Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

EU-ordlista - Få koll på begreppen!

Från 2016
Uppdaterad 14.05.2019 10:51.
Europeiska unionens flaggor
Bildtext Europeiska unionens flaggor.
Bild: Yle

Faktatunga texter med många svåra termer är jobbiga att läsa. Genom att lära dig vad orden i den här listan betyder kommer information om Europeiska unionens funktionssätt och politik att vara mycket enklare att ta till sig. Här förklaras kort även de viktigaste institutionerna.

absolut majoritet – då mer än hälften av alla med rösträtt röstar för ett visst förslag

acquis communautaire - EU:s samlade lagstiftning. Den franska termen betyder ungefär “det gemensamt uppnådda”. Till Acquis communautaire hör EU:s grundfördrag, medlemsländernas anslutningsfördrag, Europeiska kommissionens och ministerrådets rättsakter samt EU-domstolens domar.

beslut - Ett beslut är en EU rättsakt, en bindande bestämmelse som i regel riktar sig till ett eller flera specifika medlemsländer, företag, organisationer eller medborgare. Används oftast för att komplettera förordningar och direktiv.

Brexit - Storbritannien har fattat beslut om att lämna EU. Beslutet fattades efter en folkomröstning i juni 2016, och meningen var att utträdet skulle ske senast i mars 2019. Men Brexit sköts upp, eftersom man inte kunde enas om villkoren.

bruttonationalprodukt – den sammanlagda summan pengar av varor och tjänster som ett land producerar. Om man räknar BNP per capita betyder det att man räknar Bruttonationalprodukten per invånare.

budgetunderskott – När en stat förbrukar mera än vad den får in i intäkter från export och skatter med mera kallas det för budgetunderskott. Då har staten gjort förlust. Om staten går på vinst kallas det för budgetöverskott. Budgetunderskott i flera år i rad ökar statsskulden.

centralbank – ett slags huvudbank. EU:s centralbank ECB finns i Frankfurt i Tyskland och styr finans- och penningpolitiken inom euroområdet. Centralbankerna ser till att det trycks sedlar och att det präglas mynt och att inflationen inte blir för hög. Enskilda kunder kan inte lyfta pengar eller spara i en centralbank, men centralbanker som Finlands bank i Helsingfors kan i nödfall ge lån till affärsbanker som Nordea eller Aktia om det ser illa ut.

delegation – grupp av personer med uppgift att företräda en större grupp eller att bereda en viss fråga

direktiv – Direktiven är EU rättsakter som sätter upp mål som medlemsländerna skall uppnå inom en viss tid. Länderna får dock själva välja hur de uppnår målen. Direktiven är bindande för alla medlemsländer.

dubbel majoritet – Dubbel majoritet började krävas för vissa beslut fr.o.m. 2014. Dubbel majoritet innebär att minst 15 länder (55 %) måste vara för ett förslag och de måste utgöra minst 65 % av EU:s befolkning.

EG – förkortning av Europeiska gemenskaperna som var föregångare till EU. Föregångaren till EG var EEG som var förkortning av Europeiska ekonomiska gemenskapen. När denna slogs samman med olika organisationer uppstod EG.

enhällighet – full samstämmighet vid beslutsfattande; ingen motsätter sig. T.ex. för att ett nytt land skall kunna anslutas till EU.

enkel majoritet – då mer än hälften av det totala antalet avgivna röster är för ett visst förslag

EMU – Europeiska monetära unionen som är en valutaunion. Det innebär att medlemmarna har euron som valuta.

Europadomstolen – Egentligen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Europarådets instans för att pröva ärenden om påstådda brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Europaparlamentet – EU-institution som utgörs av ledamöter från varje EU-land som valts direkt av folket. Till huvuduppgifterna hör att stifta EU-lagar tillsammans med ministerrådet samt att granska att andra EU-institutioner, främst kommissionen, arbetar på ett demokratiskt sätt.

Europaparlamentets officiella säte, Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg.
Bildtext Europaparlamentets officiella säte är Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg.
Bild: © European Union 2013 - EP Louise WEISS building © Architecture Studio

Europarådet – Europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation, arbetar för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatsutveckling. Bildat 1949 och har 47 medlemsländer. Europarådet är inte knutet till EU.

