Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo: Snabb tågbana bör beaktas i landskapsplanen

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 16:29.
Två IC-tåg på Karis järnvägsstation.
Bildtext Lojo stad passar på att lyfta upp en snabb tågbana via Lojo i samband med etapplandskapsplanen.
Bild: Yle/Petra Thilman

Nylands förbund håller som bäst på att färdigställa den fjärde etapplandskapsplanen för Nyland. Kommunerna får komma med åsikter om planen och Lojo vill att en snabb tågförbindelse mellan Esbo och Åbo via Lojo ska beaktas i takt med att planeringen av den nya banan framskrider.

Trafikverket kom nyligen ut med en utredning som visar att det skulle vara bra med en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Finland har föreslagit att man i det europeiska investeringsprogrammet ska främja förbindelsen.

Stadsplaneringsnämnden i Lojo föreslår att Nylands förbund börjar utreda markanvändningen och möjligheterna att ändra på landskapsplanen i takt med att projektet framskrider. Lojo behöver i ett tillräckligt tidigt skede kunna förbereda sig på förändringar i markanvändningen och trafiken.

Banan finns med i den andra etapplandskapsplanen. I den slås fast att markanvändningen i området först ska lösas i landskapsplanen innan man börjar detaljplanera området.

Tanken har varit att banan är ett projekt som ändå byggs etappvis. Den första delen som skulle byggas är tågbanan mellan Esbo och Lojo. Då skulle Lojo bli en del av metropolområdet tackvare järnvägsförbindelsen.

Områden för arbetsplatser vid motorvägen mellan Åbo och Helsingfors

Lojo har gjort en utredning om hur man kan dra den största möjliga nytta av sina motorvägsanslutningar. Staden har skissat upp en framtid där alla sex anslutningar från motorvägen till Lojo har en helt egen karaktär.

Fyra av de här korsningarna ligger i landskapsplanen på områden som är utmärkta som tätortsområden eller som områden för arbetsplatser.

Motorvägen mellan Åbo och Helsingfors.
Bildtext Lojo vill uttnyttja den potential motorvägen mellan Åbo och Helsingfors ger.
Bild: yle/Petra Thilman

Men anslutningen vid Haarjärvi ligger utanför. Lojo understryker att området ligger på en bra plats där det finns rum för större verksamhet och möjlighet till lite friare verksamhetsformer. Bland annat återvinningsverksamhet kunde få rum på området.

I samband med att Lojo gjorde upp sin plan för anslutningarna var det många företag som förhöll sig mycket positiva till området.

Därför vill Lojo att Nylands förbund i landskapsplanen ritar in också markerna vid Haarjärvianslutningen som ett område för arbetsplatser.

Kritik mot detaljrikedomen

Etapplandskapsplanen fyra är en strategisk plan som ska stöda konkurrenskraften i Nyland.

Planen tar fasta på näringsliv, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer. Den är delvis ett komplement till och delvis en förnyelse av de gällande landskapsplanerna.

De tre tidigare planerna tar fasta på annan verksamhet.

Den första planen behandlar verksamhet som kan medföra miljöolägenheter så som platser för sophantering, skjutbanor och trafikdepåer.

Den andra planen handlar bland annat om handel, fungerande samhällsstruktur och trafikleder.

Den tredje planen berör ett nytt vattenreningsverk i Esbo som ska behandla avloppsvatten från ett stort område, bland annat från Sjundeå.

Lojo stadsplaneringsnämnd kritiserar den fjärde etapplandskapsplanen för att vara svår att läsa och ta till sig. Den har många detaljerade märkningar och mycket informativa bilagor. Det gör att planen är svår att läsa och tolka i olika situationer.

Nämnden föreslår att då Nylands förbund sätter sig ner och ritar upp följande landskapsplan så borde man gå in för ett mera strategiskt tankesätt och också en mera strategisk presentation.

Tanken är att Nylands förbunds landskapsfullmäktige ska godkänna den fjärde etapplandskapsplanen i början av 2017.

Diskussion om artikeln