Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö: Landskapsplanen får inte hindra utvecklingen av Koverhar

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 16:29.
Hamnen i Koverhar
Bildtext Hangö köpte markområden i närheten av Koverhar. Planen får inte förhindra att de områdena utvecklas så att de stöder hamnen, säger Hangö stad.
Bild: YLE/Sofia Lindahl

Nylands förbund håller nu på med den fjärde etapplandskapsplanen för Nyland. Den är en strategisk plan som ska stöda konkurrenskraften i Nyland och nu får kommunerna ge sina åsikter om den.

Planen har varit under arbete en längre tid och målet är att den ska kunna godkännas i början av nästa år.

Den fjärde etapplandskapsplanen tar fasta på näringsliv, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer. De tre tidigare planerna tar fasta på annan verksamhet.

Koverhar måste få växa

Hangö är nöjd med att Hangös hamnar nu har märkts ut på rätt sätt i kartan liksom farlederna.

Däremot är man inte nöjd med att stora delar av de områden i Koverhar staden köpte för tio miljoner euro har beteckningen "kulturmiljö av intresse på landskapsnivå". Staden vill att beteckningen stryks.

Hangö vill att det i planen ska finnas sådana områdesreserveringar och beteckningar som gör det möjligt för näringar som stöder hamnen att etablera sig.

Det betyder också att beteckningen LUO som står för "område som är synnerligen viktigt med tanke på naturens mångfald" inte ska finnas i själva planen utan som en bilaga. Det betyder att beteckningen har mindre betydelse. Till exempel får utvecklingen i Koverhar inte begränsas.

Riksväg 25 och Hangö-Hyvingebanan

Det är viktigt att tågbanan mellan Hangö och Hyvinge elektrifieras slår Hangös stadsstyrelse fast i sitt utlåtande till Nylands förbund.

En järnvägsräls.
Bildtext Hangö-Hyvingebanan är mycket viktig för staden.
Bild: Yle/Petra Thilman

Det är också viktigt att det längs riksväg 25 finns möjligheter till att bilda områden för arbetsplatser och logistik.

I Täktom är det viktigt att det anvisas område för tätortsverksamhet utan att det har en beteckning som reservområde. Täktom är den naturliga tillväxtriktningen och är redan nu tätt bebyggt på sina ställen.

Flygbild över Täktom
Bildtext Taktom är ett naturligt tillväxtområde för Hangö, säger styrelsen.
Bild: Hans-Erik Nyman

Hangö poängterar också att turismen och fritidslivet är viktigt för staden.

De övriga planerna

Den första etapplandskapsplanen behandlar verksamhet som kan medföra miljöolägenheter så som platser för sophantering, skjutbanor och trafikdepåer.

Den andra planen handlar bland annat om handel, fungerande samhällsstruktur och trafikleder.

Den tredje planen berör ett nytt vattenreningsverk i Esbo som ska behandla avloppsvatten från ett stort område, bland annat från Sjundeå.

Den fjärde planen som nu behandlas handlar alltså bland annat om natur, kulturmiljöer och näringsliv.

Diskussion om artikeln