Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Det brister i barnskyddet

Från 2015
Två barn i stövlar
Bildtext Många undomar och barn upplever att det inte finns tillgång till tjänster och hjälp inom socialen.
Bild: Yle/Anna Savonius

70 procent av de barn och unga som deltog i en undersökning om barnskydd upplevde att de blev utan de sociala tjänster som de hade behövt.

Esbo hör till de åtta kommuner som deltagit i en studie som utreder orsaker och bakgrund till omhändertagande av barn. Enligt studien, som Institutet för hälsa och välfärd låtit göra, upplever 70 procent av kommunernas barn och ungdomar som är med i undersökningsmaterialet att de inte fick tillräckligt med sådana tjänster som de hade behövt eller att utbudet av tjänster var otillräckligt.

Varför är det så här Pia Mäkeläinen, chef för den öppna vården inom barnskyddet i Esbo?

- Jag vet att det finns brister i tillgången till missbrukarvård och mentalvårdstjänster. Det är helt klart att vi måste analysera vad de här forskningsresultaten betyder ur Esbos synvinkel.

Det finns brister i tillgången till missbrukarvård och mentalvårdstjänster.

― Pia Mäkeläinen, barnskyddet i Esbo
pia mäkeläinen,
Bildtext Pia Mäkeläinen har arbetat två år inom barnskyddet i Esbo och tror att man med nya metoder förbättrar barnskyddsarbetet.

Barnens behov i centrum

Pia Mäkeläinen berättar att man i Esbo startat en utvärderingsmetod som heter Barnens behov i centrum. Mäkeläinen hoppas att metoden minskar på andelen missnöjda klienter.

- Det innebär att vi tillsammans träffar barn och familjer och funderar på vilken hjälp de behöver. Klienterna måste nämligen också komma till tals och få säga vad de tycker, menar Mäkeläinen.

Fler brådskande placeringar än i fjol

Esbo stad har som mål att minska på brådskande placeringar av barn. Det här kommer staden inte att lyckas med i år. Enligt Mäkeläinen har staden genomfört 200 placeringar i år, medan siffran i fjol var 174.

Vad betyder placering och omhändertagning?

En placering kan vara en kortsiktig lösning på en svår situation

I en svår situation kan barnet eller hela familjen tillfälligt placeras utom hemmet som en stödåtgärd inom öppenvården. En placering inom öppenvården är alltid frivillig. Barnet kan placeras för en kort period om man bedömer att situationen kommer att lösa sig snabbt.

En brådskande placering görs om barnet är i fara

Om barnet behöver hjälp med en gång och ingen av barnets närmaste kan ta hand om honom eller henne måste barnskyddet se till att barnet hämtas och sätts i säkerhet. Brådskande placering är ett tillfälligt beslut, och under tiden för placeringen har socialvården rätt att fatta beslut i angelägenheter som rör barnet.

Omhändertagande är den allra sista utvägen

Omhändertagande av ett barn är sista utvägen och tillämpas om problemen är mycket allvarliga eller om de har pågått under en lång tid. I allmänhet har det redan hänt många saker innan omhändertagandet. När inget annat hjälper fastställs det i lagen att barnet måste tas om hand. Omhändertagande innebär att man tar hand om barnet utanför hans eller hennes eget hem och att det inte längre är föräldrarna utan de anställda på barnskyddet som beslutar om barnets angelägenheter.

Informationen är från barnskyddets webbsida.

Mäkeläinen berättar att styrgruppen har analyserat 150 placeringar och kommit fram till att en placering inte alltid är lösningen på problemet.

Vi samarbetar mer och det har gått överraskande bra.

― Pia Mäkeläinen, barnskyddet i Esbo

- Vi måste utveckla servicen så att man ser till att familjen får det den behöver i den situationen den befinner sig i, innan man omhändertar ett barn, säger hon.

- Men i vissa fall kan ett barn helt enkelt inte bo hemma längre och då måste vi planera hur och när vi omhändertar eller placerar barnet.

Nya socialvårdslagen fungerar

Enligt Mäkeläinen har socialvårdslagen som trädde i kraft på våren också underlättat barnskyddsarbetet.

- Lagen förpliktar olika instanser att arbeta mera tillsammans. Det innebär att man till exempel på ett daghem i ett tidigt skede kan ringa oss eller någon annan instans för att konsultera om barnets situation. Det innebär att vi samarbetar mer och det har gått överraskande bra.