Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle 2020: Mitt bland oss

Från 2016
Uppdaterad 24.10.2017 18:12.
Strategibild Yle 2020

Strategin Mitt bland oss var Yles strategi 30.11.2015 - 24.10.2017. Bekanta dig med Yles nya strategi här.

Mission
Yle stöder det finländska samhället och den finländska kulturen genom att erbjuda alla information, bildning, insikt och upplevelser.

Vision
Yle ger utrymme för olika tankar och gemensamma upplevelser.
Tillsammans bygger vi ett ännu bättre Finland.

Värderingar
Trovärdighet
Oberoende
Respekt för människan.

Mål
Vi når alla finländare
Yle är personligen viktigt
Finländarna värdesätter Yle

Strategin Mitt bland oss drar upp riktlinjerna för Yles verksamhet fram till 2020. Strategins viktigaste, konkreta utvecklingsmål utvärderas årligen.

Den här strategin godkändes i bolagets styrelse 30.11.2015. Strategin Mitt bland oss var i kraft fram till 24.10.2017 då förvaltningsrådet godkände Yles nya strategi.

Yle 2020: Mitt bland oss

Yle har ett lagstadgat public service-uppdrag. Vi stöder det finländska samhället genom att erbjuda alla information, bildning, insikt och upplevelser. Jämställdhet, samhörighet och samverkan mellan kulturer är värderingar som marknaden inte ensam kan stå för. Det faktum att var och en har tillgång till Yle oberoende av boningsort och privata tillgångar skapar jämlikhet.

Yle är politiskt och kommersiellt oberoende. Vi värnar om yttrandefriheten. Yle stärker demokratin och är en enande kraft i samhället.

Vi uppfyller vårt public service-uppdrag genom att leva tillsammans med folket, också när tiderna förändras. Vi är närvarande i hela Finland och fungerar på de två inhemska språken. Vi svarar också för att samerna och andra minoriteter betjänas på bästa sätt. Vi ser till att förändringen och mångfalden i samhället syns och hörs i vårt utbud.

Alltid då tiderna förändrats har Yle förändrats med dem. Under hela 2000-talet har vi genomgående effektiverat vår verksamhet. Samtidigt har vi digitaliserat tv:n, förnyat våra produktionssätt och byggt nya webbtjänster. Med mindre personal har vi gjort mera. Behovet av effektivitet och förnyelse förstärks hela tiden. Det här förutsätter att vi också har förmågan att kunna avstå.

Yle är en föregångare inom mediebranschen i Finland. Vi är internationellt ansedda. Men de kommande årens förändringar ställer också oss inför nya lägen. Med den här strategin utmanar vi oss själva att svara på förändringarna och göra ännu bättre ifrån oss.

Vår styrka är en god publikrelation och vi vill att Yle är betydelsefullt också för nya generationer. För att lyckas med det här krävs samarbete, en nära kontakt med finländarna och en kontinuerlig utveckling av vårt utbud.

Public service är en investering i vår gemensamma framtid. Finland behöver – kanske mera än någonsin – gemensamma upplevelser, ömsesidig förståelse och trovärdig information.

Vi finns med i människornas liv

Yle erbjuder ljud och bild, information och berättelser som ska vara lätta att del av, på det sätt var och en vill. Vi för samman människor kring gemensamma upplevelser.

Vi baserar utvecklingen av våra tjänster på en mångsidig kunskap om finländarnas förändrade medievanor. Vi ser till att vårt innehåll och våra tjänster finns tillgängliga för alla. Vi erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att använda media.

Vi förutspår en kraftig förändring inom tv och radio. Vi ligger i spetsen inom audio- och videopublicering för att kunna garantera finländarna bästa möjliga public service. Vi vidgar vårt utbud på Yle Arenan och gör den till en medietjänst som finländarna inte vill vara utan. Vi skapar nya helheter inom Arenan, där var och en kan hitta något personligen angeläget.

Vi bygger mångsidiga tjänster för finländare i alla åldrar och med olika intressen. Vi utvecklar flera sätt att erbjuda innehåll på webben. Du kan få ännu bättre, personlig service genom att ta ett användarnamn i bruk.

Yle är allas medium.

Yle strategi 2020, journalistik
Yle strategi 2020 kultur

Yles uppgifter och inriktning

Journalistik

Yle uppmuntrar till en mångsidig och levande samhällsdebatt. Vi erbjuder information för en mera nyanserad världsbild. Vi gör journalistik som du kan lita på.

