Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ryska markaffärer ett hot - Säkerhetskommittén listade hybridkrigsfenomen

Från 2016
Uppdaterad 15.02.2016 15:47.
Bild: Yle/ Frida Lönnroos

Finlands Säkerhetskommitté har listat ryska fastighetsaffärer i närheten av strategiskt viktiga platser som ett nytt så kallat hybridkrigsfenomen. Enligt Försvarsministeriet kan dessa fastigheter användas för att till exempel störa mobilisering i en krissituation. Markaffärer i Åboland ges som exempel på hybridhot.

Säkerheten i Finland och i hela Europa har förändrats under de senaste åren. Den nationella säkerhetskommittén, som lyder under statsrådets kansli, har som mål att höja säkerheten i landet just med tanke på olika hybridfenomen.

Säkerhetskommittén har listat saker som man anser att kan kategoriseras som hybridkrigsföring och på basen av dem har man gjort upp en ny säkerhetsstrategi. I den ingår bland annat åtgärder för att minimera och avvärja störningar orsakade av så kallade hybridfenomen i Finland.

- Hybridkrigets nya fenomen är flyktingströmmar, informationskrig och markanskaffning nära strategiskt viktiga ställen, säger kommitténs sekreterare Tatu Mikkola.

Utlänningars mark- och fastighetsköp under 2000-talet i närheten av platser som är av betydelse för Finlands säkerhet har kartlagts av en arbetsgrupp vid Försvarsministeriet. Arbetsgruppens promemoria färdigställdes i somras och bland annat den här informationen har legat till grund för Säkerhetskommitténs arbete.

- I promemorian föreslog vi att man inför en förköpsrätt för staten för affärer i områden som är centrala med tanke på Finlands försvar och försörjningstrygghet, berättar arbetsgruppens ordförande, regeringsråd Matti Piispanen.

Hybridkrig - vad är det?

  • I hybridkrig försöker motståndare uppnå sina militära mål i första hand genom politisk-militära påtryckningar, inte genom direkt våld. Verksamheten under det förberedande skedet har stor betydelse.
  • Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och polisen har under den senaste tiden uppdaterat sina direktiv för att kunna möta hot som är typiska för hybridkrig.
  • Säkerhetskommittén har listat olika uttryck för hybridkrigsföring. Bland dem finns styrande av flyktingströmmar, informationskrig och markanskaffning vid strategiskt viktiga platser. Också försvårande av export, cyberattacker, infiltrering, rubbning av försörjningstryggheten, påtryckningar och kriminalitet kan höra till hybridkrigsföring.

Enligt Piispanen får staten uppgifter om fastighetsaffärer senast under lagfartsförfarandet då affären införs i Lantmäteriverkets fastighetsregister.

- Det offentliga köpvittnet eller senast Lantmäteriverket borde informera försvarsförvaltningen eller inrikesministeriet om fastighetsaffärer i närheten av strategiska ställen. På så sätt kunde staten träda in i affären med hjälp av förköpsrätten, säger Piispanen.

Lagen om förköpsrätt i utländska fastighetsaffärer förbereds för tillfället vid Justitieministeriet.

Livlig handel runt strategiska platser

Ryska privatpersoner och företag har köpt upp markområden och byggnader i Finland sedan början av 2000-talet. Affärer har gjorts i närheten av Försvarsmaktens övnings- och garnisonsområden, vapendepåer och militärflygfält. Tomter och fastigheter har också förvärvats invid kommunikationsmaster, kärnkraftverk och eldistributionens stamnät, samt vid knutpunkter för tågtrafik och vägnätverket.

I Skärgårdshavet har ett bolag med rysk bakgrund köpt öar längs med samtliga stora farleder som leder in till Åbo och Nådendal.

Också gränsbevakningsstationer som Gränsbevakningen har övergett, samt hotell, servicestationer, skolor och lägergårdar runt om i Finland har köpts. Längs med riksväg 6 som går längs med gränsen i öster finns närmare 30 stora fastigheter i rysk ägo. Fastigheterna har köpts för att idka turistnäring, men verksamheten har inte kommit i gång som utlovat.

Det totala antalet fastighetsköp där köparen är utländsk är okänt.

- Affärerna har gjorts genom företag och bulvaner har använts, förklarar regeringsråd Matti Piispanen vid Försvarsministeriet.

Lagen om förköpsrätt som nu förbereds gäller bara framtida affärer. Beträffande affärer som redan har gjorts kan man enligt Piispanen utnyttja möjligheten till tvångsinlösning.

- Det måste övervägas från fall till fall. Dessa fall utreds vid vederbörande ministerium.

Hot om att mobiliseringen försvåras

Finska staten ingrep för första gången i en markaffär i somras. Ett bolag med rysk bakgrund försökte köpa ett omfattande markområde bredvid ett område som armén använder för skjutövningar i Sarviniemi i Taipalsaari som ligger norr om Villmanstrand. Affären som omfattade cirka 80 hektar stoppades av Forststyrelsen i samarbete med Försvarsmakten.

Enligt Försvarsmakten kan man i dessa mark- och fastighetsaffärer se försök till att försvåra mobiliseringen vid eventuella krissituationer.

Experter anser att genomförande av tvångsinlösningar kunde vara en omöjlig uppgift under en för hybridtider typisk rörig och kaotisk krissituation.

Enligt Försvarsministeriet skulle det i en krissituation vara polisens uppgift att tömma utländska fastigheter. Vid Polisförvaltningen beräknar man att en tömning av motståndarens strategiskt anskaffade fastigheter inte skulle ske lika effektivt som man räknat med i myndigheternas beredskapsplaner.

Finland avreglerade fastighetsmarknaden

Finland upphävde kraven på tillstånd i utländska fastighetsaffärer i två etapper under 90-talet. Den första etappen var 1993, den andra sex år senare. Vid milleniumskiftet hade alla hinder för handel upphävts.

Medlemskapet i EU förutsatte att Finland upphävde begränsningar för fastighetsanskaffning för unionens medlemsstaters del. Finland beslöt ändå på eget initiativ att avreglera fastighetsmarknaden också för medborgare i länder utanför EES-området, i praktiken för ryska medborgare.

Ursprunglig finsk text av Tuula Malin.