Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Textning på Yles kanaler

Från 2016
Uppdaterad 04.03.2022 14:25.
Strömsö programmet med textning.

Yle producerar två slag av textningar: översättningstextningar och programtextningar.

Översättningstextning innebär att program på främmande språk textas till finska eller svenska. Alla tv-program på främmande språk (inklusive svenska) översätts till finska medan i synnerhet programutbudet på Teema & Fem samt nya finskspråkiga dramaproduktioner och en del större utländska serier översätts till svenska.

Med programtextning avses textning av finskspråkiga program på finska och svenskspråkiga program på svenska. Programtextning görs i synnerhet med tanke på tittare med nedsatt hörsel.

När ett program börjar ges information om programtextningsalternativen genom symboler i det övre högra hörnet i tv-rutan.

Yle sänder sina program med textning enligt textningsstandarden för digital-tv (DVB Subtitling). DVB-textningen ger tittaren fler alternativ; programtextning kan erbjudas på flera olika språk och textningen kan också helt och hållet lämnas bort. En alternativ textningsmetod är att texten ”bränns” fast i bilden. Dylik "fastbränd" text kan tittaren inte själv få bort från bilden och således inte heller byta textningsspråk.

Yles textningar kan också följas via Text-TV. I dessa fall syns en mörk balk bakom textningen. Balken hjälper till exempel synskadade att särskilja textningen från bilden.

Hur får jag fram programtextningen?

I Yles finsk- och svenskspråkiga tv-program får man fram programtextningen genom att välja holländska som textningsspråk i mottagarens inställningar. Yle har valt holländska som språk för programtextningen eftersom det inte finns ett eget alternativ för programtextning i mottagarens språkmeny och holländska inte i övrigt används i Yles textning.

Om du vill att textningen ska synas hela tiden, välj holländska som primärt textningsspråk (med förkortningen hol/ned/dut beroende på mottagare) och svenska som sekundärt språk. Tilläggsinformation om textningsinställningarna hittar du i mottagarens användarmanual.

Om du inte vill ha programtextning i alla program kan du också starta programtextningen programvis. Då ska du i början av tv-programmet aktivera textningen med textningsknappen på fjärrkontrollen och därefter välja holländska i den meny som visas på tv-skärmen.

I Yles HD-kanaler används inte holländska som språkkod utan här hittar du programtextningen genom att som textningsspråk välja “begränsad hörsel”, “nedsatt hörsel”, “dålig hörsel”, “Hard of Hearing”, “HoH” el.dyl., beroende på mottagaren.

Om du inte hittar holländska i mottagarens textningsmeny, eller om textningen inte syns i rutan även om du valt att programtextningen ska synas hela tiden, har programmet ingen programtextning.

Kommande programtextningar på svenska
Kommande programtextningar på finska

Varför har inte alla direktsändningar textning?

Yle textar i princip alla sina tv-sändningar utom direktsända sportsändningar och musikframträdanden, samt direktsända regionala nyhetssändningar som inte omfattas av den lagstadgade skyldigheten för textning av program.

Om textningen inte fungerar?

Om du har problem med textningen ligger felet vanligen hos digitalmottagaren. Det kan till exempel hända att digitalmottagaren på grund av funktionsstörning inte kan visa DVB-textningen, som Yle använder. En annan möjlighet är att textningsinställningarna i mottagaren är felinställda.

Kontrollera att svenska valts som textningsspråk i inställningarna och att textningen är aktiverad. Du får mer information i mottagarens användarmanual. Om textningen inte fungerar trots att den är aktiverad kan det hända att mottagarens programvara inte kan ta emot digital textning (DVB Subtitling).

Enkla korrigeringsåtgärder:

  • Byt kanal för en stund och byt sedan tillbaka.
  • Dra digitalmottagarens strömkabel ur väggen och vänta i 30 sekunder.
  • Aktivera textningen genom att trycka på textningsknappen på fjärrkontrollen (t.ex. Subtitle). I mottagarens användarmanual anges vilken knapp som är textningsknapp på fjärrkontrollen.
  • Kontrollera i mottagarens standardinställningar att det valda textningsspråket är svenska.
  • Återställ fabriksinställningarna i mottagaren och gör en ny kanalsökning.

Problemet beror ibland på att digitalmottagarens programvara är föråldrad och behöver uppdateras. Det ligger på tillverkarens ansvar att erbjuda programuppdateringar till digitalmottagaren. Smarta tv-apparater uppdateras vanligtvis automatiskt, men traditionella mottagare måste man vid behov själv uppdatera. Tilläggsinformation fås av importören.