Europeiska centralbanken, ECB – Till Europeiska centralbankens huvuduppgifter hör att garantera stabila priser i euroområdet genom att hålla inflationen under kontroll. De länder som är medlemmar av EMU har fortfarande sina egna centralbanker, men dessa måste följa Europeiska centralbankens riktlinjer och anvisningar.

Europeiska kommissionen – Europeiska kommisionen är EU:s största institution och kan kort beskrivas som den initiativtagande och verkställande “EU-motorn”. I Europeiska kommissionen sitter en kommissionär från varje EU-land. Kommissionen har sitt säte i Bryssel.

Europeiska rådet – I Europeiska rådet sammanträder EU-ländernas stats- och regeringschefer, Europeiska kommissionens ordförande, EU:s utrikesrepresentant och rådets ordförande. Europeiska rådet är så kallade toppmöten som i regel hålls fyra gånger per år. Huvuduppgifterna är att då dra upp EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar samt att hantera invecklade eller känsliga frågor som inte kan lösas på en lägre, mellanstatlig nivå.

Europeiska unionens domstol – kallas även EU-domstolen och består av en domare från varje EU-land. Europeiska unionens domstol har som huvuduppgift att tolka EU:s lagstiftning och se till att den tillämpas på samma sätta i alla EU-länder. Domstolen löser även rättsliga tvister.

Europeiska unionens råd – kallas även ministerrådet eller bara rådet. Europeiska unionens råd utgörs av medlemsstaternas ministrar och representerar därmed EU-ländernas regeringar.

fördrag – konvention, traktat, avtal slutet mellan två eller flera stater

förordning - En förordning är en bindande rättsakt som skall tillämpas i alla EU:s medlemsländer. EU:s förordningar är av högre rang än den nationella lagstiftningen.

förvaltning – att sköta eller administrera något för någon annans räkning

generaldirektorat – i Europeiska kommissionen är kommissionärerna chefer över ett eller flera generaldirektorat. Generaldirektoraten är avdelningar som ansvarar för kommissionens arbete inom olika politikområden.

inflation – ökning av den allmänna prisnivån; stigande priser på varor och tjänster

institutionella ramen – EU:s sju viktiga institutioner; Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska rådet, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten

integration – att samordna något. Den europeiska integrationen har inneburit att olika länder har samordnat en del av sina ekonomiska och politiska verksamheter tillsammans.

En karta över Schengenområdet.
Bildtext Karta över Schengenområdet. Mellan de länder som är en del av Schengenområdet underlättas fri rörlighet genom att gränskontroller avskaffats. Schengensamarbetet var ursprungligen ett mellanstatligt samarbete utanför EU:s ramar, men i samband med Amsterdamfördraget integrerades det i EU.
Bild: © European Union 2014 Source: EP

intervention – ingripande i konflikt

kommission – annan benämning på nämnd, kommitté etc., särskilt i namn på permanenta organ eller
sådana med speciellt uppdrag

kommitté – grupp av personer som fått i uppdrag att utreda och lägga fram förslag i en viss fråga

konkurrens - tävling, kamp om kunder

konvention – internationell överenskommelse, avtal slutet mellan två eller flera stater

kvalificerad majoritet – då mer än hälften, t.ex. minst 2/3, av de avgivna rösterna är för ett visst förslag. Krävs t.ex. vid beslut om lagar som begränsar grundläggande fri- och rättigheter.

lagstiftningsförfarande - Då EU beslutar om bindande rättsakter (förordningar, direktiv och beslut) sker det enligt olika lagstiftningsförfaranden. Lagstiftningsförfarandena utgör regler för vilken EU-institution som får yttra sig i den aktuella fårgan, och i vilken ordning. I de flesta fall sker beslutsfattandet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

ledamot – medlem av sluten grupp, ofta med beslutande funktion eller med hög status

Lissabonfördraget – avtal om ändring av de fördrag som ligger till grund för EU. Lissabonfördraget trädde i kraft 2009. Viktiga förändringar som fördraget medförde är större inflytande för Europaparlamentet, förenklade lagstiftningsförfaranden, att kommissionen stärks och effektiveras samt att EU:s gemensamma utrikespolitik stärks.

lobbyverksamhet – att enskilda personer eller organisationer ”lobbar” betyder att man försöker påverka beslutsfattarna

