Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg börjar banta först nästa år

Från 2015
Raseborgs fullmäktigemöte i Seminarieskolan i Ekenäs
Bildtext Raseborgs fullmäktige klubbade igenom investeringsbudgeten utan att knorra.

Raseborgs stadsfullmäktige har godkänt budgeten för 2016. Men planen för åren efter 2016 ska börja synas i sömmarna strax efter årsskiftet.

De investeringsobjekt som fanns med i budgeten för 2016 godkändes enhälligt under måndagskvällens möte i Seminarieskolan i Ekenäs.

Nyinvesteringar i daghem görs i Ekenäs i nästa år och i Karis 2017-2018 för sammanlagt nästan sex miljoner.

Järnvägsbron i Karis saneras och Bangatan grundförbättras.

Centrumplanen i Ekenäs renoveras för 400 000 euro. En del av anslaget reserveras för att ordna ersättande område för friidrottens kastgrenar. Karis idrottshall får ny golvbeläggning i nästa år.

Staden reserverade också 30 000 euro för en näridrottsplats i Pojo. Den ska erbjuda aktivitetsmöjligheter året om för alla ålderskategorier.

Gallra bland investeringarna

De olika sektorerna hade föreslagit sammanlagda nettoinvesteringar för de kommande tre åren på över 46 miljoner euro. I budgeten finns nu investeringar för 44 miljoner för de tre följande åren. Men stadsdirektör Tom Simola gjorde det klart för stadens politiker att den budgeten inte kommer att hålla.

- Vi har tyvärr en investeringsbudget som inte går att förverkliga, menar Simola.

På listan över investeringar finns också en hel del mindre projekt som sanering av Lejonparken, mattvättningsanläggningar, ny brygga till Knipnässtrand, planeringsanslag för Stallörens badinrättning och Norra Hamnen i Ekenäs, byggandet av fiskvägar i Svartån med mera. Bromarv skärgårdshamn får 30 000 för en utvecklingsplan.

Samhällstekniska nämnden får disponera över två miljoner euro för trafikleder, kommunalteknisk planering och utbyggnad av bostadsområden.

Investeringar som inte syns

För tillfället pågår investeringar i nya äldreboenden och brandstation för sammanlagt 15 miljoner i Karis. Det är frågan om fastigheter vars drift- och kapitalkostnader finansieras med hyresinkomster och de finns därför inte med i stadens balansräkning. Det samma gäller investeringarna i före detta Ekenäs hälsovårdscentral som byggs om främst för HNS behov.

Stadsdirektör Tom Simola underströk under budgetmötet att skolnätet måste ses över inom kort, liksom också de lokaler som stadens förvaltning förfogar över. En total genomgång av stadens fastigheter är att vänta.

Också kosthållsfunktionerna ska sättas under lupp.

Han framhåller ändå att det finns projekt som staden inte ska ge avkall på. Som exempel nämner han daghemsinvesteringarna samt Svartåbornas rätt till kommunal service.