Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Information, bildning, insikter och upplevelser

Från 2016
Uppdaterad 14.05.2018 14:21.
Programledaren Hanna och Lotta och Joanna på stranden vid Strömsö
Bild: Yle/Åsa Svarvar

Mångfalden i Yles utbud kommer till uttryck genom att olika människor likvärdigt uppmärksammas bland bolagets innehåll och tjänster.

Vi berikar det finländska samhället och kulturen genom att erbjuda information, bildning, insikter och upplevelser för alla.

Yle är ett politiskt och ekonomiskt oberoende bolag. Det är vårt uppdrag att värna om yttrandefriheten och befästa demokratin. Yle verkställer sitt breda samhällsansvar genom sitt public serviceuppdrag. Med sina mångsidiga innehåll och tjänster skapar Yle ett mervärde för samhäller och stöder livskraften hos olika befolkningsgrupper, områden, språk och kulturer samt medborgarnas delaktighet och jämlikhet.

Vi är närvarande i hela landet och jobbar på båda inhemska språken. Vi ansvarar också för betjäning av samerna och andra minoriteter.

Vi ser till att mångfalden och förändringarna i samhället syns och hörs i våra innehåll och tjänster.

Också för små grupper, på flera olika språk

Vi lyfter fram mångsidig kultur och beaktar minoritetsgrupper både i vårt innehåll och som målgrupp. Vi erbjuder tjänster för alla, inklusive specialgrupper, som annars endast har tillgång till ett sparsmakat medieutbud på grund av ekonomisk olönsamhet.

Innehållen och tjänsterna som riktar sig till specialgrupper och andra minoriteter främjar delaktigheten och förståelsen för deras situation samt skapar tillfällen för diskussion. Språk och kultur är dessutom viktiga byggstenar redan i barndomens identitetsskapande processer.

Yle producerar nyheter på svenska, finska, det officiella minoritetsspråket samiska samt romani, ryska, egenska och latin. Vi erbjuder dessutom nyheter på lätt finska och teckenspråk.

Läs mer om våra tjänster för specialgrupper: Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017, kapitel 3.4

Mångfald

Mångfaldet i Yles utbud kommer till uttryck genom att olika människor likvärdigt uppmärksammas bland bolagets innehåll och tjänster. Detta inkluderar språk- och kulturminoriteter, olika åldersgrupper, lokala samfund, personer med varierande livsstil samt handikappade eller andra människor som befinner sig i en ogynnsam position.

Vi lyssnar årligen på människor ur olika språk-, kultur- och etniska minoritetsgrupper för att få reda på deras upplevelser av Yles utbud och tjänster samt lokalisera eventuella behov av förbättring. Yles mål är att låta olika minoritets- och specialgrupper få större utrymme i bolagets innehåll – som deltagare, experter och aktörer.

Barnprogrammens mångfald definieras och observeras specifikt i Yles programproduktion. Vi reflekterar kring och betonar olikheter och acceptans i barnprogrammens innehåll. Våra program för barn och unga produceras ofta i samarbete med olika organisationer som riktar sig till målgruppen samt med experter inom predagogik.

Som arbetsgivare strävar Yle efter att öka mångfalden inom personalstyrkan genom att om möjligt rekrytera arbetstagare som till exempel representerar olika etniska grupper och genom att i ökande grad erbjuda praktikplatser åt personer med invandrarbakgrund eller funktionshinder.

Yle har förbundit sig till att främja jämställdhet i Yle Urheilus och Yle Sportens utbud. Yle deltog i Projektet 100 jämställdhetsgärningar som ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum, genom att utreda hur det ser ut med jämställdheten i Yles sportutbud. På basis av utredningen förbinder sig Yle till att bygga ett ännu mångsidigare och mera jämställt sportubud.

År 2017 gjorde Yle upp en åtgärdsplan, vars mål är att öka synligheten för damidrott i media.

Yle Urheilu och Yle Sporten fick både ett hedersomnämnande och undervisnings- och kulturministeriets pris Sinivalkoiset Piikkarit (ung. Blåvita spikskor) för arbete för jämställdhet år 2017.

