Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Verkställande direktörens överblick av år 2015: Mitt bland oss

Från 2016
Uppdaterad 06.07.2016 13:50.
Personfoto
Bild: Yle

Hela folkets Yle

Yle finns till för alla finländare – oberoende av bakgrund, förmögenhet eller bostadsort. På så sätt har public service rundradioverksamheten en stark kärna: den stöder yttrandefrihet för alla och verkar för mångsidigt, trovärdigt medieinnehåll.

Vi har fått ett viktigt public service-uppdrag och vi vill förvalta det så att alla finländare upplever något av våra innehåll betydelsefullt.

Yles uppdrag är lagstadgat och utgår från samhällets och medborgarnas behov. Vi introducerar ett mångsidigt innehåll av hög kvalitet för alla, och vi betjänar också specialgrupper och språkminoriteter som i övrigt har tillgång till ett sparsamt medieutbud.

Välförvaltad public service ger utrymme för samhällets olika röster och värderingar och lyckas genom dialog med olika minoritetsgrupper erbjuda information, bildning, insikter och upplevelser. Den hjälper oss också att gestalta vår föränderliga värld, befästa demokratin och stärka medborgarnas möjligheter till delaktighet.

Yle är politiskt och ekonomiskt oberoende. Våra innehåll och tjänster avspeglar ett så mångsidigt Finland som möjligt ur hela samhällets spektrum. Det här vill vi fortsätta värna om.

Närvarande i finländarnas vardag

I slutet av år 2015 utarbetades Yles nya strategi, med det slående och för oss förpliktigande namnet “Mitt bland oss”. Vi vill på ett betydelsefullt sätt vara närvarande i finländarnas vardag över hela landet.

Närvaron förutsätter att vi förnyar oss modigt, för en öppen dialog och ökar vårt samarbete. Vi behöver finna nya metoder genom vilka vi kan nå de unga – samtidigt som vi fortsätter betjäna den publik som uppskattar traditionella tv- och radioinnehåll.

Vår nya strategi betonar allra främst public service-bolagens roll som främjare av av journalistik, kultur och lärande. Vi vill också trygga idrottsgrenarnas mångfald och vill att finländarna fritt ska kunna ta del av de största idrottsstunderna.

Framgångar och behov av förbättring

Finländarna har förtroende för Yle och trots att siffrorna sjönk något från föregående år anser de fortfarande att bolaget är viktigt för samhället. I en undersökning som mäter Yles värde framgår det att 77 procent har stort eller mycket stort förtroende för bolaget. Majoriteten anser dessutom att Yle har lyckats åtminstone ganska väl med sitt public service-uppdrag.

Enligt finländarna omfattar Yles tio viktigaste uppgifter tillgång till trovärdig information, inhemskt utbud på det egna modersmålet, trygga barnprogram och specialtjänster. De anser det också som viktigt att via Yle kunna hålla sig ajour, få allmänbildning och en bättre förståelse för vad som pågår i hemlandet och internationellt.

Enligt undersökningen uppfattas Yle som förhållandevis öppet och ansvarstagande. Vi kritiseras främst för otillräcklig rapporering om vår ekonomi. Å andra sidan anser flera finländare än tidigare, 64 procent, att Yle använder skattemedlen effektivt. Det ingår också i vårt ekonomiska ansvar.

Yleskatten har resulterat i att Yles finansiering och verksamhetsplanering är stabil. Vår ekonomi har upprätthållits på samma nivå som föregående år, även om resultatet för år 2015 var något mindre gynnsamt än beräknat. Yle har gjort strukturella förnyelser och förändringarna har berört både personalen och våra arbetssätt.

I Europeiska radio- och TV-unionens internationella undersökning utmärkte sig Yle i flera avseenden som en föregångare bland public service-bolagen, trots att det fortfarande finns utrymme för förbättring. Vi måste allra främst och i högre grad än tidigare se till att bland våra innehåll och i vår personal ge utrymme för det förändrade samhälles mångfald och att representera personer med olika bakgrund.

