Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bryt mobbningsspiralen på jobbet - använd nolltolerans och var modig

Från 2016
Bild av människor i en kontorbyggnad.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Man känner till en hel del om orsakerna till mobbning och vad mobbning leder till. Däremot brister det i kunskapen om hur man ska sätta stopp för den. Ett framgångsrikt projekt har visat att det nog kan lyckas om alla är med.

Det mest avgörande för förebyggandet av mobbning är att det råder enighet om att osakligt beteende och mobbning inte tolereras på arbetsplatsen. Hela arbetsplatsen bör se till att det råder nolltolerans mot mobbning, sägs det i Arbetshälsoinstitutets projekt Harmoniska arbetsplatser (Sopuisa työyhteisö). Projektet omfattar bland annat utbildning för ledning och personal i syfte att skapa en gemensam grund för nolltoleransen.

- Alla bär ansvar för sitt eget beteende, men cheferna har en viktig roll då det gäller att förebygga trakasserier och mobbning, säger Merja Rusanen som ingår i projektets ledningsgrupp.

Projektet ger redskap för positivare samspel

Maarit Vartia vid Arbetshälsoinstitutet konstaterar att de chefer som har utbildats i förbyggande arbete har upplevt att de fått redskap att ta upp frågan om mobbning och reda ut konflikter.

- I deras organisationer kunde man se en minskning av osakligt och oansvarigt beteende och en ökning av positivt samspel och stöd för dem som varit utsatta för osakligt bemötande.

Lyckade projekt har också visat sig leda till ett minskat antal sjukskrivningar.

Att stödja ett positivt och arbetsinriktat uppförande ingår i projektet. Under projektets gång såg man ökad hjälpsamhet, mer hälsningar och mer positiv feedback mellan arbetskamraterna.

Oansvarigt arbetsbeteende är vanligare än mobbning

- Oansvarigt arbetsbeteende innebär att är att någon stör, och försvårar arbetet och sammanhållningen, till exempel genom att klandra andra och förringa andras kompetens eller arbetsinsats. Att underlåta att följa arbetstider eller andra gemensamt överenskomna spelregler är också att göra sig skyldig till oansvarigt beteende, säger Vartia.

Oansvarigt arbetsbeteende är betydligt vanligare än arbetsplatsmobbning.

"Svårt att ta tag i saken"

De som lagt märke till mobbning upplever det ofta som svårt att ta tag i saken: Man vet inte vad man ska göra eller så är man rädd för att mobbningen ska vändas mot en själv.

- De arbetstagare som medverkade i projektet genomgick en utbildning som gav dem färdigheter och mod att ifrågasätta toleransen för dåligt beteende på deras arbetsplats, säger Vartia.

- Det är också mycket viktigt att cheferna förstår sin skyldighet att vidta åtgärder i mobbningsfall. Chefer kan ibland ange tidsbrist eller okunskap som orsak till att inte ingripa. Under projektets gång minskade förekomsten av sådana förklaringar.

- Osakligt bemötande och oansvarigt beteende tolereras förvånansvärt ofta på arbetsplatser - med argument som "personen i fråga är en duktig medarbetare”, ”en stor personlighet” eller har en så viktig position.

- Alla organisationer borde arbeta för nolltolerans mot mobbning. Det är ett uthållighetskrävande arbete som förutsätter att högsta ledningen engagerar sig, att cheferna aktivt deltar och att alla organisationsnivåer är involverade.

(I projektet Harmoniska arbetsplatser undersöktes hur organisationers verksamhetskultur och attitydklimat korrelerar med mobbning och attityderna och viljan att ingripa mot mobbning. I projektet letade man efter metoder med vars hjälp organisationer, chefer och arbetsgemenskaper kan bygga upp en arbetsplatskultur och ett attitydklimat där osakligt bemötande och mobbning inte är acceptabelt. Undersöknings- och uppföljningsdata samlades in med hjälp av gruppintervjuer och enkäter riktade till hela personalen. I projektet medverkade sex olika organisationer som företräder olika branscher och olika typer av arbete, bl.a. social- och hälsovård, teknik, restaurangverksamhet, kyrkligt arbete och maskinbyggnad. Projektet finansierades av Arbetarskyddsfonden. Arbetshälsoinstitutet: Mobbning får inte tolereras – bryt mobbningsspiralen på arbetsplatsen)

Diskussion om artikeln