Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Minskat köttätande skulle motverka klimatförändringen

Från 2015
Korv är gott, men bidrar dessvärre till klimatuppvärmningen.
Bild: EPA

Uppfödning av boskap är en ofta förbisedd faktor i klimatdebatten. I en ny brittisk studie presenteras fakta om den globala kötthungerns inverkan på planetens klimat, och världens regeringar uppmuntras att verka för en minskad köttkonsumtion - bland annat genom att införa skatt på kött.

Studien har utarbetats av tankesmedjan Chatham House och universitetet i Glasgow. Den grundar sig på enkäter och andra data från tolv länder.

Enligt studien står köttproduktionen för omkring 15 procent av jordens utsläpp av växthusgaser. Det är mer än vad alla planetens bilar, tåg, båtar och flygplan släpper ut tillsammans.

Köttproduktionen påverkar klimatet på olika vis. Boskapen ger ifrån sig ut metan. Nya betesmarker innebär att skogar huggs ner. Framställningen av konstgödsel för odling av foderväxter slukar mycket energi. Det gör även boskapsuppfödarnas anläggningar, och transporterna av djur och kött. Nöt- och fårkött är större miljöbovar än fjäderfä och svin.

Och det är nästan omöjligt att få slut på uppvärmningen av klimatet, om inte den globala köttkonsumtionen bromsas upp och vänder neråt. Studien fastslår att befolkningstillväxten i utvecklingsländerna, i kombination med ökad aptit efter kött, kan få den globala köttkonsumtionen att öka med 75 procent till år 2050.

Köttfrossa ger hälsoproblem

Köttproduktionen skadar inte bara miljön, utan även hälsan. Studien visar att man i de industrialiserade länderna redan äter mer kött än vad som är rekommendabelt. I resten av världen ökar köttätandet snabbt.

Ökad köttkonsumtion har ett direkt samband med ökningen av övervikt, hjärtsjukdomar, cancer och typ 2-diabetes.

För att uppnå en sund nivå borde, enligt studien, amerikanerna minska på sitt köttätande med två tredjedelar, britterna med hälften, och kineserna med en tredjedel.

En hälsosam köttkonsumtion innebär en ranson på cirka 70 gram om dagen. Om hela världen åt just så mycket kött, skulle koldioxidutsläppen gå ner med en volym som motsvarar de totala årliga utsläppen från USA.

Våga fatta beslut

Studien uppmanar världens regeringar att visa vägen, och verka för att befolkningen ska minska sitt köttintag.

Enligt rapporten överskattar politikerna risken för att väcka negativa reaktioner bland allmänheten. Till och med åtgärder som begränsar människors beteende kan accepteras, om de vidtas i det allmännas intresse - det har motsvarande begränsningar av tobaksrökning och alkoholbruk visat.

- Det är en föråldrad tanke att sådana här ingrepp är politiskt alltför känsliga, och alltför svåra att genomföra, säger studiens huvudförfattare, Laura Wellesley från Chatham House, till The Guardian.

- Enligt vår forskning förväntar sig folk att deras regeringar tar en ledarroll i frågor som gäller den globala nyttan. En motreaktion på impopulär politik kommer sannolikt att vara kortvarig, eftersom det finns ett starkt rationellt skäl att politiken bedrivs.

Forskarna konstaterar att allmänheten har ytterst bristfälliga kunskaper om sambandet mellan diet och klimatförändring. Ett viktigt steg är därför att sprida information om ämnet.

Rapporten konstaterar att man bör utarbeta ett meningsfullt, lättillgängligt och slående budskap om vikten att ändra matvanorna.

- Det handlar inte om att förespråka global vegetarianism. Vi kan få till stånd stora utsläppsminskningar genom att bara sträva efter hälsosamma nivåer på köttätandet, sammanfattar Wellesley.

Skatter ja, subventioner nej

I rapporten och i forskarnas yttranden, återgivna av bland annat The Guardian, BBC och The Telegraph, föreslås olika mer eller mindre konkreta åtgärder.

Den mest effektiva metoden skulle vara att införa en skatt på kött. Intäkterna kunde gå till subventioner av hälsosammare födoämnen som är skonsammare för miljön, som frukt, grönsaker och tofu.

Kalkylerna visar att en skatt på 1,76 pund (2,64 euro) per kilo kött kunde få ner förbrukningen med 14 procent.

Vidare kunde olika typer av offentlig verksamhet, som skolor, sjukhus, fängelser och militära anläggningar, minska på köttmängden i kosthållet och erbjuda fler vegetariska alternativ.

Subventionerna av köttproduktion borde också slopas. Enbart de 34 OECD-länderna betalade år 2013 ut 53 miljarder dollar i stöd till boskapsuppfödning. Det motsvarar 190 dollar per ko.

Catherine Happer från Glasgow University säger att oerhört många av de intervjuade blev förvånade över att subventioner över huvud taget existerar. Att slopa dem uppfattas av allmänheten som ett både effektivt och populärt beslut.

- I synnerhet i USA upplevde många att regeringarna har stöttat en mycket ohälsosam livsmedelsmarknad, säger Happer.