Vi söker svar och lyfter fram frågor som är viktiga för finländarna. Vår journalistik bygger på trovärdighet och oberoende.

Vi är snabba i överraskande nyhetssituationer, utan att kompromissa med noggrannheten. Vi är närvarande överallt i Finland och världen, och rapporterar genast om det som är relevant. Vi utvecklar ständigt nya uttrycksformer och vårt berättande.

Vi erbjuder nyanserad och fördjupad information som gör det egna livet och världen lättare att greppa. Yles journalistik bidrar till att du kan fatta beslut och göra medvetna val. Vi synar världen ur många olika perspektiv och i våra ämnesval speglas hela livets och samhällets mångfald.

I vårt innehåll ska var och en hitta något som är intressant och berörande. Vi överraskar och uppmuntrar till samhällsdebatt. Vi tar inte bara upp problem utan för också aktivt fram lösningar.

Vi ser till att var och en, oberoende av tid och plats, får tillgång till information. Vi erbjuder journalistiskt innehåll på finska och svenska samt på flera andra språk.

Kultur

Yle skapar och bevarar berättelser, bilder och musik, som vi inte kan leva utan. Tillsammans gör vi kultur för alla.

Kultur formar mänskligheten och samhället. Den vidgar vårt liv, ger oss upplevelser och fördjupar vår förståelse.

Vi ser till att alla, också de som inte har möjlighet att delta då det händer, får tillgång till kulturupplevelser. Via Yle kan du njuta av kultur, i alla dess former, när det passar dig bäst.

Vi vill beröra, roa, väcka debatt och belysa viktiga ämnen. Vi står för nationella kulturgärningar och lyfter fram små kulturfenomen.

Vi erbjuder möjligheter för alla att forma en egen kultur. Vi utvecklar kreativiteten tillsammans med andra och lyfter den till en internationell nivå.

Vi ser till att barnen alltid har tillgång till innehåll som det är tryggt att växa och utvecklas med.

Vi stärker livskraften hos olika språk och kulturer. Vi öppnar våra arkiv för alla.

Lärande

Yle sporrar till ökad kunskap och insikt. Vi erbjuder nya sätt för personlig utveckling som alla kan ta till sig.

Vi erbjuder alla en möjlighet att lära sig, delta och överträffa sig själv. Det här är en viktig uppgift för Yle som vi nu lyfter till nya nivåer.

Via Yles innehåll kan var och en utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande och personlig utveckling.

Vi erbjuder nya former för hur Yles innehåll kan användas till att lära sig nytt. Vi utvecklar metoder för att sammanställa och dela innehåll så att de kan utnyttjas för olika behov när och var som helst.

Du kan lära dig ensam eller i grupp. Med hjälp av Yles innehåll kan man utveckla sig – oberoende av ålder.

Finländarna behöver nya medborgarfärdigheter. Vi stöder inlärningen av dem. Vi tar särskilt ansvar för mediefostran och utvecklingen av mediekompetens.

Sport

Yle erbjuder sport i många olika former och främjar motion. Vi delar de oförglömliga idrottsstunderna med dig.

Vi lever med och firar idrottens höjdpunkter tillsammans med finländarna. Vi visar de största idrottshändelserna och följer ett mångfald av grenar. Vi vill att alla fritt ska kunna ta del av de största idrottsstunderna.

Vi är en föregångare inom sportjournalistik i Finland. Vi skapar en omfattande sport- och resultatservice för hängivna sportfans. Vi förmedlar nyheter och stämningar också från de evenemang som vi själva inte visar.

Vi uppmuntrar finländarna att röra på sig. Vi lyfter fram en rörlig livsstil och idrottsintressen inom olika delar av vårt utbud.

Våra sportproduktioner är i världsklass och vi skapar audiovisuell kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.

Yle strategi 2020 lärande
Yle strategi 2020 sport

Vi förnyar oss modigt

Vi lyssnar på finländarna och vill lära känna dem bättre för att kunna betjäna dem ännu bättre. Vi samarbetar mera än tidigare.

Vi utvecklar och prövar kontinuerligt nya teknologier och sätt att jobba. Vi uppmuntrar till kreativitet, mod och initiativkraft. Vi månar om vår kompetens, kompetensutveckling och arbetsglädje.

