Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingåport ska bli kommunens fasad

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 16:29.
Ingå centrum.
Bildtext Kring Ingå centrum ska det finnas mera småhustomter.
Bild: Yle/Petra Thilman

Ingå kommun planerar nya företagsområden vid stamväg 51 och i Torp. Ingå centrum får flera bostadstomter för småhus. Det händer mycket inom planeringen i Ingå just nu.

Ingåport vid stamväg 51 ska utvidgas för företag. Kommunen köpte år 2014 65 hektar råmark på båda sidor om stamväg 51. Kommunen börjar i vår planlägga ett helt nytt företagsområde mellan avfallsstationen och Täktervägen norr om stamväg 51.

Aktia arenan i Ingå.
Bildtext I närheten av Aktiahallen behövs mera plats för företag.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Planläggningen av hela området kommer att ta flera år. Området ska bli en fasad som informerar dem som rör sig längs stamväg 51 om Ingå centrum.

I företagsområdet kring Aktiahallen norr om Torpmalmsvägen behövs det också mera byggrätt. Därför ska detaljplanen i Torp ändras. Samtidigt utvidgas planområdet.

Satsning på bostadstomter i centrum

I Ingå centrum pågår planläggningsarbetet för att öka antalet bostadstomter. Samhällsstrukturen ska förtätas och harmoniseras. Om det finns behov ska det vara möjligt att utvidga tätorten. De olika delområdena kring Ingå centrum planläggs separat.

I Smeds planeras nya småhusområden.

Smeds 1 ligger väster om Täktervägen och norr om Merituulen koulu. Där ska ett radhusområde ändras till småhusområde. Samhällstekniska nämnden beslutade den 1 mars om att lägga fram planförslaget.

I närheten av Smeds 1, öster om Täktervägen, ligger området Smeds 2. Ingå kommun köpte råmark i området år 2014. Där inleds i år en planering av småhusbebyggelse.

I området kring Idrottsvägen finns Smeds 3. Där ska det nuvarande idrotts- och rekreationsområdet utvecklas. Ändringen av detaljplanen ska bli klar i år.

Ingåstrand utvecklas

Detaljplaneringen av området Ingåstrand i kyrkbyn inleds i vår. Ingå kommun och företaget MG Properties Oy planerar att utvidga strandområdet i Ingå centrum med båtar och turism i fokus.

Gränserna för området ska nu preciseras och funktionerna längs hela strandlinjen ska granskas. Planeringen kommer ännu att ta flera år.

Olösta frågor i Degerby

I Degerby fortsätter detaljplaneringen som inleddes år 2007. Där finns fortfarande olösta frågor som handlar om styrning av tilläggsbyggande, bevarande av landskapsvärden av riksintresse och förbättring av Degerbyvägen.

Degerby i Ingå
Bildtext Planeringen av Degerby fortsätter.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Det är viktigt att det bebyggda centrumområdet fungerar och att trafiksäkerheten förbättras. För att bosättningen i Degerby ska kunna utvidgas behövs ett nytt överföringsavlopp till Sjundeå. Planläggningen i Degerby fortsätter i slutet av det här året.

Oklart vad som händer med stationsområdet

Planeringen av området kring Ingå station ligger på is eftersom framtiden för tågtrafiken i Ingå är ett frågetecken. Planläggningsarbetet inleddes 2015, men just nu händer det ingenting med planeringen. Ingå blir utan tågtrafik i slutet av mars då Y-tåget dras in.

Ett litet grårött lokaltåg står på en station i landsbygden, buskar och gräs syns, en asfalterad gång till perrongen.
Bildtext Tågen slutar stanna på Ingå station i slutet av mars.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Skärgårdsplaner blir färdiga

Just nu utarbetas också delgeneralplanen över den inre skärgården i Ingå. Den gällande generalplanen ska uppdateras så att den är i linje med generalplanen för den yttre skärgården och generalplanen över fastlandsområdena. Största delen av markanvändningen förblir oförändrad. Målet är att planen ska vinna laga kraft i år.

Som en del av det görs en separat delgeneralplan upp för Barösund. Planen ska göra det möjligt att utveckla Barösund och skapa förutsättningar för fast bosättning.

Restaurang Scola i Barösund
Bildtext Barösund ska utvecklas.
Bild: Yle/Maria Wasström

Utredningen av servicen och kommunaltekniken i Barösund ligger som grund för planläggningen av Bergvalla. Målet med stranddetaljplanen för Bergvalla är främst att planera området som kommunen äger för fritidsbebyggelse.

Där kan också finnas vissa områden för permanent boende. Vid stranden ska det bland annat finnas en gemensam båthamn. Utkastet till stranddetaljplan kan eventuellt läggas fram i år.

Också västra Vormö ska få en stranddetaljplan. Den ska börja behandlas i år.

Diskussion om artikeln