Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå: Rättvis fördelning av pengarna viktigt i reform

Från 2016
Sjundeås kommunhus
Bildtext Vilken roll har kommunerna efter att de nya självstyrande områdena bildas år 2019? Det får kommunerna nu ha en åsikt om.
Bild: YLE/Marga Sandström

Kommunstyrelsen i Sjundeå har nu gett sin syn på vad man tycker om regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform och förslaget att grunda 18 självstyrande områden i Finland. Risken för ojämlikhet lyfts fram i styrelsens förslag till utlåtande.

Styrelsen lyfter fram att Nylands självstyrande område blir mycket stort mätt i befolkningsmängd jämfört med andra självstyrande områden.

Det är viktigt att man gör upp en modell för finansieringen där hela landet får jämlik och likställd service, står det i förslaget till svar.

Det sägs också att det inte får uppstå en situation där Nyland blir tvunget att finansiera de mindre självstyrande områdena.

Ojämlikt också inom Nyland

Det finns också en risk för ojämlikhet inom Nyland, slås det fast i förslaget till utlåtande.

En stor del av befolkningen i Nyland är koncentrerad till huvudstadsregionen som kan börja styra verksamheten i övriga Nyland.

Det finns en risk för att invånarna utanför metropolområdet och huvudstadsregionen behandlas ojämlikt, säger styrelsen.

Det är viktigt att säkerställa att invånarna i de minsta kommunerna har möjlighet att delta och påverka på ett tillräckligt sätt.

Invånarnas påverkningsmöjligheter och närdemokrati är viktiga frågor.

Byråkratin får inte heller bli för omfattande i det självstyrande området. Avståndet mellan administration och produktionen av basservicen får inte bli så stort att kostnaderna ökar och servicen försämras samtidigt som det brister i demokratin, heter det.

Fördelningen av uppgifter

Kommunerna ska ge sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och planerna på självstyrande områden till Social- och hälsovårdsministeriet.

Ministeriet frågar också kommunerna om hur de tycker att den planerade fördelningen av uppgifter mellan självstyrande område och kommunen ser ut.

Enligt nuvarande planer ska förutom social- och hälsovården också räddningsväsendets och landskapsförbundens uppgifter liksom närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralernas) uppgifter i anslutning till regionutveckling och eventuellt miljö- och hälsoskydd överföras till de självstyrande områdena.

I Sjundeå kommunstyrelses text sägs att det självstyrande området också borde ta över skuldrådgivningen och jordbruksförvaltningen. Också för kollektivtrafikens del borde uppgifterna överföras till de nya områdena.

Även utbildningen på andra stadiet naturligt höra till de självstyrande områdena.

Å andra sidan tycker Sjundeå att kommunens uppgifter inom miljö och hälsoskydd, miljöskydd och byggnadsövervakning stöder varandra och kommunens markanvändning.

De här uppgifterna framhävs i den framtida kommunen. Därför borde kommunerna ensamma eller i samarbete med flera kommuner sköta de här uppgifterna.

I samband med reformen kunde vissa uppgifter som NTM-centralerna och andra regionala myndigheter nu har hand om överföras till kommunerna. Det handlar bland annat om miljötillståndsärenden och vissa beviljanden av undantag vid planering.

Sista ordet i Sjundeås utlåtande har kommunens fullmäktige.

Diskussion om artikeln