naturliga miljön. De översta ytskikten skrapas bort och ersätts med gräsmatta.

Och att gräsmattor slukar vatten, speciellt sommartid, är heller inget golfföretagaren Kari Karvinen förnekar.

– Så är det. Även om vi tar tillvara regnvatten och avrinningsvatten i våra bassänger så räcker det inte till, i synnerhet som det också förångas under heta sommardagar. Därför behöver vi ta sötvatten någonstans i från och alla våra utredningar visar att ån är det bästa alternativet.

Miljöföreningen föreslår också i sitt utlåtande att bolagen bakom banorna skulle koppla ihop bevattningssystemen för samtliga fyra banor i Pickala för att optimera vattenanvändningen.

– Naturen, är det sedan växter eller djur, har ingen talan. Därför är vi deras röst.

Miljöförening om planer på golfbana i Sjundeå: Ni måste ta hänsyn till fåglarnas häckningstid och fiskarnas lektid

5:53

Diskussion om artikeln