Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Mer än var tredje fågelart klassas som hotad

Från 2016
flygande havsörn
Bildtext Havsörnen har återhämtat sig, men för många andra fåglar är framtiden mörk.
Bild: Timo Lumme

Totalt 87 fågelarter betecknas som hotade i den nya hotbedömning, som Finlands miljöcentral publicerar idag. Det motsvarar över en tredjedel av alla arter som förekommer hos oss.

Det är inte mer än fem år sedan den förra hotbedömningen presenterades, men listan över hotade fåglar har trots det utökats med hela 28 nya arter. Nu karakteriseras 87 arter (36 procent av det totala antalet i Finland) som hotade, och ytterligare 23 arter som nära hotade.

Läget är speciellt bekymmersamt för en rad sjö- och våtmarksfåglar. Hälften av alla andfåglar och nära hälften av vadarna räknas nu som hotade. Orsaken är i synnerhet övergödning och igenväxning av sjöar och vattendrag.

Bland annat vigg, brunand, stjärtand och årta har gått starkt tillbaka under 2000-talet. Organisationen BirdLife Finland ser minskningen som att Finland inte gjort tillräckligt för att värna naturens mångfald.

- Sjöfåglarnas tillbakagång visar att Finland försummat skötseln av livsmiljöerna, både i naturskyddsområdena och utanför dem. Man har redan länge kunnat förutse att läget skulle bli sämre, men inget har gjorts, säger Teemu Lehtiniemi, skydds- och forskningschef vid BirdLife Finland, i ett pressmeddelande.

Skyddsåtgärder har effekt

Hoten ökar också längs fåglarnas flyttningsvägar och i övervintringsområdena. Det handlar både om ändringar i miljön och om regelrätt jakt och fångst. I Finland är jakten numera inget svårare hot mot fåglarna.

En positiv nyhet är att kungs- och havsörn, pilgrimsfalk och vitryggig hackspett har ökat, tack vare effektiva skyddsåtgärder. Även tillbakagången för den ytterst hotade sydliga underarten av kärrsnäppa verkar ha bromsats upp. Likaså noteras framgångar för de nationella och internationella insatserna för att skydda fjällgåsen.

Diskussion om artikeln