Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Brister i rehabilitering för äldre

Från 2016
Uppdaterad 13.03.2016 20:44.
Säng på Lovisa hälsovårdscentral.
Bildtext Rehabiliterande avdelningar fungerar inte alltid som de ska, anser en tipsare med dåliga erfarenheter från huvudstadsregionen.
Bild: Yle/Carmela Walder

Flera av de tips som kommit in tangerar brister i både hem- och sjukvården av äldre. Bland dem finns ett som påtalar avsaknaden av rehabilitering på så kallade rehabiliteringsavdelningar.

Tipsaren har råkat ut för att en alzheimersjuk förälder i Helsingfors inte har fått ett värdigt bemötande under sina turer på olika avdelningar inom den kommunala äldrevården. Bland annat har det brustit i personalens språkkunskaper vilket lett till att de inte förstått den gamlas tillstånd eftersom hen bara kan tala svenska. Det här har i sin tur bland annat lett till övermedicinering och att personalen klagat till de anhöriga över att den gamla är besvärlig.

Någon direkt rehabiliterande verksamhet såg de anhöriga inte heller av under den tid föräldern befann sig på en rehabiliterande avdelning. Under sina besök bevittnade den här tipsaren däremot hur det fanns äldre som inte hade proteslim för löständerna, vilket försvårade deras möjlighet att både prata och äta. Likaså noterade tipsaren att det inte fanns saxar som klarar av äldre människors tjocka naglar. Det i sin tur ledde till att naglarna fick växa inåt och på grund av smärtan försämrades den gamlas funktionsförmåga ytterligare.

”Hur vården ser ut beror på om du har anhöriga som kan berätta att patienten är riktigt illa däran”, skriver tipsaren.

18.2. Efter att vi publicerade tipset har flera anhöriga med dåliga erfarenheter hört av sig.

En del av dem ifrågasätter mer allmänt synsättet på vården av äldre och efterlyser empati och engagemang hos vårdpersonalen. Andra berättar konkret om äldre släktingar som av olika orsaker lagts in på kommunala akutenheter på olika håll i Svenskfinland. Många av de här avdelningarna kombinerar numera vård i livets slutskede med rehabiliteringsplatser, vilket leder till att gamla som är i väldigt dåligt skick delar rum med gamla som helst vill flytta tillbaka hem. I flera fall verkar det handla om tidigare traditionella bäddavdelningar vid kommunala hälsostationer, som döpts om för att svara på den relativt färska äldrevårdslagens paragrafer om att kommuner är skyldiga att erbjuda rehabilitering för äldre. Det rehabiliterande greppet kan vara nedtecknat i verksamhetskonceptet men de konkreta insatserna syns inte till.

De nya berättelserna som kommit in handlar bland annat om hur äldre som borde rehabiliteras i stället blir och ligga i en säng, och tid för att verkligen rehabilitera personen finns inte. Inte heller ser man av exempelvis fysioterapeut eller ergoterapeut, som borde finnas med i rehabiliteringen. Det här leder i sin tur att den gamla snabbt försvagas och det i sin tur fördröjer, eller omintetgör, hens planer på att flytta hem tillbaka.

Några som själva arbetar inom vården har också kontaktat oss och sagt att även om de brinner för rehabilitering så skäms de över hur saker i verkligheten sköts.

22.2. Vi arbetar nu med att skicka ut en enkät till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna för att bland annat kartlägga hur den här vården är organiserad och hur kommunerna bedömer att de lyckas med sina uppgifter. Samtidigt fortsätter kartläggningen av hur läget ser ut i dag, och tack vare bra tips har vi lyckats vidga kontaktytorna till flera relevanta intressebevakningsgrupper som arbetar för äldrevården i landet.

25.2 Enkäten till kommunerna har nu skickats ut och vi har bett att den besvaras senast onsdagen den 2 mars. Av de kommuner som redan svarat har alla utan undantag gett ett högt skolvitsord för sin rehabiliteringsservice.

Samtidigt har fler berättelser från olika håll i landet kommit in, parallellt med att vi gjort bakgrundsintervjuer med olika representater för organisationer som arbetar med de här frågorna och fördjupat oss i litterära källor som tangerar den här specifika problematiken. På basis av de erfarenheter som delats med oss hörs det en hel del kritik mot hur förverkligandet av rehabiliteringen sköts i praktiken och den har framförts från flera håll i Svenskfinland. Många har också delat med sig berättelser från äldrevården överlag, många av dem väldigt ledsamma historier.

Medan vi väntar på att kommunerna ska svara på vår enkät så sammanställer vi också de verkliga erfarenheter, som vi fått ta del av. Det paketet presenterar vi i samband med enkätresultaten, som vi siktar på att ha analyserat under nästa vecka.

13.3 De samlade erfarenheterna publicerade i längre text på svenska.yle.fi.

Tips-id: 14002

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Diskussion om artikeln