Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Det stora klimatmötet i Dubai ska avgöra oljans framtid – därför är COP28 det viktigaste på länge

Uppdaterad 30.11.2023 10:47.
Arbetare på däcket till ett fartyg.
Bildtext Abu Dhabi National Oil Company har världens blickar på sig under klimatmötet i Dubai.
Bild: Ali Haider / EPA

Både förhandlare och medborgarorganisationer hoppas att FN:s klimatmöte i Dubai ska bli ett av de viktigaste på länge. Att mötet ordnas i ett oljeproducerande land ger hopp om ett genombrott i inställningen till fossila drivmedel.

Mötets ordförande sultanen Al Jaber, som också är vd för det nationella oljebolaget Adnoc, har som uppgift att få till stånd en kompromiss som skulle försnabba utfasningen av fossila bränslen.

Att inte lyckas med det skulle vara ett misslyckande för värdlandet Förenade Arabemiraten.

Ytterligare allvar i situationen ger också det faktum att världens medeltemperatur nyligen tillfälligt översteg en uppvärmning på två grader.

Det sätter press på de länder i FN:s klimatkonferens som inte vill delta i omställningen till förnybar energi.

Första gången Parisavtalet ses över

Till Finlands och EU:s förhandlare på plats i Dubai hör Kaarle Kupiainen, äldre förhandlande tjänsteman vid Miljöministeriet. Han är med om översynen av Parisavtalet.

Det är första gången Parisavtalet granskas i en översyn av hur avtalet har framskridit i sin helhet.

FN varnar för att de förutspådda utsläppen måste minska med 28–42 procent om vi ska hållas inom 2 eller 1,5 graders uppvärmning. Med nuvarande nationella löften står vi inför 2,5–2,9 grader fram till år 2030.

I Dubai vill EU kraftigt skala upp den förnybara energins andel och höja energieffektiviteten samtidigt som de fossila bränslena körs ned.

– I det sammanhanget är det viktigt att se över skadliga stöd, metanutsläpp och ny oljeutvinning. Vi vet redan nu att alla delar i överenskommelsen inte kommer att gå framåt, men jag hoppas att vi skulle få ett ens lite starkare och bättre avtalspaket och erkänna att vi måste göra oss av med fossila bränslen, menar Kupiainen.

Bernt Nordman i halvbild
Bildtext Bernt Nordman hoppas att årets klimatmöte ska ge bättre resultat än fjolårets som hölls i Egypten.
Bild: © Tony Rakotondramanana / WWF

WWF:s klimatexpert är optimistisk

Problemet är att en del länder inte ser ett behov för systemförändring och omställning. De föredrar små steg medan teknologin utvecklas.

Till dem hör bland annat Förenade Arabemiraten som ser olja som viktigt i sitt energisystem ännu tiotals år framåt. Istället avser de att köra bort andra oljeproducenter från marknaden.

WWF:s klimatexpert Bernt Nordman som deltar som representant för en icke-statlig organisation säger att det här mötet och översynen av Parisavtalet är helt avgörande för vid nästa översyn om fem år är det egentligen för sent.

– Därför är de slutsatser man nu gör inom ramen för den här globala översynen jätteviktiga, jättebetydelsefulla. Och jag är nog något optimistisk gällande det här, säger han.

COP28 – därför måste folk flyga till Dubai för att rädda klimatet

15:28

Svårt att mäta anpassning

Det är förhållandevis lätt att mäta utsläpp i koldioxidekvivalenter eller miljondelar av koldioxid i atmosfären. Men att enas om ett sätt att mäta anpassning är mycket svårare.

Kupiainen efterlyser ett mätbart mål även för anpassning. Vad det kunde vara, det måste förhandlas eller kanske uppfinnas fram. Nu förhandlar man om vad som kan räknas som indikatorer.

WWF och många andra har lyft fram ekosystembaserade lösningar, som gynnar natur och människor lokalt och skapar klimatresiliens, och de efterlyser relevanta sätt att mäta det.

– Alltså samhällen som är i interaktion med den omgivande naturen. Det betyder allt från översvämningsskydd till skogar som är motståndskraftiga mot stormvindar och jordbruk som kan klara tillfälliga extrema torrperioder. Allt det här finns det exempel på runt om i världen. Men att föra upp det till en avtalsnivå är överraskande svårt, konstaterar Nordman.

Kaarle Kupiainen i halvbild
Bildtext Kaarle Kupiainen, äldre förhandlande tjänsteman vid Miljöministeriet har väskan packad för Dubai.

”Alla länder är inte på samma ambitionsnivå”

Det som också diskuteras är hur anpassningen ska finansieras.

Eftersom fonden för skador och förluster, som de rika länderna skulle finansiera med 100 miljarder dollar per år 2020 försenades med två år, präglas förhandlingarna av ett visst misstroende.

– Men även om det verkar som om vi bara grälar så är parterna fortfarande starkt förbundna till Parisavtalet och vi jobbar hårt. Jag beklagar att det går så långsamt. Men man måste komma ihåg att det är en global arena och det finns många synpunkter, röster och lokala förhållanden som ska beaktas i förhandlingarna. Alla länder är inte på samma ambitionsnivå, konstaterar Kupiainen.

Att detta år, 2023, varit mäthistoriens varmaste ger också ett visst momentum.

Det ger mindre spelrum för dem som bromsar upp processen. De tvingas fundera på sin egen plats i framtiden och förklara varför de inte gör någonting.

Det faktum att priset på förnybar energi globalt är på mycket låg nivå och att den förändringen skett på marknadens villkor tvingar de här länderna att ta ställning till en fossil ekonomi som inte längre lönar sig som förut.

”Enda sättet att undvika snålskjutsåkande”

Nordman påpekar också att om man ser 10–15 år tillbaka i tiden så har nog opinionerna och framförallt anförandena under förhandlingarna blivit bättre. De flesta inser allvaret.

Pudelns kärna är att det fortfarande finns så stora ekonomiska intressen förknippade med fossila bränslen. Det är en oerhört lukrativ business. Alla vill ju vara den sista som drar ekonomisk nytta.

– Därför är de här globala mötena så livsviktiga. För det är enda sättet att undvika snålskjutsåkande. Om man inte tillsammans kommer överens så är det ingen som litar på att grannen inte drar nytta och säljer de sista dropparna olja eller den sista kubikmetern fossilgas. Världen behöver de här avtalen där länderna har förtroende för varandra, för att gå med på lösningar som kanske är lite ofördelaktiga för den egna nationalekonomin på kort sikt, säger Nordman.

Var nästa års klimatmöte ska hållas är ännu öppet. Det är Östeuropas tur att välja värdland, men Ryssland har hittills blockerat beslutet.