Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Internationell jämförelse: Finländska fjärdeklassare har sämre kunskaper i matematik och naturvetenskap

Från 2016
Uppdaterad 29.11.2016 19:57.
Matematikuppgifter i skolan.
Bild: Tenho Tornberg / Yle

Fjärdeklassare i Finland har på fyra år fått sämre kunskap i matematik och naturvetenskap i jämförelse med andra länder. Flickorna har gått förbi pojkarna på alla delområden. Attityderna i hemmet är ytterst viktiga, påpekar forskarna.

Den internationella TIMSS-undersökningen bekräftar de observationer som har gjorts i Pisa-undersökningar om de ungas färdigheter i skolan.

De försämrade resultaten syns framför allt bland pojkar: Flickorna har gått förbi pojkarna på alla granskade delområden. År 2011 var skillnaden mellan könen nästan obefintlig men till pojkarnas fördel. År 2015 hade flickorna tagit sig förbi pojkarna på alla delområden inom matematik och naturvetenskap.

Andelen pojkar med utmärkta kunskaper har minskat, och det är den centrala orsaken till att poängtalet för pojkars kunskaper har sjunkit, säger forskarna Jouni Vettenranta och Jenna Hiltunen.

Andelen pojkar med utmärkta kunskaper har minskat och det är den centrala orsaken till att poängtalet för pojkars kunskaper har försämrats.

― Forskarna Jouni Vettenranta och Jenna Hiltunen

I naturvetenskapliga ämnen har Finland fallit från tredje till delad femte plats. På matematiklistan har Finland försvunnit från tio i topp.

Bland de ledande länderna i fråga om skolframgång är Finland det enda land där fjärdeklassarnas resultat har försvagats för fjärde året i rad.

Skillnaderna mellan skolorna är väldigt liten i Finland.

Den färska undersökningen visar att skillnaderna mellan olika skolor är väldigt liten i Finland. Skillnaden har inte heller ökat under de undersökta åren.

Elev räknar med hjälp av en matematik applikation i sin pekplatta.
Bildtext Undersökningen bekräftar det som redan tidigare har framkommit i Pisa-studier.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Skillnaderna i kunskap har inte heller någon koppling till huruvida skolan är belägen på landsbygden eller i staden.

Finländska elever tror inte på sig själva

De finländska skoleleverna tycker sämre om naturvetenskapliga ämnen än vad skolbarn i andra länder tycker. Det är bara i tre andra länder som åsikterna om matematik är ännu negativare än i Finland.

Tilltron till den egna förmågan är svag i Finland: Finländska elever tror inte på sig själva och sin egen kunskap i lika hög grad som elever i andra länder gör.

Forskarna bedömer att motivationsfaktorerna har stor betydelse för kunskapsinhämtandet.

I naturvetenskapliga ämnen har Finland fallit från tredje till delad femte plats. På matematiklistan har Finland försvunnit från tio i topp.

Forskarna konstaterar att TIMSS-undersökningen visar att orsaken till skillnaderna i fjärdeklassarnas kunskaper kan ses redan vid unga år, i hemmet innan skolgången har inletts.

De barn som hade goda grundkunskaper i läsning och räkning redan innan de började skolan klarade sig klart bättre i testet än de som hade svagare grundkunskaper.

"Attityderna i hemmet är ytterst viktiga"

De materiella och andliga resurser som finns i hemmet samt attityderna hemma har en mycket stor betydelse för utvecklingen av tidiga färdigheter hos barnet, konstaterar forskarna. Den dagvårdsform som barnet deltagit i hade däremot ingen nämnvärd betydelse för resultaten.

Föräldrar borde bli mer medvetna om den betydelse som attityderna i hemmet har, konstateras det i rapporten. Inlärningsmotivationen och en positiv inställning till skolan speglas av atmosfären i hemmet, och formar barnets fortsatta utveckling och intresse. Det är bra att föräldrar läser för sina barn och uppmuntrar barnen att läsa och räkna, anser forskarna.

Finland ovanför OECD:s medeltal

I det stora hela ligger Finland ändå på en god nivå. Finland ligger på andra plats då det gäller kunskaper i naturvetenskap bland OECD-länderna, och klart över OECD-ländernas medeltal i matematik.

Om resultaten ska förbättras borde man i Finland fokusera mera på de attityder och färdigheter som barnen har då de inleder sin skolgång.

Närmare 50 länder deltog i TIMSS:s (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) undersökning. Utredningen gällde elevernas kunskaper under åren 2011-2015. I Finland deltog 5 015 fjärdeklassare från 158 skolor. För Finlands del utfördes mätningen av Jyväskylä universitet i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet.

Diskussion om artikeln