Vi hanterar information och data på ett konsekvent sätt. Vi arbetar kostnadseffektivt, smidigt och ansvarsfullt.

Tillsammans är vi stolta över Yle.

De åtta viktigaste utvecklingsmålen 2016-2020

1. Vi satsar på kvalitet istället för kvantitet
Vi koncentrerar oss på kvaliteten och förnyar vårt berättande och våra sätt att uttrycka oss. Trovärdig journalistik värdesätts allt högre och vi gör allt mera fördjupad analys. I övriga innehåll lägger vi fokus på relevans och en lång livslängd. Vi fungerar allt smidigare. Vi säkerställer att våra innehåll har de upphovsrätter som behövs för en mångsidig publicering. Vi öppnar våra arkiv för en allt större användning.

2. Vi förnyar tv:n
Vi gör Yle Arenan till den viktigaste utgivningskanalen för ny tv, och vi utvecklar den till en suverän medietjänst som är lätt att använda. Vi minskar antalet broadcast-kanaler. Vi jobbar för att övergången till HD-distribution ska bli så snabb som möjligt. Vi investerar i lätt och flexibel produktions- och utgivningsteknik.

3. Vi för radion till webben
Vi breddar radions utbud och användningsmöjligheter på webben, i synnerhet på Arenan. Vi utvecklar behändiga audiotjänster i synnerhet för plattformar som används mobilt eller utvecklas för bilar.

4. Vi gör webbtjänsterna ännu smidigare att använda
Vi utvecklar webbtjänster och videoinnehåll som kan användas hur och var som helst, och på det sätt som användaren personligen tilltalas av. Vi ser till att Yles nyheter finns med och kan användas överallt. Vårt mål är att en miljon människor år 2017 tagit en Yle Profil i bruk. Vi erbjuder också andra instanser Yle Profil som ett lätt inloggningsalternativ.

5. Vi skapar en ny miljö för lärande
Vi satsar mera än tidigare på lärande som en del av Yles utbud. Vi bygger en ny betydande helhet för inlärning. Vi ser till att människor i alla åldrar kan använda Yles innehåll för olika lärobehov. Vi samarbetar på nya sätt inom Yle och skapar nya samarbetsformer också externt.

6. Vi förmedlar de viktigaste idrotthändelserna
Vi säkerställer att Yle har rättigheter att visa sport på ett omfattande och mångsidigt sätt och vårt mål är att förmedla de stora idrottshändelserna. Vi utvecklar vår resultatservice och våra sporttjänster på webben.
Vi uppmuntrar till motion.

7. Vi hittar nya sätt att finnas till för unga
Vi stärker innehållsutbudet för unga och unga vuxna. Vi utvecklar nya sätt för att den unga publiken ska kunna hitta våra innehåll där de använder media. Vi skapar innehåll tillsammans med unga. Vi är orädda när det gäller att testa nytt.

8. Vi samarbetar mera
Vi stärker samarbetet både inom Yle och externt. Vi utvecklar våra innehåll och tjänster tillsammans med finländarna. Fokus på det externa samarbetet är inom drama, kultur och tjänster för barn. Vi strävar efter att hålla mängden inhemska programinköp åtminstone på nuvarande nivå. Vi satsar aktivt på partnerskap inom distribution och teknologi samt testar och utvecklar nytt i samarbete med andra.

Strategibild Yle 2020

Som bakgrund till strategin: Rapport om journalistikens framtid

Finland förändras, världen förändras, medierna förändras – hur påverkar detta Yles journalistik?

Förändringen är ett dagligt samtalsämne på Yles redaktioner. Under året som gått har Yles journalister tillsammans funderat över hur journalistiken borde förnyas för att bättre svara mot finländarnas behov i en värld som ständigt förändras.

Som ett resultat av våra gemensamma diskussioner föddes en diger rapport om framtiden för Yles journalistik. I rapporten sammanfattas våra tankar om Yles roll och vilken uppgift och formnyhets- och aktualitetsjournalistiken ska ha i framtiden.

I en allt mer splittrad och komplicerad värld har Yles kärnuppgift, det vill säga att upprätthålla demokrati och samhällsdebatt, en ännu större betydelse.

Rapporten Tiden för rituellt tittande är förbi - Yle och journalistikens framtid anknyter till strategiarbetet Yle 2020.