Maastrichtfördraget – ett avtal som utarbetades efter att kalla kriget tagit slut och Sovjetunionen fallit sönder (1991-1992). Avtalet innebar att Europeiska gemenskaperna (EG) blev Europeiska unionen och många nya medlemsländer togs med, bl.a. Finland. Man kom också överens om att på lång sikt skapa en valutaunion för EU.

monetär – som har med valuta att göra

monopol – att ett bolag har hela marknaden inom en bransch, t.ex. Alko eller VR i Finland

ordförandeland – EU:s medlemsstater turas om att vara ordförande för unionen för ett halvt år i taget. Ordförandelandet leder ministerrådets arbete. Finland var EU-ordförande 1999 och 2006. Nästa gång blir år 2020.

EU:s medlemsländers flaggor.
Bildtext Senast Finland var EU:s ordförandeland var 2006.
Bild: © European Communities, 2006 - Source: EC - Audiovisual Service - Photo: Georges Boulougouris

ordinarie lagstiftningsförfarande - I det ordinarie lagstiftningsförfarandet får Europaparlamentet och ministerrådet bestämma lika mycket. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet kallas även för medbeslutande. Förfarandet inleds när Europeiska kommissionen lägger fram ett förslag på lagstiftning. Sedan får Europaparlamentet och ministerrådet säga sitt om lagförslaget, då de är överens blir lagen antagen.

plenum - sammanträde i beslutande organ där samtliga ledamöter eller medlemmar av organet deltar

proportionalitetsprincipen - EU:s bestämmelser och åtgärder får inte vara mer omfattande än vad som krävs för att uppnå målen i fördragen. En rättsakt skall vara ändamålsenlig, nödvändig och i proportion till målet som skall uppnås.

ratificera – göra giltig, godkänna, stadfästa

rättsakt – de regler och bestämmelser som EU:s institutioner beslutar om kallas för rättsakter. Det finns fem olika typer av rättsakter; förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Rättsakterna kan vara juridiskt bindande eller icke-bindande.

rättsstat - samhällsform där offentlig maktutövning är underkastad lag och förordningar och där medborgarna har möjlighet att pröva det offentligas handlande hos högre myndighet eller i domstol som garanti mot maktmissbruk

sammanträde – organiserat möte för att diskutera frågor och (ofta) fatta beslut

Europaparlamentets plenarsammanträde i Strasbourg.
Bildtext Europaparlamentet sammanträder i plenisalen i Strasbourg.
Bild: © Parlement Européen © Architecte: Architecture Studio

särskilt lagstiftningsförfarande - Med särskilt lagstiftningsförfarande menas andra lagstiftningsförfaranden än det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

social marknadsekonomi – ett ekonomiskt system där marknaden är fri (där egendom och tjänster fritt kan prissättas, säljas och köpas utan förbud, skatter och statlig involvering) men som ändå upprätthåller en social trygghet i samhället (ss universell sjukvåd och pensioner)

statsskuld – en skuld som uppstår av statens avgifter för att upprätthålla statliga tjänster och annat som staten betalar för. När staten har budgetöverskott brukar man betala bort en del av skulden men de flesta stater har en statsskuld.

stipulera – stadga, fastlägga något (på ett formellt eller bindande sätt)

subsidiaritetsprincipen – principen inom EU att beslut skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Ett beslut skall endast fattas på EU-nivå om det har betydande fördelar, annars skall det fattas på lokal eller nationell nivå.

subvention – ekonomiskt bidrag (ofta statligt) i syfte att stödja bl.a. produktion eller konsumtion av en viss vara eller tjänst, t.ex. jordbruksprodukter eller bostäder

superstat – union mellan (mindre) stater med t.ex. starkt centraliserat beslutsfattande. Termen används särskilt i EU-kritiska sammanhang.

suppleant – person som är ersättare för ordinarie ledamot

trojka – grupp av tre styrande ledare, tremannaråd

utskott – ett organ (kommitté, avdelning eller arbetsgrupp) inom en församling vars uppgift främst är att bereda ärenden inför beslut

valutaunion – en gemenskap av länder som använder samma pengar eller valuta

Eurosedlar.
Bildtext De länder som är medlemmar av valutaunionen EMU använder euro som valuta.

Edit: 14.5.2019: Ordet Brexit har lagts till i ordlistan.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln