Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fler bullermätningar krävs för vindkraftspark i Lappfjärd

Från 2016
Två vindmöllor
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

CPC Finland bör göra en mer precis bullermätning för de 39 vindkraftverk de sökt byggnadstillstånd för i Lappfjärd. Det anser Västkustens miljösektion.

I sitt utlåtande påpekar miljösektionen i Västkustens tillsynsnämnd att bullermätningarna som bifogats bygglovsansökan uppgjordes innan bolaget bytte kraftverkstyp.

- Fastän utgångsbullret inte är högre så är kraftverket annorlunda, säger miljö- och hälsochef Harriet Perus-Marander.

I delgeneralplanen uppgjordes bullermodelleringar med kraftverket GE 2,5-120. I bygglovsskedet har kraftverkstypen ändrats till Vestas V 136 3,45 MW. Den senare är både högre och har större rotor.

- Bullermodelleringarna måste göras mera noggrannt när de söker bygglov, säger Perus-Marander.

Miljösektionens utlåtande kan vara ett underlag för för byggnadslovsbeslutet. Bygglovsansökningarna har lämnats in i Kristinestad.

Beslut före nyår

Ari-Johan Myllyniemi är byggnadsinspektör i Kristinestad och bereder ärendet inför tekniska nämndens möte i november. Han säger att man kommer att ta ställning till utlåtandet från miljösektionen. För tillfället arbetar man med att höra en granne till den planerade vindkraftsparken.

- Bullermätningar, höjder och liknande ska vara i enlighet med miljökonsekvensbedömningen när ansökan om bygglov ska behandlas, säger Ari-Johan Myllyniemi.

Det har lämnats in besvär mot vindkraftsparken och det påverkar hurudant bygglov projektet kan få.
- Man får bevilja bygglov trots besvär men då är det i så fall ett villkorligt bygglov. Det betyder att man inte får börja bygga före planen har vunnit laga kraft, säger Ari-Johan Myllyniemi på staden Kristinestad.

Ari-Johan Myllyniemi säger att syftet är att ansökan om bygglov för vindkraftsparken ska behandlas inom det här året.

CPC Finland ansöker om 39 bygglov för Lappfjärds vindkraftspark. Projektområdet ligger ungefär tio kilometer från Kristinestads centrum. Kristinestads stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen för området där parken ska byggas trots att NTM-centralen ville att planen skulle göras om för att ta större hänsyn till fågellivet i området.

Diskussion om artikeln