Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Raseborg stänger sex skolor och fusionerar gymnasier

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Ekenäs gymnasium
Bildtext Gymnasiet i Ekenäs föreslås fusioneras med gymnasiet i Karis.
Bild: yle/Petra Thilman

Hösten 2017 kan Raseborg ha sex skolor och ett gymnasium mindre. Det föreslår nu tjänstemännen. En miljon ska sparas per år.

Bromarv skola, Västerby skola, Svartå skola, Mustion koulu, Snappertuna skola och Klinkbackan koulu föreslås stänga efter läsåret 2016-2017.

Stadens tjänstemän har gett det förslaget till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion som har sitt möte på måndag kväll (4.4). Bildningsnämnden tar ställning i frågan på tisdag kväll.

Gungor på Pojo kyrkoby skolas skolgård.
Bildtext Pojo kyrkoby skola behövs också framöver.
Bild: Yle/Robert Ehrnsten

Pojo kyrkoby skola föreslås inte stänga

Enligt den konsultrapport som staden beställde skulle också Pojo kyrkoby skola stänga, men i tjänstemännens beredning finns inte skolan längre med bland förslagen på skolor som ska läggas ner.

Beredningen anser att det bör finnas en skola på båda språken i Pojo och att samarbetet med Pohjan kirkonkylän koulu är gott. De använder delvis gemensamma lokaler.

Inte heller konsulten Marcus Henricsons förslag om Höjdens skola i Tenala finns med. Han föreslog att Höjdens skola skulle ha endast sex årskurser och att årskurserna 7 till 9 skulle flytta till Ekenäs högstadieskola.

På samma sätt föreslog konsulten också att årskurserna 7 till 9 i den finska skolan Hakarinteen koulu i Ekenäs skulle flytta till Kiilan koulu i Karis. Inte heller det förslaget finns med i tjänstemännens beredning.

Billnäs skola i Raseborg
Bildtext Inte heller Billnäs skola berörs.
Bild: Yle/Monica Slotte

Inte heller Billnäs skola eller Fiskarsin koulu berörs. Att stänga skolan i Fiskars anses inte vara aktuellt eftersom det finns ett hyresavtal om skolan med den nya ägaren, föreningen Tako. Beslut om skolans framtid måste tas senast våren 2019 eftersom hyresavtalet går ut ett år senare, poängterar beredningen.

Tjänstemännen anser att det är knepigt att stänga Svartå skola och flytta eleverna till Karis samtidigt som man upprätthåller en skola i Billnäs. Men man väljer att hålla kvar Billnäs skola efter att beredningen har bedömt hur fastigheterna används mest effektivt. Skolan i Billnäs är i gott skick.

Bromarvelever till Tenala

Bromarv skolas elever föreslås i beredningen flytta till Höjdens skola i Tenala. Om Bromarv skola stängs och eleverna flyttar så måste det tidigare biblioteket i Höjdens skola tas i bruk. Dessutom kan man inte bygga ut köket, som det funnits planer på.

Solglimtens daghem i Tenala.
Bildtext Bromarvbarnen kanske går i Solglimtens daghem framöver.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Förslagen innehåller också förändringar för förskoleverksamheten. Om Bromarv skola stänger och fastigheten säljs så måste också daghemmet flytta. Det mest logiska skulle då vara att också flytta barnen till Tenala, till Solglimtens daghem.

Varken skol- eller daghemsstängningen skulle innebära tilläggskostnader vad gäller transporter för Bromarvs del, har tjänstemännen räknat ut.

Tre skolor in i en i Karis

Svartå skolas elever ska i framtiden gå i Katarinaskolan i Karis. Beredningen har räknat ut att restiden för Svartåeleverna blir längre men att den går inom ramen för lagen om hur länge en skolresa får räcka.

Beredningen föreslår att den förskolegrupp som nu verkar i skolan flyttar till det nya moduldaghemmet om skolan stängs.

Moduldaghemmet har ett hyresavtal som går ut om tre år. Staden beräknar att Svartå behöver ett daghem också framöver och att det måste börja planeras senast under 2017.

Mustion koulus elever ska flyttas till Kiilan koulu. Eftersom eleverna från Klinkbackan koulu ska till samma skola så förutsätter det att fullmäktige godkänner pengar för att det så kallade C-huset vid Karjaan yhteiskoulu saneras.