Allmännyttiga projekt

Yle har också årligen genomfört omfattande innehållsprojekt med samhällsförankring där bolaget i samarbete med olika aktörer lyfter fram högaktuella frågor och söker lösningar på dem genom att engagera finländarna.

Ett av dessa så kallade missionsprojekt är 2018 är den andra säsongen av Helt knäpp (Sekasin) som fokuserar på mentala problem bland unga. Målgruppen är unga män som riskerar utslagning.

Våren 2018 startar en mångmedial och engagerande stiglöpningsrunda, Vi drar till skogs (Mennään metsään), som uppmuntrar till motion och naturupplevelser.

Hösten 2018 startar Yle en omfattande kampanj vars, mål är att stärka medborgarnas, i synnerhet seniorernas, mediekunskap och digitala färdigheter. också unga utmanas med i kampanjen.

Nyhetsskolan – mediekunskap för skolelever

Yle Nyhetsskolan – Yle Uutisluokka guidar unga bland spelreglerna för kritisk journalistik och stöder lärare i deras mediefostrande arbete. I det engagerande projektet för mediefostran deltar redan över 10 000 elever och 400 skolor runtom i landet.

I Nyhetsskolan producerar svenskspråkiga gymnasieelever och i Uutisluokka finskspråkiga sjätte- till niondeklassister nyheter för sina egna skolors och Yles webbplatser. Yles nyhetsreportrar och andra frivilliga anställda ställer upp som elevernas handledare.

Projektet har som mål att stödja mediefostran i skolorna och lära unga spelreglerna för nyhetsverksamheten och samtidigt öka intresset för sämhällsfrågor. Yle erbjuder också skolorna undervisningsmaterial för att träna upp mediekunskaperna, materialet finns på Yles webbplats och appen Triplet.

En nyhet för år 2017 var "Satakieliset uutiset" (ung. Nyheter på hundra språk) som uutisluokka och Nyhetsskolan tillsammans med ungdomar med utvecklingsstörning. En vänklass för invandrare deltog också första gången med nyheter på enkel finska. Utöver detta deltog ungdomar som talar teckenspråk och samiska.

I samband med kommunalvalet 2017 ordnade Uutisluokka en valutfrågning för unga, som fick ett gott mottagande.

Bild av Camilla Kivivuori som är radioprogrammet Tongåvans programvärd.
Bildtext Tongåvan har sänt önskemusik och hälsningar i över 50 år och samlat in medel för välgörenhet. På bilden programledaren och redaktören Camilla Kivivuori.
Bild: Ilmari Fabritius/Yle

Tillsammans för ett gott ändamål

Yle deltar i samarbeten kring flera kampanjer för det gemensamma goda. Vi samarbetar med både regionala och riksomfattande allmännyttiga organisationer för att bistå samhällets utsatta. Yles tillgångar används inte för direkta donationer, men vi kan erbjuda sändningstid åt eller uppmärksamma nationellt betydelsefulla kampanjer i våra innehåll.

Exempel på insamlingar som Yle stöder:

  • Näsdagen
  • Jul i sinnet
  • Gemensamt ansvar
  • Kampanjen Earth Hour
  • Entisen Nuorten sävellahjas och Tongåvans insamlingar

Insamlingen Näsdagen är Finlands största välgörenhetskampanj och arrangeras av Stiftelsen Näsdagen i samarbete med nio välkända hjälporganisationer. Yle stöder kampanjen genom sin progamverksamhet.

Insamlingens intäkter var ungefär 2,3 miljoner euro år 2017 och används till förmån för barn i utvecklingsländerna. Donationerna som ges via Näsdagen används som för att hjälpa barn och deras närstående i Sydafrika, Afrika och Asien. År 2017 fick över 150 000 barn hjälp via Näsdagens insamling.

Insamlingen Jul i sinnet hjälper mindre bemedlade och i övrigt utsatta barnfamiljer i Finland. Yle, Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund har drivit projektet i 21 år. Insamlingen gav resultatet 2,1 miljoner euro och med det skaffade organisationerna matpresentkort till 30 000 mindre bemedlade familjer.

På andra språk