Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Vi tar hand om miljön

Från 2016
Uppdaterad 14.05.2018 14:38.
Yles hybridbil i bolagets färg.

Vi beaktar miljön bland annat ifråga om energiförbrukning, resor, inköp och avfallssortering.

Energieffektivitet och miljövänlig praxis

Yle har från och med år 2009 haft ett program för miljöansvar. Med hjälp av programmet främjar vi miljövänlig praxis i allt från effektivering av naturresurser till hållbarare användning och återvinning av naturresurser.

De miljökonsekvenser som ett digitalt mediebolag ger upphov till kommer från energiförbrukningen i fastigheter och de tekniska system och utrustning som behövs i programverksamheten samt från personalens flyg- och bilresor under arbetstid.

Åren 2017–2020 fäster vi extra uppmärksamhet på att minska energianvändningen och utsläpp från resor samt på att effektivera avfallsservice och återvinning.

Vid sidan av miljönyttan ger energisparet, resurseffektiviteten och kloka trafikval kostnadsbesparingar.

Energiförbrukningen i Böle 2017

Resor, trafik och fordon

Färre fastigheter, effektivare användning av lokalerna och förnyad husteknik i Böle, Mediapolis i Tammerfors och i regionalredaktionerna som i Åbo och Vasa har förbättrat energi- och miljöeffektiviteten. Yle har som mål att minska sina kontorslokaler med 40 procent till och med år 2020, vilket ytterligare minskar energiförbrukningen.

Som del av ansvarsfull verksamhet satsar Yle fortsättningsvis på energieffektivitet i samband med omläggning av lokaler och grundrenoveringar. År 2017 gjorde Yle upp en ny plan för energieffektivitet med åtgärder som omfattar allt från underhåll av fastigheter till köp av energi. För uppföljningen ansvarar en energistyrgrupp som sammanträder fyra gånger om året. En utomstående energiexpert deltar också i sammanträdena.

För att minska trafikutsläpp följer Yle miljökriterier vid fordonsanskaffningar och i sin resepolicy.

Målet har bland annat varit att minska i synnerhet inrikesflyg genom att öka mängden distansmöten och prioritera kommunala färdmedel när arbetsuppgifterna medger detta. Nya flexibla arbetssätt, som distansarbete, minskar behovet av resor.

Yle uppmuntrar sin personal till miljövänliga val i vardagen och förväntar sig också av sina samarbetsparter att de ska följa miljöprinciperna.

Nyckeltal för miljöansvaret

Energiförbrukning

Energiförbrukningen omfattar alla de fastigheter Yle äger i Böle, Vasa, Kuopio och Enare. För hyresfastigheterna finns inte alla uppgifter till hands. Kontorslokalerna i Böle ger upphov till över 90 procent av Yles miljöeffekter.

Elförbrukningen i Yles fastigheter minskade med ytterligare 1,9 miljoner kilowattimmar (kWh) från föregående år. Yle använder det miljövänliga alternativet fjärrkyla i bolagets samtliga lokaler i Böle. I samband med renoveringen av lokalerna har bland annat belysningen och hustekniken gjorts mera energieffektiva.
Där det har varit möjligt har Yle ökat användningen av LED-ljus i de förnyade flexibla kontoren, utomhus och i studiorna. Till exempel i det renoverade Kreativa huset i Böle regleras belysningen av en sensor som reagerar på dagsljus, närvaro och rörelser, detta för att inte lamporna inte ska brinna i onödan.

Den totala elförbrukningen har sedan 2007 minskat stadigt. År 2007 var förbrukningen 34,6 miljoner kWh och år 2017 totalt under 24 miljoner kWh.

Vattenförbrukningen i Böle 2009-2017

Vattenförbrukningen i Böle år 2017 var sammanlagt 27 025 liter. Det innebär en minskning med drygt 11 271 liter från året innan, dvs. nästan 30 procent. Vattenförbrukningen har minskat bland annat tack vare övergången till fjärrkyla. Fjärrkyla har ersatt det gamla kylsystemet, som förbrukade mycket vatten

Användningen av kopieringspapper år 2017 var 7 240 ris, alltså ungefär 3,6 miljoner ark. Det är en fjärdedel mindre än året innan. Elektroniska arbetsredskap och arkivering har minskat pappersförbrukningen betydligt, med hälften i jämförelse med år 2008.

