Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

"Vi missar den manliga depressionen"

Från 2015
Uppdaterad 26.11.2015 11:00.
#hurmårdu
Bildtext Män som lider av depression söker ofta hjälp i ett sent skede.
Bild: Yle/Arja Lento

Den manliga depressionen tar sig ofta andra uttryck än den kvinnliga. Vi lever fortsättningsvis i en könskultur där depression inte ingår i mansrollen, vilket leder till att många manliga depressioner misstolkas eller blir feldiagnostiserade.

Medan cirka hälften av kvinnorna i något skede av livet drabbas av depression, är motsvarande siffra för män cirka 25 procent.

Beror det här på att kvinnorna är mer benägna att bli deprimerade eller beror det på att männen inte söker hjälp i samma utsträckning?

- Det kan man inte säga exakt, men det är antagligen så att män söker senare och mer sällan hjälp jämfört med kvinnor, säger universitetslektor och överläkare Arja Lehti vid institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet.

Ont i kroppen

Lehti har bland annat forskat i hur könet och det sociokulturella sammanhanget kan påverka depressionens uttryck, och hon säger att män oftare söker hjälp för fysiska symtom, eftersom depressionen tagit sig somatiska uttryck. Det kan till exempel handla om ryggont eller annan form av fysisk smärta.

- Mörkertalet bland deprimerade män är stort. Psykisk ohälsa har varit mycket stigmatiserat, något man känt skam över, säger Lehti.

Depression känner inte till begrepp som jämställdhet, men den får sina könsstereotypa uttryck på grund av historiska, kulturella och samhälleliga orsaker. Det finns naturligtvis undantag, och Lehti tror att en ny generation håller på att växa fram där depression i allmänhet och manlig sådan i synnerhet inte längre kommer vara så tabubelagd.

Lehti påpekar att det speciellt tidigare fanns en paradox i hur depressionen tog sig uttryck beroende på könstillhörighet.

- Ungefär dubbelt så många män än kvinnor begår självmord, medan dubbelt så många kvinnor än män är deprimerade, säger hon.

Här kan man spekulera om antalet självmord hade varit lägre ifall männen sökt hjälp för en eventuell depression.

Socioekonomiska skillnader

Det är inte bara de stereotypa könsrollerna som formar de uttryck som depressionen kan ta. Det finns också sociala skillnader, och antalet deprimerade bland till exempel arbetslösa och personer som saknar utbildning är högre än bland övriga samhällsgrupper. Ett gott liv ger ett visst skydd mot psykisk ohälsa, med andra ord.

Men normen av vad som är manligt och kvinnligt frodas alltså fortfarande, och den manliga depressionen kan också ta sig uttryck i exempelvis missbruk, aggressivitet eller våld.

- Många förstår kanske inte att de är deprimerade, eller så känner de en enorm skam. Då finns risken för att man börjar självmedicinera med till exempel alkohol för att döva det psykiska illamåendet, säger Lehti.

Har vården då missat, att man inte sett de män som mått dåligt och varit deprimerade eftersom deras depression tar sig andra uttryck?

- Ja, jag tycker att man har missat att se den manliga depressionen, i alla fall tidigare, säger Lehti.

Lehti påpekar att risken är stor för att kvinnor överdiagnostiseras vad gäller depression, medan män underdiagnostiseras.

Eftersom psykisk ohälsa inte kan mätas exakt, så är det mycket svårt att säga vilka som har depression ”på riktigt” och vilka som skulle kunna falla under en annan beskrivning.

- Psykisk ohälsa är en symtomdiagnos, det finns inget blodprov du kan ta som ger ett hundraprocentigt svar. Var och en måste bedömas skilt, säger Lehti.

Hur kan vi då råda bot på detta?

- Prata mera om psykisk ohälsa, det hjälper. Då man läser andras berättelser och speciellt om någon mediepersonlighet berättar om sitt illamående, så kanske det öppnar upp för andra också, säger Lehti.

Olika orsaksuppfattning

Hon betonar också vikten av utbildningsinsatser för att möta de med psykiskt illamående, och att det vore viktigt att våga fråga folk hur de mår, speciellt på arbetsplatsen.

Depression finns givetvis inom alla samhällsklasser vare sig det gäller män eller kvinnor, och man skall akta sig för att generalisera allt för mycket. Det finns dock vissa särdrag som kan lyftas fram för att peka på de skillnader som finns.

- I studieintervjuer har man kunnat se att männen ofta söker orsaken till sin depression utanför sig själva, till exempel nämner man ofta sitt arbete. Kvinnor å sin sida reflekterar ofta, är självförebrående och tänker att depressionen kommer inifrån, säger Lehti.

- Boys don´t cry tycks tyvärr stämma fortfarande, säger hon.

Har du varit deprimerad? Skriv din berättelse och läs andras här.

#hurmårdu