Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Parkeringen under Salutorget blir domstolsärende

Från 2016
Uppdaterad 19.07.2016 13:25.
Salutorget i Åbo hösten 2015
Bild: Yle/Nora Engström

Planerna på ett parkeringshus under Salutorget i Åbo blir ett domstolsärende. Föreningen Vårt Åbo har lämnat in två besvär, dels mot det godkända hyresavtalet, dels mot trafikplanen för området.

Vårt Åbo anser att de fattade besluten strider mot markanvändnings- och bygglagen. Vidare anser föreningen att årshyran på 70 000 euro för det underjordiska markområdet är under marknadspris och kan uppfattas som gynnande av enskilt företag.

Pekar på jäv

Besväret som gäller hyresavtalet omfattar 23 sidor och pekar på ett antal brister i processen. Enligt Vårt Åbo är det orimligt att Turun toriparkki börjar krävas på hyra först då parkeringshuset står färdigt. Under byggskedet påverkas den normala verksamheten på torget och det medför för staden sänkta intäkter från torghandel, busstrafik och parkering. Samtidigt står det inte i kontraktet när anläggningen måste vara färdig, noterar Vårt Åbo.

Enligt besväret har jäviga personer deltagit i beslutsgången. Det handlar om medlemmar i fastighetsaffärsverkets direktion, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige som samtidigt har kopplingar till andelslaget TOK, andelsbanken OP i Åbo eller till andra intressenter med koppling till parkeringsbolaget.

Ännu fetare lunta om trafikplaneringen

Besvärsluntan som gäller trafikplaneringen i anslutning till parkeringen är ännu digrare och omfattar 32 sidor. I den pekas på att planeringen inte beaktar centrumtrafiken som en helhet och att beslutsgången på flera punkter varit lagstridig.

I maj godkände Åbo stadsfullmäktige hyresavtalet för parkeringshuset. Parkeringsbolaget Turun Toriparkki avser att bygga ett parkeringshus för 600 bilar under Salutorget och söker om bygglov senare i år.