Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland skärper asylpolitiken med ny lag

Från 2016
Uppdaterad 12.08.2016 13:32.
En flyktingpojke under en polisoperation nära Idomeni, Grekland 13.6.2016
Bild: EPA/NIKOS ARVANITIDIS / POOL

Presidenten stadfäste på fredagen en lag som gör det svårare för asylsökande att överklaga avvisningsbeslut. Enligt Justitieministeriets förslag förkortas bland annat den tidsram inom vilken en asylsökande kan besvära sig.

Om en asylsökande vill överklaga Migrationsverkets asylbesked i förvaltningsdomstolen bör det i framtiden ske inom 21 dagar. En ansökan om besvärsrätt i Högsta förvaltningsdomstolen bör ske inom 14 dagar.

Hittills går tiden för överklaganden ut inom 30 dagar. Meningen är att ändringen träder i kraft den 1 september.

Justitieministeriet vill på det här sättet minska trycket på domstolarna och spara pengar. Man anser också att det är bättre för den asylsökande om asylbeskedet kommer så snabbt som möjligt.

Det ska inte gå att dra ut på vistelsen i Finland

Det finns också andra förändringar som försvårar möjligheterna för asylsökande att stanna i Finland. Bland annat vill ministeriet förhindra att en asylsökande genom att ständigt lämna in nya asylansökningar kan dra ut på vistelsen i Finland.

Enligt ändringen kan ett tidigare avvisningsbeslut verkställas om den asylsökande åter­kal­lar si­na bes­vär och gör en ny asy­lan­sö­kan.

Möj­lig­he­ten att ge in til­lägg­sut­red­ning till doms­to­len beg­rän­sas så att för­valt­nings­doms­to­len kan fasts­täl­la en tidsf­rist ef­ter vars ut­gång doms­to­len in­te be­hö­ver beak­ta en ny til­lägg­sut­red­ning.

Rättshjälpen påverkas också

Ändringarna gäller också rättshjälpen för asylsökande över 18 år. I fort­sätt­nin­gen kom­mer bit­rä­des när­va­ro vid asyl­sam­tal att in­gå i rättsh­jäl­pen bara om det av särs­kilt vä­gan­de skäl är nöd­vän­digt.

Det blir också noggrannare vem som får vara rättsbiträde. Rättsh­jälp ska i förs­ta hand ges av of­fent­li­ga rätts­bit­rä­den vid rättsh­jälps­by­råer­na.

Rättsh­jälps­by­rån kan ge uppd­ra­get också till en pri­vat ju­rist men i fort­sätt­nin­gen kan ba­ra ad­vo­ka­ter och rät­te­gångs­bit­rä­den med tills­tånd fö­rord­nas till pri­va­ta bit­rä­den i ären­den som gäl­ler in­ter­na­tio­nellt skydd.