Trafik

Taxibilar och egna bilar, 2009-2017
Bild: Yle

Vi strävar efter en minskning av det totala CO2-utsläppet för fordonen med åtminstone 30 procent till och med år 2020. Målet är att den genomsnittliga utsläppsgränsen för Yles personbilar är högst 125 g/CO2/km år 2020.

I slutet av år 2017 hade Yle 261 fordon i användning, varav 201 var personbilar. Utsläppen från personbilarna var 142 g/CO2/km, vilket innebär en minskning med 12 procent från året innan. Av fordonen är 34 stycken, dvs. en knapp femtedel, miljövänliga hybridbilar.

Dessutom har Yles personal i Böle och på regionalredaktionerna tillgång till 20 turkosa Yle-cyklar, som kan användas till exempel för intervjuresor i grannskapet.

Det totala utsläppet från arbetsresor per flyg minskade från föregående år med en sex procent och utsläppen från inrikesflyg minskade med en dryg fjärdeldel. Användningen av taxi och privatbil under arbetstid minskade med 2,5 procent.

Flyg, 2017

Yles personal reste år 2017:

  • med flyg 10 miljoner kilometer
  • med Yles bilar 2,8 miljoner kilometer
  • med egen bil 600 tusen kilometer
  • med taxi här hemma och utomlands sammanlagt 394 tusenkilometer

Avfall och återvinning

Yle har effektiverat avfallssorteringen och återvinningen på sina kontor.

Den totala avfallsmängden i Böle var 568 030 kilo vilket innebär ca 253 kilo per anställd. Det här är en femtedel mindre än året innan (2017: 698 303 kg dvs. ca 280 kg/person). De pågående renoveringarna är orsak till variationerna i avfallsmängden. På grund av renoveringerna uppstod till exempel mera byggavfall och blandavfall än normalt.

Apparaterna och kontorsmöblerna återvinns enligt ett fungerande system. Av kontorsmaterialen är nästan hälften miljömärkta.

Totalutsläpp 2010-2017
Bild: Yle

Yles totala utsläpp år 2017 motsvarade 9 924 ton koldioxid(2016: 11 864). Det här innebär en minskning med 16 procent från föregående år.

Växthusutsläppen har i figuren beräknats som koldioxidekvivalenter (C02/t-ekv). Utsläppsberäkningen baserar sig på klimatsmartkalkylatorn som utvecklats i samarbete med WWF Finland och dess samarbetsparter samt GHG Protokollet.

I beräkningen ingår energiförbrukningen (Böle, Vasa, Kuopio), elförbrukningen i Mediapolis, flyg- och bilresor samt avfallen i Böle.

Green office

Green Offices logotyp föreställande en banda samt texten Green Office - A WWF Initative to reduce Ecological footprint.

Yle följer WWF:s miljökoncept Green Office på sina kontor.

Klimatpartnerna

Yle ingår i nätverket Klimatpartnerna. Yles miljömål för åren 2017–2020 är:

  • Energi – vi minskar elförbrukningen i Yles egna fastigheter med 5 procent jämfört med 2016
  • Trafik – vi minskar utsläppen från Yles bilar med 30 procent jämfört med år 2016
  • Avfall – vi minskar avfallet i Yles fastigheter i Böle med 15 procent jämfört med år 2016

Miljöstyrgrupp

Miljöstyrgruppen sammanträder 2–4 gånger per år och består av Yles chefer för olika ansvarsområden. Yles ledningsgrupp representeras i miljöstyrgruppen av bolagets strategidirektör.

Miljön i Yles innehåll

Yle inverkar mest på miljön via sina innehåll. Av de elektroniska medierna i Finland har Yle det mest omfattande utbudet natur- och miljöinnehåll i radio, tv och på webben.

Utöver naturprogrammen beskriver också aktualitetsprogram och dokumentärer kopplingarna mellan miljöfrågor och ekonomiska mekanismer.

Faktaprogrammen lyfter fram ekologiska val ur konsumentens perspektiv. Genom att erbjuda information, bakgrund och olika perspektiv kan Yle slå ett slag för hållbar utveckling samt öka finländarnas förståelse för komplexa fenomen och metoder för att hantera miljöproblem.

Yle-cyklar

På andra språk