Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Allemansrätten - våra rättigheter och skyldigheter i naturen

Från 2016
Uppdaterad 12.08.2016 13:49.
Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling - Vetamix: Allemansrätten - våra rättigheter och skyldigheter i naturen - Spela upp på Arenan

Allemansrätten i Finland ger var och en som vistas här möjligheten att röra sig fritt i naturen. Oberoende av vem som äger marken så är det tillåtet att plocka vilda bär, svampar och växter samt att meta, pilka och campa. Men de här rättigheterna förutsätter såklart att man tar hänsyn till omgivningen.

Vanligt hyfs och bondförnuft brukar räcka långt. Då man rör sig i naturen gäller det att inte lämna skräp efter sej, inte gå för nära andras hus och gårdsplaner och självklart inte heller skada djur, träd och växter. Noggranna bestämmelser kan man leta upp i naturvårdslagen, strafflagen, ordningslagen, räddningslagen, avfallslagen, terrängtrafiklagen, vattenlagen och sjötrafiklagen.

De undantag från allemansrätten som finns utgörs främst av naturskyddsområden och försvarsmaktens områden där rörelsefrihet och aktiviteter ofta kan vara begränsade. Att meta och pilka kan också vara förbjudet på vissa ställen, så som i lax- och sikförande forsar eller strömdrag.

Allemansrätten i ett nötskal

Du får...

 • röra dig till fots, åka skidor, cykla och rida i naturen, såsom i skogar och på naturängar
 • tillfälligt vistas och övernatta på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig (till exempel tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse)
 • plocka vilda bär, svampar och växter som inte är fridlysta, gäller även för kommersiell verksamhet
 • plocka tickor (förutom sprängticka) så länge man inte skadar trädet
 • meta och pilka
 • tillreda mat på friluftskök eller grill
 • idka båtliv och bada i hav, sjöar och vattendrag samt färdas på isen

Du får inte...

 • störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen
 • röra dig på gårdsplaner, planteringar och odlade åkrar
 • störa vilda djur och fåglars häckning
 • störa hemfriden eller den offentliga friden
 • skräpa ner, gäller även flytande avfall
 • fälla eller skada träd
 • ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd utan markägarens tillstånd
 • göra upp öppen eld utan markägarens tillstånd
 • köra med motordrivna fordon i terräng utan markägarens tillstånd
 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd
Sommarstuga i Sahalahti
Bildtext Man får inte skräpa ner så kom ihåg att bara använda miljövänliga, biologiskt nedbrytbara tvålar och rengöringsmedel i naturen. Diska inte heller direkt i sjön och häll ut ditt avfallsvatten på land.
Bild: Arja Lento/Yle

Naturskyddsområden har striktare regler

Naturskyddsområdena utgör undantag från allemansrätten i och med att där kan råda striktare bestämmelser för att skydda miljön. Ett naturskyddsområde kan vara en nationalpark, ett naturreservat eller s.k. övriga naturskyddsområden. Nationalparker och naturreservat kan bara inrättas på områden som tillhör staten. En nationalpark skall finnas till för allmänheten som natursevärdhet och för att öka naturkännedomen och intresset för naturen. Ett naturreservat kan inrättas för att skydda biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, för forsknings- eller undervisningssyfte. Övriga naturskyddsområden kan t.ex. vara naturminnesmärken, fågelskyddsområden eller skyddade områden som inrättats på privatägda marker.

I naturreservat får man i regel endast röra sig på särskilt anvisade vägar, stigar och områden, vill man röra sig utanför dessa måste man be om tillstånd. Också i nationalparker och övriga naturskyddsområden kan finnas regler som begränsar allemansrätten, till exempel att tältning bara är tillåtet på markerade platser.

Var gränserna till ett naturskyddsområde går, samt vilka bestämmelser som gäller där, skall märkas ut i terrängen. När det gäller vattenområden kan gränserna märkas ut endast på kartan. Specifika bestämmelser kan också läsas i naturskyddsområdenas egna ordningsstadgor.

Haukkalampi i Noux nationalpark
Bildtext Vacker vy över Haukkalampi i Noux nationalpark
Bild: YLE/Fred Wilén

Ibland behövs tillstånd av markägaren

Att plocka vilda bär, svamp, blommor och växter samt ris, blad, barr, bark, näver och kottar som fallit till marken är tillåtet enligt allemansrätten. I vissa naturskyddsområden kan det dock finnas begränsningar. Men mossor och lavar får man inte samla utan markägarens lov. Man får inte heller ta trädkvistar eller andra delar av träd utan att be markägaren om lov, det gäller både levande och döda träd. Också för att ta jordmaterial så som grus och stenar behövs tillstånd av markägaren. För att plocka med sig t.ex. sten i små mängder är dock tillåtet, om det inte medför mer än ringa olägenhet för den som äger marken.

På friluftsområden och på campingplatser brukar det ofta finnas särskilda platser där man får göra upp eld. Att göra upp eld på isen är också tillåtet. Men i övriga fall bör man alltid be om lov för att få göra upp öppen eld. Kom dock ihåg att om det på grund av torka, vind eller någon annan orsak finns uppenbar risk för skogsbrand så får man inte göra upp öppen eld alls. Med öppen eld menas att elden inte är isolerad från marken och/eller att det finns risk för att glöd eller gnistor sprider sig och vållar eldsvåda. Vid varning för skogsbrand får du därför inte använda t.ex. engångsgrill. Att tillreda mat på friluftskök är däremot tillåtet.

Att lämna bestående spår efter sig eller att på annat sätt störa omgivningen är inte tillåtet så be också om lov innan du t.ex. kör med motordrivet fordon i terräng på annans markområde.

Två personer på var sin snöskoter.
Bildtext Det är tillåtet att köra snöskoter på is och på snöskoterleder. Men för att köra i terräng ska man ha markägarens tillstånd.
Bild: Yle/Seppo Nykänen

Hunden skall vara kopplad

På andras mark skall hunden vara kopplad eller vid behov genast kunna kopplas. Hunden får gå lös bara med markägarens tillstånd eller med tillstånd av den som innehar jakträtten i området. Under tiden 1.3 - 19.8 då de vilda djuren har ungar skall hunden alltid vara kopplad, också på din egen mark. Kom även ihåg att hunden alltid skall vara kopplad i tätorter och på allmänna platser och att hundar inte över huvud taget får vistas på allmänna badstränder, lekplatser för barn, torg, idrottsplaner och skidspår som iståndsatts för allmänt bruk.

Glad hund i solen.
Bildtext Från mars till mitten av augusti skall hunden alltid vara kopplad.
Bild: Yle/ Frida Lönnroos

Diskussion om artikeln