Trångt i Katarinaskolan och Seminarieskolan

Eleverna från Västerby kan komma att flytta till Österby skola. För att få alla elever från Västerby att rymmas i Österby så tas lokaler i bruk som nu inte har använts för undervisning.

Snappertunaeleverna ska till Seminarieskolan i Ekenäs. Det betyder att en del Snappertunaelever till och med får kortare skolväg än nu.

Katarinaskolan i Karis.
Bildtext Det kan bli trångt i Katarinaskolan som också behöver saneras.
Bild: Yle/Petra Thilman

Men både i Seminarieskolan i Ekenäs och i Katarinaskolan i Karis blir det trångt. Skolorna skulle nämligen i och med förändringarna utnyttjas maximalt. Det betyder bland annat att det inte skulle finnas likadana möjligheter som nu att dela på grupper.

Elevgrupperna i skolorna ska bli maximalt 25 personer.

Inte vettigt med tvåspråkigt

Tjänstemännen har också försökt hitta nya lösningar. De har bland annat undersökt om två språkgrupper kunde verka under samma tak.

En skolgård.
Bildtext Klinkbackan koulu är också på fallrepet.
Bild: Yle

Ett exempel som de tittat närmare på är Klinkbackan koulu och Billnäs skola. Om de två skolorna skulle finnas i samma byggnad så skulle synergieffekterna trots allt inte bli så stora, anser beredningen. Exempelvis måste undervisningen fortsättningsvis ske i skilda grupper.

Maximalt 2,5 timmar per dag

Överlag kan nya skoltransporter i vissa fall ordnas rätt enkelt medan det på andra ställen kan medföra rätt omfattande satsningar, konstaterar beredningen.

I ett par fall påverkar skoltransporterna så pass mycket att en skolstängning inte lönar sig.

Samma transporttider som förut beaktas, exempelvis får barn i årskurserna ett till sex ha en skolresa som räcker maximalt 2,5 timmar per dag.

Gymnasierna skulle slås ihop mitt i terminen

Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium föreslås fusioneras mitt i terminen, från och med 1 januari 2017. Gymnasiet kan heta Raseborgs svenskspråkiga gymnasium.

I Karis-Billnäs gymnasium är frågan om nyrekrytering av rektor högaktuell vilket gör att situationen medför att beredningen i snabb ordning har gjort upp ett förslag om att fusionera gymnasierna.

Bildningskansliet jobbar för tillfället på en plan över hur gymnasiet kunde fungera och den planen ska godkännas under år 2016.

Ingången till Karis-Billnäs gymnasium och Karis svenska högstadium.
Bildtext Det är brådskande att överväga fusion mellan gymnasierna.
Bild: YLE / Marga Sandström

Tanken med fusionen är att gymnasierna skulle få en gemensam ledning men verka på båda ställena. Kursvalen kan ändå komma att begränsas. Man räknar också med att slå ihop grupper i vissa ämnen. Elevgrupperna kunde då bli större i ämnen som vanligtvis har få elever.

En utredning av gymnasierna i Västnyland gjordes ifjol. I den utredningen deltog förutom Raseborg också Lojo, Hangö och Högfors. Efter att utredningen var klar så beslöt bildningsnämnden att Raseborg skulle initiera ett samarbete med Lojo om gymnasierna, men tills vidare har gymnasiefrågan inte alls diskuterats vidare.

Besparing: 1 miljon euro

Tjänstemännen vill också spara på sig själva. Om alla förslag klubbas igenom betyder det att en eller två tjänster kan tas bort från förvaltningen.

Om alla åtgärder genomförs så kan staden spara cirka 1 miljoner euro per år. Den största enskilda besparingen skulle komma från Bromarv skola, 200 000 euro. Snappertuna skola skulle spara 190 000 euro.

I den inbesparade miljonen ingår också dagvården.

Staden har redan tidigare gått in för att begränsa den subjektiva rätten till dagvård och förstora dagvårdsgrupperna. Under det här året ska bildningsnämnden också besluta om möjligheten att höja dagvårdsavgifterna.

Beredare för ärendet är bildningsdirektör Robert Nyman, undervisningschefen för de svenska skolorna Maj-Len Engelholm och undervisningschefen för de finska skolorna Jukka Hautaviita.

Diskussion om artikeln