Vi stöder finländska innehåll

Den världsomspännande digitala omvälvningen förändrar medieanvändningen, teknologin och distributionsplattformarna på ett aldrig tidigare skådat sätt. De globala innehållen förstärker sin ställning, apparaternas mångfald blir större och webben används trådslöst i allt högre grad.

En av Yles styrkor är den goda publikrelation som vi har upprätthållit trots det mediala brytningsskedet. Vi delar dock de kommersiella mediernas oro över hur den finländska mediebranschen och de inhemska produktionsbolagen kommer att uthärda trycket i den internationella konkurrensen. Mångsidig och bemedlad inhemskt media gynnar samtliga finländare och den finländska demokratin.

Yle svarar på globaliseringens utmaningar genom att i sin tur fortsätta erbjuda ett brett inhemskt utbud – genom egen produktion eller beställningar av andra inhemska producenter. Det är också viktigt att utveckla Yle Arenan och göra bolagets tjänster mera personliga enligt användarens egna preferenser.

Förra året kunde finländarna ta i bruk en egen Yle Profil, som gör det möjligt för Yle att förbättra användarupplevelsen på sina tjänster. Yle Profil erbjuder också ett tryggt inhemskt alternativ för inloggning på olika tjänster.

Yles som arbetsgivare och drivkraft för digitala medier

Yle bär ansvar som främjare av den digitala mediebranschen. Vi är en föregångare inom webbutveckling och har bland annat fungerat som drivkraft i övergången till digital- och högupplösnings-tv. I fråga om distribution har vi redan i flera år erbjudit alla våra tv-kanaler i HD-kvalitet.

Vi arbetar för den kreativa branschen. Genom samarbete med olika aktörer och inköp från våra partners inom innehållsproduktion erbjuder vi arbetstillfällen för tusentals proffs.

De senaste fem åren har Yles programinköp från andra produktionsbolag vuxit med en tredjedel, eller 27,4 miljoner euro. Yle deltar också regelbundet i innehålls- och formatutveckling samt i marknadsföring med branschens andra aktörer.

Det är Yles mål att främja livskraften för inhemsk innehållsproduktion och ge den utrymme på en interationell marknad.

Ett exempel på partnerskap är Mediapolis i Tammerfors, där Yle tillsammans med olika företag och läroanstalter efterlyser nya innovationer och konkurrenskraft för den digitala mediebranschen. I slutet av år 2015 arbetade redan trettio företag och 2 000 experter på Mediapolis.

Ansvarsfulla val och handlingar

Kärnan i Yles public service och en fast del av bolagets samhällsansvar är trovärdig information, demokrati och främjande av medborgarsamhället, lärande och bildning, främjande av den inhemska kulturen samt tjänster för minoritets- och specialgrupper.

Vi förstår att vårt ansvar är större än vad lagen stadgar. Ansvar ingår i alla de beslut Yle fattar som mediebolag, arbetsgivare och samarbetspartner. Yle måste ständigt försäkra sig om att bolaget har en kunnig personal, tillräckliga resurser och tillvägagångssätt som tryggar bolagets oberoende och trovärdiga innehåll samt ekonomiska hushållning.

Ansvaret inkluderar också etiska regler, försäkran om en välmående personal och ett miljöansvarsprogram genom vilket vi främjar energieffektivitet, förnuftiga transportmedel och miljövänliga beslut i vår egen verksamhet. Yle uppmärksammar hållbar utveckling i stor skala under hela året i sina innehåll.

Yles värderingar – respekt för människan, förtroende och oberoende – och uppdrag måste stå sig för tidens och världens förändring. Public service ger samhället ett mervärde som inte enbart kan mätas i pengar. Uppdraget omfattar också humankapital och en investering för framtiden.

Det är Yles vision att ge utrymme för olika tankar och gemensamma upplevelser och göra Finland till en ännu bättre plats att leva på. Vi tar öppet emot de förväntningar som läggs på oss för att varje finländare som bidrar med Yleskatt ska uppleva bolaget som hela folkets.