Ibland saknas textning i program som spelats in på digitalmottagaren trots att texten var synlig då programmet sändes. Det kan antingen bero på att mottagaren inte fungerar som den borde eller på att den är fel inställd. Åtgärda felet enligt instruktionerna ovan.

Obs! I Yles dokumentärprogram kan det finnas en möjlighet att lyssna på referatet antingen på finska eller på originalspråket (t.ex. engelska, tyska). Dylika program är t.ex. Avara luonto- och Prisma -dokumentärerna samt historiska dokumentärer. Om programmet inte verkar ha något finskt referat och endast en del av programmet är textat, eller om textningen saknas helt och hållet, lönar det sig att i digitalmottagarens standardinställningar kontrollera att det primära ljudvalet (audio) är finska. Se Val av referatljud – finska eller originalspråk (på finska).

Textning på Arenan

På Arenan kan man se både inspelade program och direktsändningar. 

Undertexter till de inspelade programmen får man genom att trycka på ikonen för textning i skärmens nedre kant. 

Undertexter till direktsändningar i Arenan får man, beroende på mottagaren är, till exempel vi de tre punkterna i skärmens övre kant eller via pratbubblan som syns i skärmens nedre högra kant.

Hur får man en bakgrundsbalk till texten? Textning via Text-TV

Yles textningar kan också följas via Text-TV. En mörk bakgrundsbalk syns då automatiskt bakom texten. Balken hjälper till exempel personer med nedsatt syn att skilja textningen från den brokiga bildbakgrunden.

Textningarna på svenska och finska hittas i Text-TV på egna sidor enligt kanal:

Översättningstextningar
455 TV1 översättning till svenska
456 TV2 översättning till svenska
457 Teema & Fem översättning till svenska

451 TV1 översättning till finska
452 TV2 översättning till finska
453 Teema & Fem översättning till finska

Programtextningar
771 TV1 på svenska
772 TV2 på svenska
773 Teema & Fem på svenska

333 TV1 på finska (direkt programtextning sänds endast som DVB-textning)
334 TV2 på finska
336 Teema & Fem på finska

Allmänna instruktioner om textningarna hittar du på sida 330 i Text-TV.

Vilket typsnitt använder Yle i sin textning?

Yle använder typsnittet Tiresias i textningarna. Tiresias är framtaget särskilt med hänsyn till personer med nedsatt syn och Yle testade typsnittet bland olika användargrupper innan det infördes. Typsnittet Tiresias valdes eftersom bokstäverna där är lätta att urskilja. Typgraden kan också ändras utan att det försämrar läsbarheten. Tiresias fungerar dessutom bra i både gamla och nya mottagare.

Ljudtextning

Ljudtextning går ut på att den översatta texten som visas i rutan hörs i form av syntetiskt tal. Yle tillhandahåller ljudtextning för alla program med översättningstextning. Ljudtextning gör det lättare för personer med nedsatt syn eller lässvårigheter att titta på tv.

Tjänsten fungerar i de flesta digitalmottagare, och du aktiverar den genom att välja holländska som primärt ljudspråk (audio) i mottagaren.

Digitalmottagarna har ingen separat kanal reserverad för ljudtextning och därför valde Yle den i Finland ytterst sällan använda holländskan som ljudkanal för tjänsten. På ljudkanalen hörs både den syntetiska ljudtextningen på finska och programmets originalljud i bakgrunden.

På Yle Fem hörs den syntetiska ljudtextningen på svenska.

Personer med nedsatt syn bör när de köper en mottagare kontrollera att det går att välja ett primärt och ett sekundärt språk i mottagaren. I standardinställningarna ska du som primärt språk (audio) välja holländska och som sekundärt språk svenska.

I vissa mottagare fungerar ljudtextningen inte automatiskt även om ljudinställningarna har gjorts korrekt. Det lönar sig att testa funktionen i affären innan du köper mottagaren.

Vissa nya mottagare kan utöver holländska ha alternativen "nedsatt syn" eller "ljudbeskrivning” i ljudmenyn. Du hittar mer detaljerade uppgifter i mottagarens användarmanual.
Program med ljudtextning på Yles kanaler.

På Arenan fungerar ljudtextning i mobila enheter via en skärmläsningsapp. Beroende på vem mottagaren är kan man på Arenan välja ljudtextning för direktsändningar exempelvis via ljudikonen i nedre högra kanten av skärmen eller via de tre punkterna i övre kanten.

På andra språk